(9.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, já vám pěkně děkuji, i když nevím, jestli vaše závěrečné slovo "děkuji za pozornost" bylo adekvátní nebo jestli to byla ironická poznámka, protože považuji za naprosto skandální, jaká nepozornost existuje.

Pokud jste ještě plni dojmů nočních, ranních, prosím vás, jděte je konzultovat někam mimo tento sál.

Pan ministr Schling má náhradní kartu č. 2.

Přeje si teď vystoupit pan předseda Filip, nebo až později? (Později.)

Vládní návrh projednal výbor pro obranu a bezpečnost a iniciativně také zahraniční výbor. Usnesení obou výborů bylo rozdáno jako sněmovní tisky 681/1 a 2. Prosím pana poslance Nečase, aby se jako zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost ujal slova, pak pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s jednáním výboru pro obranu a bezpečnost, které se týkalo vládního návrhu na vyslovení souhlasu s pobytem Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky. Byla tady již zmíněna celá řada faktů. Jedním ze základních předpokladů je určitě to, že dlouhodobě probíhá velmi úspěšná spolupráce mezi Armádou ČR a ozbrojenými silami Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Dlouhodobě působí naše jednotky na Balkáně, jak v misi v Bosně a Hercegovině, tak v Kosovu. Dlouhodobě po celou druhou polovinu 90. let působí na generálním štábu i britský vojenský poradce náčelníka generálního štábu v hodnosti brigádního generála. Není tedy náhodou, že Velká Británie v době, kdy v rámci programu PfP se rozhodla nabídnout vytvoření Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu, na základě nabídek se rozhodla pro zřízení této instituce právě v České republice.

Bylo tady již řečeno, že bližší podrobnosti, které budou řešit i některé právní otázky, budou upraveny zvláštním memorandem. Nám přísluší na základě tohoto vládního návrhu, abychom v souladu s čl. 39 odst. 3 Ústavy ČR vyslovili souhlas s pobytem této vojenské jednotky. Protože tento britský vojenský poradní a výcvikový tým bude působit jako organická jednotka pod jednotným velením, tudíž podle mezinárodního práva je nutné jej považovat za vojenskou jednotku a je tudíž nutné vyslovit souhlas oběma komorami Parlamentu.

Upozorňuji, že vzhledem k tomu, že se jedná o vyslovení souhlasu s pobytem cizích vojsk na našem území, je třeba hlasovat s kvorem nadpoloviční většiny všech poslanců.

Nyní bych vás, dámy a pánové, seznámil s textem usnesení, které vám bylo rozdáno. Nicméně jsem povinen ho přečíst.

Poslanecká sněmovna.

I. souhlasí

a) s pobytem Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky v počtu do 30 osob s předpokládanou dobou pobytu 5 let, počínaje dnem 10. října 2000,

b) s pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států NATO a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír v počtu do 100 osob v jednotlivém kursu na území České republiky za účelem jejich účasti v 11týdenních výcvikových kursech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem pro střední a východní Evropu od 10. října 2000;

II. žádá vládu, aby zabezpečovala úkoly spojené s pobytem Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Nečasovi a prosím pana poslance Doktora jako zpravodaje zahraničního výboru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal projednávanou předlohu na své 36. schůzi dne 13. září 2000. Na základě usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 22. října 1999 pod č. 519 a usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 18. listopadu 1999 č. 196 se mohou příslušníci ozbrojených sil jiných států zúčastňovat vojenských cvičení na území ČR v počtu do 3 tisíc osob pro každou jednotlivou činnost na dobu 42 dní. V daném případě tedy od 29. srpna do 9. října 2000. Vzhledem k těmto okolnostem projednal zahraniční výbor žádost vlády k vyslovení souhlasu v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu ČR s pobytem Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území ČR.

Budu stručně konstatovat, že usnesení zahraničního výboru je identické s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost, a myslím si, že je tudíž zbytečné, abych ho doslovně citoval.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Frank.

 

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych k předloženému vládnímu návrhu řekl několik kritických poznámek.

Staří Římané měli úsloví "Chceš-li mír, připravuj válku". Právě toto mě napadlo při studiu vládního návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s pobytem Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území ČR.

Mám pocit, že se tento starořímský styl uvažování jakoby vrací. Konečně není tomu tak dlouho, kdy čeští disidenti požadovali v r. 1988 zřízení Evropského mírového fóra. Žádali snížení nasycenosti evropského prostoru zbraněmi. I současný prezident Václav Havel opakovaně hovořil o přílišné militarizaci československé společnosti a chtěl rozpuštění obou vojenských bloků. Takto se vyjadřoval Jiří Dienstbier, polistopadový ministr zahraničí zahraničních věcí. Dnes se ovšem sama původní víra stává bludem a i sám prezident již tvrdí něco jiného, protože údajně prý nejsou alternativy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP