(10.50 hodin)

(pokračuje Kužvart)

Využití výnosu tohoto principu zeleného haléře, ročně půjde o necelou půlmiliardu korun, bude ve formě investic v oblasti obnovitelných zdrojů. Jeden haléř z každé kilowatthodiny zatíží cenu elektřiny pro domácnosti o 0,6 %. Znamená to v průměru zvýšení ceny měsíčně na jednoho člena rodiny o 1,35 Kč. Týká se to nejrozšířenější sazby B.

U spalování biomasy, na kterou je směrován tento princip zeleného haléře, bych chtěl zdůraznit, že právě tento fiskální moment nám umožní plnění zahraničních závazků České republiky v rámci tzv. kjótského protokolu. Jde totiž o to, že u spalování biomasy využijeme efektu celosvětově uznávané neutrality produkce skleníkových plynů při aplikaci této technologie. To znamená, výhody jsou zde dvě. První týkající se zvětšení objemu obnovitelných zdrojů energií, druhá týkající se našeho naplňování zahraničních závazků.

Vážená sněmovno, mám za to, že právě tento princip, tento předložený zákon, který nyní diskutujeme, nás přibližuje vyspělým zemím, zemím Evropské unie.

Jen na závěr bych chtěl zdůraznit, že v přijaté energetické politice České republiky máme poloviční cíl, co se týče obnovitelných zdrojů energií, a protože nejsou prostředky ze státního rozpočtu na podporu obnovitelných zdrojů energií, bylo nutno tento - uznávám, ne přímo klasický systémový - krok zavést, ale mezinárodní závazky české politické reprezentace, zdůrazňuji od roku 1997 v oblasti kjótského protokolu, nás nutí k tomu, vytvořit fond, který na podporu obnovitelných zdrojů energií by byl využitelný.

Není nedůležité, že při vybavování naší infrastruktury těmito jednotkami na podporu obnovitelných zdrojů energií, ať se jedná např. o jednotky na spalování biomasy, bude využito českého průmyslu.

Na závěr, vážená sněmovno, dovoluji si požádat o podporu tohoto klíčového principu. Mám za to, že v rámci druhého čtení pozměňovací návrh, který je označen písm. c) a navrhuje vypuštění tohoto celého paragrafu, paragrafu 14, který toto obsahuje, by byl velmi nešťastným zásahem do této předlohy.

Na závěr - není mnoho zákonů, kde jsme podepsáni s kolegou Grégrem. Já jsem upřímně rád, že před chvílí prošel energetický zákon, kde byl také náš spolupodpis. Zkusme se posunout na cestě mezi vyspělé země i touto zákonnou předlohou.

Vážená sněmovno, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministru. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy?

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, chtěl bych legislativně technickou poznámku, čili opravit text, který je pod bodem e) a který upravoval § 15 odst. 5. Je napsán asi takto: Ministerstvo vydá vyhlášku s vymezením zdrojů elektrické energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné, a k provedení § 6, 7, 8, 9, a 10. Dostalo se tam omylem "elektrické energie". Zní to tedy: s vymezením zdrojů energie. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Petrovi. Kdo se další hlásí do rozpravy ke třetímu čtení? Nikdo.

Přeje si pan ministr závěrečné slovo? Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte, abych se krátce vyjádřil ve třetím čtení k vládnímu návrhu zákona o hospodaření energií a o změně zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky, tzv. zákona o hospodaření energií, tisk č. 494.

I zde bych chtěl poděkovat za všechny pozměňovací návrhy přednesené v hospodářském výboru, ve výboru pro veřejnou zprávu, regionální rozvoj a životní prostředí a současně také za ty, které vzešly z druhého čtení návrhu zákona. Souhrnně mohu konstatovat, že i v tomto případě většina pozměňovacích návrhů zkvalitňuje předložený návrh zákona o hospodaření energií a tyto návrhy jsou v souladu s celkovou koncepcí, a jsou proto akceptovatelné. Souhlasím s pozměňovacími návrhy hospodářského výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí tak, jak jsou ve sněmovním tisku 494/5.

Dále bych se chtěl ještě vyjádřit k hlavním pozměňovacím návrhům předneseným ve druhém čtení dne 15. září 2000. U pozměňovacího návrhu k odvodu elektřiny, tzv. haléř, budu samozřejmě respektovat názor sněmovny. Návrh pana poslance Hojdy, který zavádí novou povinnost distributora elektřiny, je v rozporu s koncepcí vládního návrhu zákona o hospodaření energií. Nyní byl vlastně schválen. Systémově se hodí spíše do energetického zákona. Domnívám se, že proto není akceptovatelný.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, to je ve stručnosti vše. Chtěl bych vám rovněž i v tomto případě poděkovat za spolupráci při zdokonalování návrhu a i zde se při konečném hlasování vyjádřím. Chtěl bych vám poděkovat za pozornost a vstřícnost. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím jednoho ze zpravodajů. Pana poslance Vojíře, potom pana poslance Ambrozka.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, zde mi dovolte říci také pár slov, závěrečných slov k projednávání předlohy zákona, sněmovní tisk 494.

Myslím si, že je naprosto evidentní, že jsme se dostali do sporu právě v problematice zeleného haléře. Všechny ostatní věci, které upravují zákonnou formou tlak na to, aby všichni spotřebitelé a výrobci nakládali s energií naprosto racionálně, tento problém byl řešen velmi věcně, standardně a našli jsme nakonec rozumná řešení, dle našeho názoru, která budou nápomocna tomu, aby Česká republika byla standardní zemí v té oblasti, že legislativní tlak na úsporu energií bude existovat. To je první záležitost.

Druhá záležitost k tomuto zákonu je evidentně - promiňte mi to slovo - přilepená věc, která z pozice Ministerstva životního prostředí má zřejmě logiku, já o tom zde nechci polemizovat, nicméně z mého pohledu se domnívám, že se jedná o věc nestandardní. Nestandardní proto, že jestliže jsme se zavázali jako Česká republika naplňovat určité kvóty, kde se bude říkat, že podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie vzroste alespoň na 6 % za 10 let, tak také v důvodové zprávě zjistíte, že abychom k tomu došli, tak je to otázka zhruba 248 miliard korun. Je evidentní, že dokonce není řečeno, které obnovitelné zdroje do této sumy budeme počítat, protože technologicky zase platí, že např. velké vodní zdroje, velké vodní elektrárny se do tohoto systému nepočítají. Já se musím zeptat: Proč se nepočítají? Vždyť to je obnovitelný zdroj. Tady možná potom napomůže přijetí usnesení pana kolegy Petra vyjasnit některé věci a uvidíme konečně, jaký podíl obnovitelných zdrojů skutečně vlastně máme na celkové spotřebě elektrické, případně jiné energie.

Z toho důvodu se domnívám, že nemohu podporovat zelený haléř sám za sebe, abych se nedopustil nějakého faux pas, a myslím si, že je-li to společenská záležitost, a já si myslím, že to je společenská záležitost, tak se má najít prostor ve státním rozpočtu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP