(11.20 hodin)

(pokračuje Schling)

Dámy a pánové, doufám, že pochopíte, že časová tíseň nevznikla vinou Ministerstva dopravy a spojů a že tato situace nebude na překážku vaší podpoře návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2000, resp. na zbytek roku 2000. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře, Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Miloslav Kapoun a informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, pan ministr řekl, a vystihl smysl debaty, která probíhala v hospodářském výboru, kde byly vzneseny určité požadavky, aby příští rozpočet byl jiný, jinak strukturován a jinak upraven. Já již k tomu nemám co říci a přečetl bych návrh usnesení hospodářského výboru ze 46. schůze, konané dne 20. září 2000 k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2000, tisk 719:

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu ministra dopravy a spojů ČR ing. Jaroslava Schlinga, zpravodajské zprávy, zprávy poslance Miroslava Kapouna a po obecné a podrobné rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2000, tisk 719,

2. žádá vládu České republiky o právní rozbor zařazení programu 327 010, 327 020, 327 380 v části opravy majetku Českých drah vzhledem k § 2 zákona 104/2000 Sb.,

3. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

4. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na hospodářském výboru.

Já bych k tomu chtěl dodat, pokud by se nám nepodařilo tento rozpočet dnes chválit, že by doprava pravděpodobně přišla o 6 miliard, které podle usnesení vlády se do tohoto rozpočtu mají dostat. Zároveň bych se potom přihlásil v podrobné rozpravě s doprovodným usnesením.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Pan kolega Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, uvědomuji si, že tento rozpočet je schvalován poměrně narychlo, což je dáno okolnostmi, které vznikly při vzniku fondu dopravy. Předpokládám ale, že po stránce procedurální je všechno v pořádku, protože tentokrát nejde o zákon.

Zákon č. 104 o fondu dopravy v § 14 říká, že fond sestavuje pro rok 2000 svůj rozpočet v návaznosti na kapitolu 327 státního rozpočtu pro rok 2000, což se také stalo. Překlápějí se tam akce, které byly v rozpočtu a které již byly schváleny. Musím ale také upozornit na to, že vzhledem k tomu, že fond má být dotován 6 miliardami Kč, tak samozřejmě je tam poměrně dost změn a jsou tam zařazovány i nové akce, takže každý z vás měl možnost si tyto akce projít.

Co se týká úpravy rozpočtu, má stejný výstup jako kapitola 327 státního rozpočtu. Do budoucna si ale představujeme, že tato úprava bude trochu jiná. Byli bychom rádi, kdyby tam byly zahrnuty také úvěry, připravenost stavby a takovéto informace.

Fond má tedy rozpočet zhruba 9,9 miliardy Kč. V tom, co máte před sebou v tisku 719, je položkově specifikováno 6,8 miliardy Kč a 3 miliardy, které nejsou specifikovány v položkách, se týkají zhruba 2,6 miliardy Kč silnic, což se týká správy a údržby silnic, kde by tyto položky asi těžko šly realizovat, a 375 mil. Kč patří pro železnici a 30 mil. Kč pro správu fondu.

Co se týká 375 mil. Kč pro železnici, musím upozornit na to, že stejná částka byla nedávno vybrána z kapitoly 327 pro sanování dluhu železnic. Myslím si, že je v pořádku, že údržba a opravy tratí jsou sanovány těmi 375 miliony Kč, bohužel je to jen částka, která dokrývá to, co tam původně bylo. V opačném případě, kdyby se nestal přesun, o kterém jsem mluvil, tak by šlo o navýšení částky údržby železničních tratí, což je, bohužel, škoda.

Pan zpravodaj zde říkal o programech 010, 020 a z části 380 - byl to schválený návrh hospodářského výboru, takže k tomu se už nebudu vyjadřovat, a doporučuji, aby usnesení hospodářského výboru, tak jak bylo předneseno, bylo schváleno. V podrobné rozpravě budu mít také ještě připomínky k usnesení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Všeobecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu. Svoji přihlášku avizoval pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Já bych v podrobné rozpravě chtěl předložit doprovodné usnesení, které určitým způsobem bude regulovat možnosti manipulace fondu, protože - jak jsme slyšeli - pan poslanec Sehoř zde upozornil na určité věci, a dále, aby umožnil fondu, pokud by mu vznikly nějaké nové příjmy nebo některé příjmy nebyly vyčerpány, aby řídící výbor fondu mohl popřípadě zařadit některou novou akci, která by byla potřebná.

To znamená doprovodné usnesení tohoto znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zmocňuje výbor Státního fondu dopravní infrastruktury po projednání v dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury

1. upravovat v odůvodněných případech v průběhu roku objemy schválených dotací, a to až do výše 5 % schváleného rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,

2. uskutečňovat výdaje nezbytné pro financování oblastí určených zákonem č. 104/2000 Sb., které nejsou zajištěny v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, případně bude-li zajištěna úhrada vyššími příjmy nebo úsporami na jiných výdajích.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Dále hovoří pan poslanec Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, budu mít k tisku 719 - návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2000, resp. k doprovodnému usnesení, které přednesl pan poslanec Kapoun, zpravodaj tohoto tisku, jenom drobnou změnu. Domnívám se, že by v bodu 1, který právě přednesl, místo číslovky 5 mohla být číslovka 10 - myslím, že sněmovna by měla mít možnost o tom rozhodnout. My jsme o obou číslovkách diskutovali v hospodářském výboru a z diskuse vyplynulo, že by bylo užitečné mít tyto dvě varianty na stole. Osobně považuji 5 % za číslo málo hmatatelné a malé a možná že by diskuse o těchto procentech potom v praxi byla závažnější, když toto procento bude o něco vyšší, a tím pádem významnější.

Dovolil bych si přečíst bod jedna, jak by potom zněl s touto úpravou:

1. upravovat v odůvodněných případech v průběhu roku objemy schválených dotací do výše 10 % schváleného rozpočtu SFDI.

Myslím, že nemusím panu zpravodaji předávat tento návrh písemně, protože jde o krátký text. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP