(Jednání opět zahájeno v 15.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane premiére. Polední přestávka, která byla poněkud delší, je vyčerpána. Dovolte mi, abych zahájil odpolední jednání.

Před polední přestávkou jsme přerušili bod zákona o bankách před závěrečným hlasováním. Táži se jednotlivých zástupců poslaneckých klubů, zda hodlá kdokoliv před závěrečným hlasováním vystoupit. Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 614, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Na žádost pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 294 z přítomných 181 poslanců pro 165, proti 14. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji panu minstrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání bodu č. 57 a podle schváleného pořadu přistoupíme k projednávání bodu č. 43, kterým je

 

43.
Průběžná zpráva o postupu vyšetřování vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku
do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB

 

O slovo se k zahájení tohoto bodu přihlásila místopředsedkyně sněmovny paní Petra Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Jménem poslaneckého klubu sociální demokracie navrhuji, aby podle § 56 odst. 1 zákona o jednacím řádu byl tento bod prohlášen za neveřejný. Poslanecká sněmovna se o tom může usnést.

Tento svůj návrh opírám především o to, že zde bude informovat vyšetřovací komise o svých zjištěních v průběhu své práce, a vzhledem k tomu, že nejen vyšetřovací komise vyšetřuje záležitosti týkající se zmíněného postupu, vyšetřují jej též orgány činné v trestním řízení, a domníváme se tudíž z toho důvodu, že mají-li zde padnout takovéto informace, mohly by vážným způsobem ovlivnit vyšetřování celé této kauzy. Pro informaci uvádím, že jednání vlády o této záležitosti bylo rovněž prohlášeno za neveřejné, a mají-li zde padnout informace z tohoto jednání vlády, bylo by velmi šťastné, aby neveřejné bylo i jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní místopředsedkyně. Podala jste procedurální návrh, o kterém bychom měli rozhodnout bez rozpravy. Přesto já dávám slovo předsedům klubů, kteří mají právo vystoupit kdykoliv.

 

Poslanec Jan Kasal: Dámy a pánové. Já se domnívám, že tento bod je tak závažný, že se netýká jenom 200 poslanců této sněmovny, ale téměř všech občanů tohoto státu, a neumím si představit, že by tato sněmovna obstála před veřejností, kdyby tuto záležitost chtěla projednávat v uzavřeném jednání. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dále uděluji slovo panu poslanci Tlustému, předsedovi klubu.

Já si nejsem jist, jestli… (Námitky v sále.)

Pane poslanče, jednací řád mi neumožňuje, abych vám v této chvíli slovo skutečně udělil.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Byl jsem, vážený pane předsedající, vážená vládo, dále vážené kolegyně a vážení kolegové, právě předsedou komise, kterému nebylo dáno slovo, zmocněn, abych z této zprávy odcitoval: "Poslanecké sněmovně jsou předkládány informace, které nepodléhají žádnému stupni utajení a jejichž zveřejnění neohrozí další postup vyšetřování. Informace, které jsou utajeny atd., budou dále ověřovány, nemohou být v této zprávě obsaženy."

Tento citát uvádím proto, že není nejmenších pochyb o tom, že není žádný důvod k tomu, aby toto jednání bylo neveřejné. Návrh paní místopředsedkyně Buzkové považuji za skandální, protože… (potlesk a zároveň bubnování do lavic) sdělovací prostředky již několik měsíců byly informovány, že mají vyčkat na zveřejnění této zprávy. Do dnešního dne jim nebyly poskytnuty žádné informace o průběhu vyšetřování ani o zjištěných faktech a veřejnost a sdělovací prostředky mají právo, aby v této chvíli vyslechly zprávu komise, obsahující výlučně zjištěná fakta.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: S technickou poznámkou překladatelka návrhu paní místopředsedkyně Buzková. Poté udělím slovo ministrovi práce a sociálních věcí panu Vladimíru Špidlovi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Pan předseda Tlustý můj návrh sice považuje za skandální, já ovšem považuji spíše za směšné jeho tvrzení, že v tuto chvíli sdělovací prostředky očekávají informace ze sněmovny. Je možné, že je očekávají, ale troufám si upozornit, že vyšetřovací komise nebyla zřízena z toho důvodu, aby sdělovací prostředky měly informace. Vyšetřovací komise byla zřízena z důvodu zcela jiného.

Kromě toho si troufám upozornit, že se jedná o zprávu průběžnou, nikoliv o zprávu závěrečnou. Je samozřejmé, že závěrečná zpráva každé vyšetřovací komise musí být vždy zveřejněna. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP