(15.20 hodin)

(pokračuje Zeman M.)

To je první poznámka.

Druhá poznámka - chtěl bych této ctihodné Poslanecké sněmovně sdělit, že vláda zhruba před týdnem rozhodla po vyslechnutí stanoviska ředitele NBÚ a ředitel BIS, že na žádost předsedy této komise uvolní pro členy této komise, a samozřejmě pro všechny členy této komise, zprávu BIS v kauze IPB. V případě veřejného zasedání musíme respektovat utajení tohoto materiálu, tedy v případě rozpravy ke zprávě, kterou jsme ještě neslyšeli, jsou členové vlády vázáni nejen povinností neinformovat o neveřejném zasedání vlády, ale neinformovat, byť v hrubých obrysech, ani o zprávě BIS. To, že se tím ocitáme v určitém informačním deficitu my, nám příliš nevadí. Já pouze připomínám, že se v témže informačním deficitu ocitá celý parlament s výjimkou členů této komise.

Poznámka třetí a předposlední. Vážení kolegové a kolegyně, existuje série trestných oznámení, z nichž poměrně nejzávažnějším je trestní oznámení na pravděpodobnou zpronevěru ve výši 13 mld. korun - opakuji 13 mld. korun - v kauze "české pivo". Doufám, že víte alespoň přibližně, o jakou kauzu jde. Trestní oznámení samo o sobě je samozřejmě veřejný dokument, tedy dokument, který nepodléhá jakémukoli utajení. Ale pokud bude toto jednání Poslanecké sněmovny veřejné, nelze z něho citovat některé podrobnosti z toho prostého důvodu, že můžete být obviněni z poškození dobrého jména firmy a prozrazení obchodního tajemství. Chtěl bych zde připomenout zkušenost s bývalým ministrem zdravotnictví Martinem Bojarem, jehož výrok o společnosti Diag Human může stát Českou republiku až 4 mld. korun na základě žaloby této společnost.

Poznámka zcela poslední - byl jsem informován o tom, že předseda této komise chystá na 16.30 hod. tiskovou konferenci. Je-li tomu tak, pak se domnívám, že tato věc je příliš vážná, než aby se stávala předmětem mediálního zviditelnění kohokoli z nás.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk členů poslaneckého klubu ČSSD.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. O slovo se ještě přihlásil pan předseda Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat panu předsedovi vlády, že uvěřil citátu, který jsem přednesl sněmovně a který všechny ujišťuje o tom, že ve zprávě nejsou obsažena žádná fakta, která by měla být utajena před veřejností.

A za druhé bych mu chtěl poděkovat za to, že našel východisko ze situace, která zde vznikla, protože navrhl - sice nepřímo, nicméně zcela zřetelně - postup podle § 56 odst. 2 jednacího řádu, který výslovně uvádí, že schůze sněmovny nebo její část může být prohlášena za neveřejnou… atd., z čehož podle mého názoru vyplývá, že lze plně vyhovět námitce, která tady zazněla, a učinit neveřejnými vystoupení ministrů, kteří by chtěli sněmovnu informovat o některých skutečnostech (potlesk poslanců klubu ODS a dalších). Já nepochybuji o tom, že zazní-li ze strany sociální demokracie tento návrh, že všechny poslanecké kluby tomuto návrhu ve vhodné chvíli vyhoví a že před zahájením takovýchto vystoupení členů vlády bude příslušná část jednání prohlášena za neveřejnou. (Potlesk poslanců klubu ODS a dalších.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Než dám slovo panu poslanci Vojtěchu Filipovi, předsedovi klubu KSČM, chtěl bych upozornit pana poslance Tlustého, že na schůzi sněmovny je v tuto chvíli 81 bodů, jednací řád nehovoří o tom, že bychom jednotlivé body mohli ještě členit na části, které by byly veřejné a neveřejné. (Smích ve sněmovně.)

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Pane předsedo, pane předsedo vlády, dámy a pánové, včera při odpovědích na písemné interpelace jsem tady měl delší, možná nesouvislou, možná souvislou rozpravu s panem ministrem vnitra. Já bych se v oné neveřejné části jednání, tzn. bodu o kauze IPB, dozvěděl také něco víc, než jsem se dozvěděl včera při veřejném jednání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Ještě předseda klubu poslanců ČSSD Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážené dámy a pánové, já jsem trochu překvapen vystupováním pana kolegy Tlustého, protože, pokud jsme byli na našem poslaneckém klubu informováni našimi zástupci v této vyšetřovací komisi, komise se jednoznačně usnesla v tom smyslu, že členové této komise nebudou vystupovat k tomuto bodu v Poslanecké sněmovně. (Výrazy údivu u členů poslaneckého klubu ODS.) - Diskutujeme přece k tomuto bodu. Čili já si nejsem zcela jist, jestli z této strany není porušeno toto usnesení.

A samozřejmě nejjednodušší způsob, jak rozhodnout o tomto návrhu, je hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Faktická poznámka pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Domnívám se, že každému je zřejmé, že jsem nevystoupil k obsahu této zprávy, já vystupuji pouze a výlučně k proceduře, která je tu navrhována. Jakmile bude přečtena příslušná zpráva, budu se řídit usnesením komise.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Myslím, že jsme vyčerpali všechny podněty, které k tomuto procedurálnímu návrhu mohly zaznít.

Ještě předkladatelka návrhu paní místopředsedkyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych ještě oznámit jednu věc vzhledem k tomu, že se domnívám, že do značné míry nekorektní bylo zde to, že předseda poslaneckého klubu ODS měl možnost citovat ze zprávy vyšetřovací komise, kterou v tuto chvíli nikdo jiný než členové vyšetřovací komise nemá k dispozici.

Navrhuji tedy jako podmíněný návrh v případě, že by nebyl přijat návrh na uzavřené jednání v tomto bodu a jednalo by se veřejně, aby dříve než předseda vyšetřovací komise pan poslanec Kalousek bude číst tuto zprávu, byl text této zprávy písemně rozdán všem členům sněmovny. Ale je to alternativní návrh pro případ, že by první návrh neprošel. (Potlesk poslanců klubu ČSSD.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní místopředsedkyně.

Nyní mi tedy nezbývá nic jiného, než podrobit návrh hlasování. - Ještě se ale hlásí pan předseda klubu KDU ČSL Kasal, který hodlá vystoupit. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, krátká glosa.

Autoři tohoto citátu zde dnes několikrát vystupovali - Miloš Zeman a Petra Buzková. "Neuhneme pohledem!" Děkuji. (Veselost a potlesk ve sněmovně.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji.

Na žádost pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

Přednesu návrh podle § 56 jednacího řádu: "Poslanecká sněmovna schvaluje projednávání bodu č. 43 jako neveřejné."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 295 z přítomných 190 poslanců pro 94, proti 92. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP