(19.10 hodin)

(pokračuje Krása)

Proto jsme předložili pouze minimální novelu zákona č. 451/1991 Sb. tak, aby zákon platil i po 1. lednu 2001. Zásadní úpravu tohoto zákona by měla navrhnout vláda. Bohužel její postoj je spíše takový, že by přivítala, kdyby platnost zákona skončila koncem roku.

Dovolím si, dámy a pánové, ještě krátce se vyjádřit k předloženým pozměňovacím návrhům.

Pokud jde o pozměňovací návrh, který máte uveden v tisku 596/3, souhlasím s pozměňovacím návrhem ústavně právního výboru uvedeným pod písmenem A, protože se mi zdá, že je logický.

Výrazně nesouhlasím s návrhem pana poslance Filipa, uvedeným pod písmenem B, protože přijetí tohoto návrhu by ukončilo platnost zákona ihned po jeho vyhlášení.

Zároveň bych chtěl vyjádřit nesouhlas navrženým doprovodným usnesením, protože se mi zdá zmatečné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče.

Paní zpravodajka nehodlá vystoupit, takže ji poprosím, aby přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy k hlasování a sdělila stanoviska. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Machatá: Pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, byla jsem nepřímo vyzvána panem navrhovatelem. Trvám na doprovodném usnesení, které jsem přednesla, odmítám se ztotožnit s jeho tezí, že tento návrh usnesení je zmatečný, a naopak vnímám tu reflexi pana poslance, že je nezbytné nepřipustit, aby v naší státní správě a v dalších institucích byli lidé, kteří kdysi spolupracovali s komunistickým režimem, a proto mu doporučuji, aby své stanovisko k doprovodnému usnesení ještě jednou zvážil.

Nyní mi dovolte, abych vás seznámila s procedurou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já vás, paní zpravodajko, ještě přeruším, protože o slovo se ještě přihlásil ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já musím upozornit pouze na jednu jedinou věc, a to na to, že tak, jak je formulováno to doprovodné usnesení - já nemám vůbec nic proti svazkům StB, ale svazky VB vůči konkrétním osobám byly vedeny za komunistického režimu vůči běžné kriminální činnosti, a takovéto věci zveřejňovat by velmi výrazně omezilo možnost policie využívat poznatky o běžné kriminální činnosti před rokem 1989.

Alespoň tedy tu část, která se týká Veřejné bezpečnosti, tj. tedy i kriminální policie, je z mého hlediska nemožné podle tohoto usnesení realizovat. Myslím si, že ten návrh opravdu je trošku střelený bez většího rozmyslu. (Veselost ve sněmovně.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Bohužel váš návrh, aby z tohoto usnesení bylo vypuštěno "svazky Veřejné bezpečnosti", by byl musel zaznít ve druhém čtení. Nyní máme jedinou možnost toto doprovodné usnesení po schválení zákona buď přijmout, nebo nepřijmout.

Takže, paní poslankyně, ujměte se znovu své role zpravodajky a budeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

(Z pléna přichází upozornění na zahájení rozpravy ministrem Grossem.)

Ano, vystoupením pana ministra byla znovu otevřena, byť ve třetím čtení, kde nemohou padat žádné návrhy, pouze legislativně technické úpravy, rozprava, proto prosím paní zpravodajku - ještě tedy v rámci této rozpravy k určitým návrhům.

 

Poslankyně Marie Machatá: Já se musím v tuto chvíli vyjádřit k vystoupení pana ministra, jehož odbornost je zcela nepochybná, nicméně bych si dovolila upozornit na to, že toto usnesení vyzývá vládu k vytvoření zákona, a já se domnívám, že vláda má ve svých řadách tolik kompetentních lidí, aby naplnění tohoto usnesení realizovala tak, jak to připouští současná legislativa.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, uzavírám tedy rozpravu, doufám, že už se nikdo nehlásí, a přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslankyně Marie Machatá: Dovolila bych si tedy navrhnout ctěnému shromáždění jednoduchou proceduru, a to následující.

Hlasovat o pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru, který je značen písmenem A, jako o prvním pozměňovacím návrhu, dále by přišlo písmeno B, tj. pozměňovací návrh pana poslance Filipa, další je doprovodné usnesení, a pak přijetí závěrečného usnesení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Trochu to otočíme, paní poslankyně, nejdříve budeme hlasovat o zákonu jako o celku, a pokud bude přijat, budeme hlasovat o doprovodném usnesení k němu.

 

Poslankyně Marie Machatá: Pokud mohu polemizovat, vzala bych si k ruce jednací řád, třetí čtení, kde je vlastně doprovodné usnesení vnímáno zcela nepochybně jako jiný návrh, a podle toho, jak jsem se seznámila s jednacím řádem, jsou pozměňovací návrhy předkládány včetně jiných návrhů, a poté je hlasováno o zákoně jako celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní poslankyně, to není jiný návrh k meritu zákona, je to nazváno doprovodné usnesení, a bude o něm skutečně hlasováno až po celkovém hlasování o zákoně.

 

Poslankyně Marie Machatá: Dobře (veselost ve sněmovně), odpovědnost za řízení schůze má samozřejmě pan předsedající.

Předpokládám tedy, že můžeme přistoupit k hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, můžeme.

Pozměňovací návrhy máme v tisku 596/3, věřím, že je všichni máte před sebou jako já, a budeme tedy hlasovat o prvním návrhu, který je pod písmenem A, je to pozměňovací návrh obsažený v usnesení ústavně právního výboru. Prosím o stanoviska. (Stanovisko předkladatele i zpravodaje bylo souhlasné.)

 

Zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 307 z přítomných 179 poslanců pro bylo 174, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Marie Machatá: Dále jde o pozměňovací návrh pod bodem B, což je návrh pana poslance Filipa.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Václav Krása: Výrazně nesouhlasím.

 

Poslankyně Marie Machatá: Stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 308 z přítomných 179 poslanců pro bylo 73,

proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Pešek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Pešek: Pane předsedající, já mám procedurální návrh, abychom v tomto okamžiku přerušili projednávání tohoto zákona před závěrečným hlasováním, abychom projednali následující bod a pak se vrátili k závěrečnému hlasování. (Projevy podivu ve sněmovně.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nebudeme ztrácet čas diskusí, budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Peška.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, abychom nyní, před závěrečným hlasováním, přerušili projednávání tohoto bodu a vrátili se k němu až po projednání bodu č. 72, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 309 z přítomných 180 poslanců pro bylo 88, proti 74. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP