(9.10 hodin)

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Oponentní skupina rozpočtového výboru připravila zprávu menšiny rozpočtového výboru k danému bodu. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh poslance Zdeňka Kořistky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, tisk 579, zamítla. Oponentní skupinou jsem byl zmocněn vás s tímto seznámit.

Díky za slovo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím, budeme tedy pokračovat v podrobné rozpravě. O slovo se jako první přihlásil poslanec Hrnčíř. (Hluk v jednacím sále.) Prosím, než bude pan poslanec hovořit, aby se opravdu všichni posadili, věnovali se tomu, co je smyslem tohoto jednání, a ne něčemu jinému.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si přednést jednoduchý pozměňovací návrh, který má napravit určitý nesoulad nebo nesrovnalost v posuzování plynných uhlovodíkových paliv, která jsou členěna na zkapalněný zemní plyn, propan-butan atd. pro pohon motorových vozidel a zkapalněné plyny pro ostatní a stlačené plyny.

Podle mého názoru dochází tímto k diskriminaci v oblasti pohonných hmot zkapalněného zemního plynu vůči zemnímu plynu stlačenému, přičemž použití zkapalněného zemního plynu jako pohonné hmoty je progresivnější technologie, která má ve srovnání se stlačeným zemním plynem při stejných emisích a parametrech dvě základní výhody: nádrže na zkapalněný plyn zaujímají podstatně menší objem a vozidla poháněná zkapalněným zemním plynem mají při tomto výrazně menším objemu zhruba dvojnásobný dojezd. Zkapalněný zemní plyn by tedy umožnil širší využívání zemního plynu pro pohon motorových vozidel, což by samozřejmě mělo význam pro ochranu životního prostředí.

Podle mého názoru tato krátká novelka, která zahrnuje zkapalněný zemní plyn do oblasti sazebníku, nebude mít ani žádný větší vliv, minimálně v počáteční fázi, na příjmy státního rozpočtu.

I v Evropské unii je zkapalněný zemní plyn zdaněn nižší sazbou než stlačený zemní plyn.

Tolik kratičké zdůvodnění a nyní formální přednesení tohoto pozměňovacího návrhu:

Z § 19 odst. 1 písm. h) vypustit kód sazebníku 27 11 11 00.

Z § 19 odst. 1 písm. i) vypustit kód sazebníku 27 11 11 00.

Do § 19 odst. 1 doplnit nové písmeno j):

j) Zkapalněné plyny určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motoru uvedené pod kódy sazebníku 27 11 11 00.

Stávající písmena j) a k) změnit na k) a l).

Do § 22 odst. 1 do sloupce "kód sazebníku" u kódu 27 11 doplnit text:

Zkapalněné plyny podle § 19 odst. 1 písm. j).

V § 22 odst. 1 ve sloupci "kód sazebníku" ke kódu 27 11 změnit stávající písm. j) na písm. k) a stávající písm. k) změnit na písm. l).

Tolik text pozměňovacího návrhu. Děkuji za jeho podporu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy. Poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych také podal pozměňovací návrh k tisku 579.

Tento pozměňovací návrh by zněl:

V dosavadní části páté - Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení - se v čl. II zákona č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v odst. 4 číslovka 2001 nahrazuje číslovkou 2003.

Jako zdůvodnění bych chtěl uvést, že tento pozměňovací návrh je doplňujícím pozměňovacím návrhem ke schválenému pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru v usnesení č. 354 pod bodem 6 v tisku 579/3, takže tvoří jeden logický celek.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Libor Ježek jako účastník rozpravy.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento pozměňující návrh se týká účinnosti a zní:

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byl vyhlášen.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Prosím, pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych jenom upřesnit svůj pozměňovací návrh, a to ve vztahu k písemnému podkladu, který jsme dostali, který je sice neoficiální, protože nemá číslo sněmovního tisku, ale v mém pozměňovacím návrhu v bodě 3, kde se hovoří o paragrafech 40ba), 40bb) a 40bc), bych poprosil, aby názvy písm. ba), bb) a bc) byla malá písmenka, nikoli veliká.

A chci připomenout, že tam schází návrh doprovodného usnesení, které jsem ve druhém čtení přednesl. Připomínám to z toho důvodu, protože to je pracovní materiál, není to sněmovní tisk.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Táži se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. (Nikdo.) Nehlásí-li se nikdo, podrobnou rozpravu končím.

Táži se, zda mají předkladatel či zpravodaj zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

A protože si teď nevybavuji, jaké byly návrhy na hlasování, protože jsem zdědil tento bod, prosím pana zpravodaje, aby nám zrekapituloval, o čem budeme eventuálně teď hlasovat.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v oponentní zprávě menšiny poslanců zazněl návrh na zamítnutí a měli bychom o něm nechat hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, dám hlasovat o tomto návrhu na zamítnutí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP