(9.30 hodin)

(pokračuje Svoboda C.)

To znamená, že i kdyby vláda navrhla osobu na post guvernéra a prezident jmenoval kohokoliv jiného, tak je rozhodnutí prezidenta platné a vláda může navrhovat, koho chce. To znamená, že tento zákon je nejenom v tomto ohledu protiústavní, ale zakládá konflikt.

To znamená, že nejprve je třeba měnit ústavu, a tam prosím veďme debatu, jestli to má být kontrasignovaná pravomoc, nebo ne - já si myslím, že to je hodné úvahy - ale není možné do běžného zákona tento konflikt vložit a tvářit se, že tím něco řešíme. Já vás upozorňuji, že zkrátka tímto paragrafem 6 - bude-li konflikt mezi prezidentem a vládou - neřešíme vůbec nic.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Hlásí se poslanec Kocourek a po něm poslanec Tlustý.

 

Poslanec Martin Kocourek: Já bych rád reagoval jako zpravodaj na předřečníky. Zaznělo zde, že cíl definovaný v tomto zákoně u České národní banky je v rozporu s ústavou, a je na to teď poukazováno jako na hlavní důvod zamyšlení se sněmovny. Chtěl bych pana kolegu Výborného upozornit na to, že tento návrh sem přišel - když se podívám do podkladů - 10. 2. 2000. Nikdy jsem krátce poté tuto argumentaci neslyšel, slyším ji až teď. (Oživení v sále.) Za druhé - pan kolega Svoboda zde řekl, že v ústavě je napsáno, že prezident jmenuje guvernéra a viceguvernéry. Není tomu tak. V ústavě je napsáno, že prezident jmenuje členy bankovní rady. To, že prezident jmenuje guvernéra a viceguvernéry, je napsáno v zákoně, pane kolego. Takže pokud chcete mluvit o ústavě, tak si ji aspoň přečtěte! (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana poslance Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych využít týchž nepochybných věcných argumentů, jako použil kolega Výborný, ale vyvodit z nich zcela opačné závěry.

Je nepochybné, že změna, která se stala předmětem velkých diskusí a která vedla Senát k zamítnutí návrhu novely zákona o ČNB, a byl jsem těmto diskusím osobně přítomen, je změna slova "měnová" na slovo "cenová". Za prvé mi dovolte uvést, že tato změna je v našem zákonodárství prováděna na doporučení Evropské unie, na základě doporučení Evropské banky. Je to tedy změna, na kterou se dnešní kritici tak často ve svých argumentacích odvolávají, je to změna, která má sjednotit české právo s právem evropským. Proto se pravděpodobně nikdo neodvažuje pochybovat o tom, že je to fakticky změna správná, a veškerá diskuse se soustřeďuje na to, zdali je procedurální správně provedena.

Dovolte mi podotknout, že vláda původně souběžně s návrhem novely zákona o ČNB předložila novelu ústavy, která zahrnovala mnoho jiných bodů a zahrnovala právě i náhradu slova "měnová" slovem "cenová". Řekl bych, že ne vinou nás - a nechci hledat viníka, čí vinou - se nakonec stalo, že postup novely ústavy se zpozdil za novelou zákona o ČNB, je tudíž dnešním dnem nepochybným faktem, že budeme hlasovat o novele zákona o ČNB a novela ústavy je teprve ve druhém čtení. Vzhledem k tomu, že nikdo určitě nepochybuje o tom, že v nejbližší novele ústavy bude provedena - a zdůrazňuji slovo "formální" - úprava jejího znění právě v příslušné části, že tedy slovo "cenová" bude zařazeno i do ústavy, považoval bych za ryze formální, kdybychom dnes zákon o ČNB, který se rodil rok, zamítli.

Domnívám se, že náš ústavní pořádek unese, když bude schválen zákon o ČNB a několik týdnů poté bude provedena nezbytná formální úprava, když navíc nikdo nepochybuje o tom, že věcně je všechno v pořádku a že provádíme změnu, kterou nám doporučila Evropská unie. Domnívám se, že kdo má na mysli věcný záměr, kdo má na mysli skutečný cíl těchto novel, nemůže v tuto chvíli pochybovat o tom, že je správné novelu zákona o ČNB podpořit. Ti, kteří hledají procedurální důvody, proč to nejde, se možná zachovají jinak.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Výborný ještě jednou. Pan poslanec Recman po něm.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dovolte mi, dámy a pánové, dvě poznámky. První je k tomu, co řekl zpravodaj. Pakliže zpravodaj uvedl, že tato námitka, kterou jsem předtím vznesl, ještě nezazněla nebo že ji nepostřehl, tak nedával pozor. Protože tyto námitky tady zněly v rámci prvého i druhého čtení projednávání této novely.

K tomu, co řekl pan poslanec Tlustý, mám také několik poznámek. On argumentuje tím, že se jedná o formální změnu ústavy, o formální nesoulad. Já vám sděluji, že toto není věc formální, ale věcná, jestliže ústava konstruuje a konstituuje hlavní cíl České národní banky jako udržení měnové stability, tak není formální úpravou, ale věcnou úpravou, je-li její hlavní cíl konstituován jinak. Já jsem samozřejmě přesvědčen, že bude správné novelizovat ústavu tak, aby hlavním cílem České národní banky bylo zabezpečovat cenovou stabilitu. Já jsem o tom přesvědčen, ale současně musím konstatovat, že v tuto chvíli tata úprava provedena není a v tuto chvíli bude protiústavní, jestliže prostý zákon v rozporu s ústavou bude hlavní cíl České národní banky charakterizovat naprosto jinak. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená sněmovno, za chvíli budeme, byť v jednoduchém hlasování rozhodovat o závažných věcech. Budeme hlasovat o tom, jestli Poslanecká sněmovna setrvává na svém názoru k tomuto zákonu, nebo nikoliv. Chci říci, že já osobně i poslanecký klub KSČM jsme svůj názor na tento zákon vyjádřili při projednávání tohoto zákona ve sněmovně a předložili jsme i pozměňovací návrhy, které nebyly přijaty. Svůj názor jsme vyjádřili v hlasování, které bylo negativní k tomuto návrhu zákona.

Chci říci, že můj osobní názor i názor mých kolegů z poslaneckého klubu je nadále stejný, to znamená negativní. V tomto směru poslanecký klub setrvává na svém negativním stanovisku k tomuto zákonu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Kühnla.

 

Poslanec Karel Kühnl: Kolegyně a kolegové, já se obávám, že vystoupení kolegy Tlustého odhalilo přesně ten rozdíl, o kterém zde diskutujeme. Je to rozdíl v přístupu k rozporům obyčejných zákonů s ústavou. Pro někoho je to procedurální, formální lapálie, pro někoho je to zásadní otázka. Já zcela jistě patřím k té druhé skupině.

Mimochodem těch nepřesností ve vystoupení kolegy Tlustého bylo ještě více, než o kterých hovořil kolega Výborný. Navržená změna ústavy ve skutečnosti nemění definici hlavního cíle, ona ji prostě vypouští z ústavy. Já jsem to tady z tohoto místa kritizoval a znovu prohlašuji, že budeme ve druhém čtení navrhovat znovuzařazení onoho nového znění, které skutečně je v souladu s Evropskou unií, ale bohužel ještě není součástí naší ústavy. Proto není možné hlasovat kladně o zákoně, který je v rozporu, a nejenom v tomto bodě.

My předpokládáme stále, že Česká republika se stane v nejbližších letech členskou zemí Evropské unie, a proto jsme také - poslanci Unie svobody - přivítali původní návrh novely, který předložila vláda, novely zákona o ČNB. Podporovali jsme ji jako normu, která povede k harmonizaci českého práva s právem Evropské unie. Je bohužel skutečností, že ta spoušť 96 pozměňovacích návrhů, z nichž některé byly bohužel přijaty, ten zákon změnila ze zákona harmonizačního na zákon disharmonizační a navíc zákon v mnoha ohledech protiústavní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP