(14.30 hodin)

(pokračuje Recman)

Třetí usnesení bylo přijato na 26. schůzi 11. července a má číslo 1141. V něm Poslanecká sněmovna precizovala postup řešení a získávání finančních prostředků pro fond takto: požádala vládu, aby pověřila Konsolidační banku uzavřením smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen, stanovila maximální výši této výpomoci na 6 mld. Kč a zajistila vypořádání výplat náhrad za činnost družstevních záložen do 31. října 2000. Zároveň bylo řečeno, aby na poslanecké schůzi, která připadla na měsíc září, podala souhrnnou informaci o stavu vyšetřování eventuální trestné činnosti.

Další usnesení číslo 1188 z 27. schůze z 20. září letošního roku hovoří o tom, že Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby postupovala takto - a je tu opět určitá diference oproti usnesení z 26. schůze. Zde se totiž doporučuje vládě, aby pověřila skupinu Konsolidační banky profinancováním nezbytné finanční pomoci zajišťovacímu fondu, aby zákonné nároky na plnění Zajišťovacího fondu družstevních záložen vzniklé k 30. září vypořádala nejpozději do 31. prosince 2000. Jenom připomínám, že usnesení 1141 z 26. schůze stanoví termín 31. říjen. Zároveň v této souvislosti byla požádána vláda, aby Poslanecké sněmovně podala průběžnou informaci vlády o stavu eventuální trestné činnosti v družstevních záložnách do konce června 2001.

Byla ještě další dvě usnesení: č. 1155 na 26. schůzi dne ze 13. července, kde se zamítl návrh zákona o státním dluhopisovém programu, je to sněmovní tisk 653, a rovněž usnesení 1186 z 27. schůze ze dne 19. září, ve kterém opětovně byl zamítnut návrh zákona o státním dluhopisovém programu, zajištění výplaty náhrad ze zajišťovacího fondu a poskytnutí státní pomoci.

Jsem přesvědčen o tom, že by bylo vhodné, aby poslanci a Poslanecká sněmovna se touto problematikou zabývali na této schůzi, abychom znali názor nebo úvahy vlády, jakým směrem bude Poslanecké sněmovně navrhovat pomoc a podporu družstevním záložnám.

Chtěl bych požádat, aby tento bod byl zařazen do oblasti "Zprávy, návrhy" jako první bod, to znamená před současný bod 85. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další se přihlásil pan poslance Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych navrhnout pevné zařazení bodu 32 - návrh novely vysokoškolského zákona, sněmovní tisk 665, první čtení - na středu 25. října jako první bod po polední přestávce. Důvodem jsou služební zahraniční cesty navrhovatelů. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Jako další se přihlásil pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl tyto změny pořadu schůze, a to aby body 41 a 42, což jsou tisky 671 a 672, což jsou novely zákona o dani z příjmů, byly zařazeny do bloku za body navrženého pořadu 1 až 4, což jsou také body týkající se novel zákona o dani z příjmů. Mým záměrem je, aby byly projednány všechny novely zákonů o dani z příjmů v jednom bloku, popřípadě v jedné společné rozpravě. Jde tedy o body 41 a 42, které by měly být zařazeny za bod 4.

Druhý můj návrh je, aby bod č. 5, což je tisk 610, vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu, byl zařazen před body 39 a 40, což jsou také vládní návrh zákonů o státních dluhopisových programech, čímž by vznikl bod bodů 5, 39 a 40, a tento blok by byl zařazen až za bod 76, to znamená blok bodů 5, 39 a 40 by byl za bodem 76. Jako zdůvodnění bych chtěl uvést, že bod č. 39, což je vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na profinancování dluhů vyplývajících ze vzájemné navrhované smlouvy se Spolkovou republikou Německo, by měl být nejdříve projednán jako smlouva, a poté jako dluhopisový program. Proto navrhuji, aby dluhopisové programy a dluhopisový program o profinancování těchto závazků, které plynou z této smlouvy, byly projednány až za blokem smluv.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další je pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já si také dovoluji navrhnout změnu programu, a sice navrhuji jménem předkladatelů návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb. etc., o státní památkové péči, je to sněmovní tisk č. 664, pořadové číslo 31, navrhuji tedy jménem předkladatelů tento návrh zákona stáhnout z projednávání, a to z toho důvodu, že předkladatelé svým návrhem měli za cíl řešit akutní problém, který se vyskytl. Vláda na tento problém zareagovala návrhem komplexního návrhu, který je v programu pod č. 57. Proto jménem předkladatelů navrhuji stáhnout uvedený bod z programu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní poslankyně Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji, aby body 23, 33, 34, 35 a 44 návrhu programu byly zařazeny pevně jako první body pátečního našeho jednání, tedy dne 20. 10. Tento svůj návrh odůvodňuji tím, že navrhovatel, resp. zástupce navrhovatele, místopředseda vlády a ministr spravedlnosti dr. Pavel Rychetský v době před tímto termínem odůvodňuje jiné návrhy zákonů v Senátu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, mohla byste počkat u řečniště - my jsme dnes v politickém grémiu sněmovny diskutovali o době projednávání státního rozpočtu. Předpokládám, že avizované vystoupení pana poslance Tlustého jako předsedy rozpočtového výboru je takové, že bychom měli státní rozpočet začít projednávat ve čtvrtek s tím, že podmínkou, aby byl splněn harmonogram, je, aby byl rozpočet doprojednán v pátek 20. října. Nebylo by tedy možné pozměnit váš návrh tak, že by to bylo v pátek 20. října po skončení projednávání státního rozpočtu?

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Samozřejmě ano.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další se přihlásil pan poslanec Petr Mareš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP