(15.40 hodin)

(pokračuje Klaus)

Pan poslanec Mlynář navrhl - prosím. (Přichází poslanec Šplíchal.) Velký sportovec bude asi revokovat usnesení ohledně svého kolegy sportovce pana poslance Bubníka.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Ano, pane předsedo, čtete mi myšlenky. Děkuji velmi za pochopení a prosím i vás. Malinko jsem se zdržel, protože jsem samozřejmě hlasoval pro návrh Gusty Bubníka, a bohužel hlasovací zařízení ukázalo jiný výsledek. Zpochybňuji tímto hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Dám hlasovat o tom, zda souhlasíme s návrhem pana poslance na revokaci nebo na nové hlasování.

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 183 poslanců 153 pro, čtyři proti. Návrh byl přijat.

 

Dávám znovu tedy hlasovat o návrhu poslance Bubníka bod 53 zařadit pevně na den 25. října jako druhý bod dopoledne.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 28 z přítomných 183 poslanců 156 poslanců hlasovalo pro, sedm proti. Návrh byl tedy přijat. (Smích v sále.)

 

Tato jedna změna, pomýlení jednoho pána poslance způsobilo změnu, v podstatě znamenalo přiznání pomýlení 75 dalších poslanců, což je v této sněmovně velmi netradiční výsledek. Ne, my známe vaši sokolskou minulost, pane poslanče. (Smích.)

 

Poslanec Karel Šplíchal: Pane předsedo, děkuji vám a děkuji vám všem a doufám, že se mohu pokusit i při jiných návrzích o podobný způsob. (Veselí a potlesk ve sněmovně.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, to by byl nadlidský výkon, kdyby se vám to někdy podařilo.

 

Pan poslanec Mlynář navrhl, abychom bod 42 přesunuli až po ukončení třetích čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 29 z přítomných 183 poslanců 44 pro, 116 proti. Návrh byl přijat. (Nesouhlasný šum.) Pardon, návrh samozřejmě nebyl přijat, omlouvám se. Už jsem se díval na další pozměňovací návrh.

 

Paní poslankyně Horníková navrhla, aby byl bod 20 přeřazen za bod 18, to znamená rozumím tomu, aby přeskočil bod 19. Ano.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 30 z přítomných 183 bylo 86 pro, 72 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme probrali s výjimkou návrhu pana poslance Kühnla všechny body, a proto se tedy vracíme k jeho pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, děkuji za čas, který mi byl poskytnut. Pokusil bych se tedy přednést modifikaci návrhu v takové podobě, aby se vypořádala s mezitím předběžně pozměněným návrhem programu, to jsou ta čísla, ale také s problémem revokace procedurálního rozhodnutí minulé schůze, o kterém hovořil pan místopředseda Langer.

Tento návrh by byl zkrácen na dvě části, přičemž jeho druhá část by byla podmíněna přijetím první části.

První část by zněla takto: Po projednání prvních tří bodů navrženého pořadu 28. schůze a tisků 671672, což jsou návrhy, které na návrh pana poslance Kocourka byly přiřazeny na začátek, zařadit druhé čtení tisku 579, tj. návrh pana poslance Kořistky na novelu zákona 587/1992 o spotřebních daních.

Pokud by tento návrh byl přijat, tak bych navrhoval druhý bod jako podmíněný. Tímto bodem by bylo přesné znění původního třetího bodu, čili třetí čtení všech těchto pěti daňových zákonů zařadit na čtvrtek 19. 10. po bodu "Odpovědi členů vlády na písemné interpelace".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedající, dámy a pánové, obávám se, že i tento návrh, jak byl nyní modifikován, je nehlasovatelný, protože nemůžeme volně přesouvat návrhy zákonů, které jsou zařazeny na různé schůze. A druhé čtení návrhu pana poslance Kořistky je zařazeno na schůzi 27. a pan poslanec Kühnl navrhuje, aby tento bod byl přeřazen do schůze 28. A toto prostě není možné, my nemůžeme vyřadit při hlasování o programu 28. schůze neprojednaný bod 27. schůze. Chápu, že jsme v poněkud složité situaci, a myslím si, že ji do značné míry způsobuje to, že občas asi ne zcela šťastně přerušujeme schůzi a např. končíme 27. schůzi později než schůzi 28. apod. Nicméně je to situace, kterou zákon nezakazuje, a musíme být proto velice pozorní, když se dostáváme do takovéto procedurální situace.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče (na poslance Kühnla), vy jste přece právník promovaný, takže byste měl nalézt nějaké řešení, které já bych si nalézt netroufal, protože bych na ně určitě nepřišel.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, samozřejmě že všechny právní normy jsou předmětem výkladu. Výklad, který tady - aniž by se odvolávala na nějaký konkrétní paragraf - prezentovala paní místopředsedkyně Buzková - je to její výklad. Nevím přesně, o co opírá skutečnost, že nemůžeme zařadit na schůzi nějaký bod. Za prvé to automaticky znamená, že je vyřazen z nějaké schůze. Za druhé ve chvíli, kdy bude ta schůze znovu otevřena, musíme ten bod z té schůze vyřadit. Myslím, že to je pouze a jedině otázka vůle, nikoliv nějakých zablokovaných procedur.

Myslím, vážený pane předsedo, že asi nemáme žádnou jinou možnost, než navrhuje-li někdo hlasování o hlasovatelnosti nebo nehlasovatelnosti mého návrhu, takové hlasování nechat proběhnout. Asi nemáme žádné jiné řešení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Sdílím váš názor, ale pravděpodobně nás bude menšina.

Takže teď je první pan poslanec Exner, pak pan místopředseda a pan předseda. Přitom si myslím, že máme docela důležité věcné body k našemu jednání, a zdá se, že se k nim dnes nedostaneme.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, ve smyslu vystoupení pana poslance Vymětala si myslím, že bychom se měli skutečně vrátit k postupu podle jednacího řádu. Domnívám se, že vystoupení paní místopředsedkyně Buzkové je nutné rozumět tak, že vznesla námitku proti hlasovatelnosti návrhu pana poslance Kühnla. O této námitce bychom měli hlasovat. Pokud jí vyhovíme, bude návrh nehlasovatelný. Pokud jí nevyhovíme, je třeba pak hlasovat o návrhu poslance Kühnla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP