(15.50 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že i takto je možno postupovat, i když jsem vystoupení paní místopředsedkyně interpretoval volněji, jako vyslovený názor, nikoliv jako procedurální návrh.

Ještě pan poslanec Škromach chce v této chvíli vypomoci.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Skutečně si myslím, že procedura by měla být jiná, samozřejmě i od pana poslance Kühnla, který určitě pozorně naslouchá a měl by naslouchat. Dovolím si říci, že procedura by měla být taková, že pokud by se mělo rozhodnout, pak by měl být návrh na revokaci usnesení této sněmovny, že byla minulá schůze přerušena do 27. 10., a potom schválit usnesení, kdy se tato schůze sejde, a následně by mělo být rozhodnuto sněmovnou o vyřazení těchto bodů. Tam chci zdůraznit to, že tímto precedentem by bylo možné i do budoucna obcházet jednací řád, který hovoří o možnosti zablokovat vypuštění či zařazení nového bodu, kdy už byl schválen program jednání sněmovny. Čili z tohoto hlediska se domnívám, že návrh, jak byl přednesen panem kolegou Kühnlem, je nehlasovatelný, a pokud se týká přeřazení bodu, byl by to takový precedens, který by nám vnesl velmi nebezpečné klima.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyším zde nejrůznější návrhy, že toto není pravda atd., čili jsme opět u interpretačního sporu.

 

Poslanec Karel Kühnl: Kolegyně a kolegové, myslím si, že máme bod, který splnil všechny náležitosti, a všechny lhůty jsou dodrženy, a že sněmovna může tedy svým rozhodnutím kdykoliv rozhodnout zařadit tento bod kamkoliv. Není žádná součást jednacího řádu, která by nám v tom bránila.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já si to myslím též, nicméně paní místopředsedkyně vznáší námitku hlasovatelnosti. Paní místopředsedkyně, to zase není pravda, že to je automaticky platné. To je opět názor o hlasování. Já jsem ale neslyšel tu druhou půlku věty. Čili paní místopředsedkyně vznáší námitku o hlasovatelnosti v této věci a žádá, abychom o této větě hlasovali.

Zazvoním, abychom nalákali více poslanců do sněmovny, a všechny vás na návrh z pléna odhlašuji. Paní místopředsedkyně dává námitku o hlasovatelnosti návrhu pana poslance Kühnla. Aby nebylo nějaké zmatení, co je ano či ne, připomínám, že hlasování ano znamená, že sněmovna souhlasí s tím, že věc je nehlasovatelná. Je třeba, aby bylo jasné o čem mluvíme.

 

Zahájil jsem hlasování o námitce paní místopředsedkyně Buzkové. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 31 z přítomných 179 poslanců bylo 92 pro a 55 proti. Návrh paní místopředsedkyně byl přijat.

 

Sněmovna tímto svým rozhodnutím dospěla k závěru, že pozměňovací návrhy na pořad schůze přednesené panem poslancem Kühnlem jsou nehlasovatelné.

Já jsem tím ukončil všechny návrhy s výjimkou jednoho. Neurčili jsme, kam zařadit bod pana poslance Korbela, návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu. Táži se pana poslance Korbela, kam si přeje zařadit tento bod.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážený pane předsedo, pokud by to bylo možné, na příští týden v úterý 24. 10., jako první bod odpoledne.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 32 z přítomných 180 bylo 106 pro a 21 proti. Návrh byl přijat. (Hluk v sále.)

 

Opakovaně žádám pány ministry a pány poslance u pánů ministrů, aby šli rokovat někam jinam.

 

Budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 28. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 33 z přítomných 181 poslanců hlasovalo 151 pro, 13 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme schválili pořad schůze a přecházíme k prvnímu bodu programu. Hlásí se pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, Poslanecká sněmovna zařadila na pořad svého jednání návrh na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže. Vyhlašuji tímto lhůtu na podávání návrhů kandidátů na likvidátora do pátku, 15.00 hodin.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi volební komise. Dále se hlásí pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, dovolil bych si požádat, aby sněmovna souhlasila se společnou obecnou rozpravou k původním bodům 1, 2, 3 a 41 a 42. Prosím o to sněmovnu v rámci racionalizace našeho jednání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já vás pro jistotu všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Je zde návrh pana poslance Kocourka na společnou rozpravu k bodům 1, 2, 3 a k bodům 41 a 42.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 158 poslanců hlasovalo pro 150 a proti 3. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP