(16.00 hodin)

(pokračuje Klaus

Tady se dnes dějí naprosto unikátní věci z hlediska hluku v sále. Neznám vůbec tuto situaci.

 

Začínáme tedy bodem

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 615/ - druhé čtení

 

Předložený návrh zákona uvedou místopředseda vlády Mertlík, místopředseda vlády Špidla a ministr zdravotnictví Fišer. Prosím, aby se postupně ujímali slova. Nejdříve pan ministr financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, zdá se, že sál bude z velké části brzy opuštěn, takže se můžeme věnovat věcnému jednání.

Vzhledem k tomu, že v úvodním slově k prvnímu čtení jsem podrobně vládní návrh tohoto zákona odůvodnil, dovolte mi, abych se teď věnoval především průběhu projednávání v rozpočtovém výboru a návrhům, které zde tak či onak padly.

Z usnesení rozpočtového výboru vyplývá doporučení k vyslovení souhlasu s vládním návrhem s několika v zásadě technickými připomínkami k problematice již existující daňové podpory penzijního připojištění. Současně mi dovolte komentovat některé pozměňující návrhy, které zazněly v rámci rozpravy na rozpočtovém výboru. Z nich za naprosto zásadní je třeba považovat návrh na přímou malou novelu zákona o účetnictví, která se omezuje pouze na zajištění oživení novely obchodního zákoníku, již schváleného zákona o majetku České republiky, stejně jako již delší dobu očekávanou možnost přechodu na hospodářský rok. Eventuálním přijetím tohoto návrhu se vytvoří předpoklady pro splnění dalších nezbytných harmonizačních kroků vůči mezinárodním účetním standardům a Evropské unii.

Dále je třeba říci, že v rozpravě v rozpočtovém výboru zazněla řada dalších návrhů, které v zásadě odpovídají koncepčním záměrům Ministerstva financí. Problém je nicméně v tom, jaké bude jejich časování a tempo těchto změn. V úhrnu to, co zaznělo na rozpočtovém výboru, by znamenalo okamžitý výpadek inkasa pro příští rozpočtový rok - mám na mysli inkaso státního rozpočtu - zhruba o 27 miliard korun. Čili jde o návrhy, které jsou rozpočtově poměrně značně náročné.

Vážené dámy, vážení pánové, byl bych rád, kdyby vládní návrh se stal základem pro projednávání eventuálních dalších návrhů a aby byl propuštěn do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Táži se pana místopředsedy Špidly, zda chce vystoupit s úvodním slovem. Táži se pana ministra Fišera. Také ne.

Protože jsme vládní návrh v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, mám jednu prosbu, která je k posouzení. Vzhledem k tomu, že projednáváme vlastně legislativní předlohy, které se týkají téhož zákona, dávám v úvahu, zda by nebylo vhodnější, kdyby vystoupili předkladatelé všech dalších čtyř legislativních iniciativ. Já jako zpravodaj bych potom vystoupil na závěr, protože tak je i koncipováno usnesení rozpočtového výboru. Takže bych poprosil, zda bychom nemohli postupovat nyní tak, že by vystoupil nyní předkladatel tisku 603, poté tisku 671, 672 a poté zpravodaj, který byl shrnul jednání v rozpočtovém výboru jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Mně se to zdá velmi logické a já prosím, aby to tak bylo. Nyní tedy prosím pana poslance Kořistku, aby jménem dalších předkladatelů pronesl úvodní slovo ke svému návrhu, který jsme zařadili jako bod číslo

 

2.
Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 602/ - druhé čtení

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené torzo vlády, vážené kolegyně a kolegové, již podruhé předkládám ve sněmovně tisk 602, který vlastně novelizuje současný zákon o daních z příjmů, a to v části, která se týká možnosti daňového zvýhodnění nebo daňových odečtů životního pojištění. Já k tomu nebudu dlouho hovořit, pouze chci říci, že výtky vlády, které se objevily, jsem se snažil respektovat a sérii pozměňovacích návrhů jak ke svému vlastnímu návrhu, tak k vládnímu návrhu zákona o dani z příjmů jsem se snažil v některých oblastech akceptovat.

Dnes se rozcházíme ve dvou oblastech. Jedna z nich hovoří vlastně o limitu daňového zvýhodnění. Vláda navrhuje 12 tisíc, já navrhuji 18 tisíc korun. Myslím si, že toto vyřešíme v podrobné rozpravě alternativním návrhem. Druhá výtka vlády, se kterou se bohužel nemohu ztotožnit, se týká problému, kdy vlastně toto daňové zvýhodnění bude platit. Vláda navrhuje až po docílení 60 let věku pojištěnce, já navrhuji ještě druhou možnost, tedy po dobu trvání pojistné smlouvy 20 let. Tedy systém, který je v Evropě zcela běžný - např. v Rakousku, Maďarsku, Německu, Francii atd. Myslím si, že všechny tyto výtky se dají odstranit - jak jsem již avizoval. Pozměňovací návrhy byly podány jak k vládnímu návrhu, tak k mému. Uvidíme, jak se sněmovna s nimi vypořádá.

Rozpočtový výbor se vyjádřil k mé novele negativně. Navrhuje zamítnout. Já jsem přesvědčen, že sněmovna by na tento princip neměla přistoupit, měly by zůstat ve hře všechny návrhy zákonů. I z toho důvodu, že nevíme, jak dopadne vládní novela zákona. Jsem přesvědčen, že životní pojištění by mělo být zvýhodněno. Měla by být zde dána možnost, aby bylo zrovnoprávněno s důchodovým připojištěním. Proto budu žádat sněmovnu o podporu tohoto sněmovního tisku, aby prošel i do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní prosím, aby vystoupil k bodu 3 zástupce předkladatelů. Rozuměl jsem tomu, že tak to myslel pan poslanec Kocourek - a to je společný návrh poslance Kalouska, Pilipa a dalších.

Slyší mě pan poslanec Pilip? Táži se, jestli zde je pan poslanec Kalousek či Pilip, aby pronesli úvodní slovo k bodu 3 našeho programu. Kdybyste se vzájemně poslouchali, tak by to bylo vždycky dobré. Nyní mluvíme o bodu 3 jak schváleného, tak původního programu, pokud mám napomoci, aby bylo jasné, o čem mluvíme. Čili bod

 

3.
Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 603/ - druhé čtení

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající, my si nasloucháme i bez vaší rady, nicméně věcí, které se momentálně probírají, je celá řada, takže je nutné je srovnat, protože jde o mimořádně složitý spletenec několika návrhů zákonů.

Rád bych se přihlásil k návrhu, který je pod návrhem Pilip - Kalousek také obsažen v celkovém souhrnu pozměňovacích návrhů. Stručně je mohu charakterizovat tak, že jde o návrh na zvýšení odpočitatelných položek pro daně z příjmů fyzických osob, které jsou strukturovány podle jednotlivých položek, to znamená na samotnou osobu, na vyživované osoby, na děti, na studující atd. Vzhledem k tomu, že dochází jednak k určitému postupu skrytého zvyšování daní díky inflaci, jednak díky tomu, že se domníváme, že tento způsob podpory by měl být posilován postupně na úkor přímých sociálních dávek, domníváme se, že by bylo dobré, kdyby návrh na zvýšení odpočitatelných položek byl přijat. V konkrétním znění se tedy hlásím k tomu, co je obsaženo v předloženém návrhu v tisku 615.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Znovu se táži, kdo vystoupí k nově schválenému bodu

 

4.
Návrh poslanců Ivana Pilipa, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 671/ - prvé čtení

 

Znovu jsou na prvních místech tohoto pan poslanec Pilip a Kalousek. Prosím jednoho z nich, aby pronesl úvodní slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP