(16.10 hodin)

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedo, i v tomto případě jde o návrh, který se týká celkové míry zdanění v České republice, v tomto případě nikoli pro fyzické osoby, ale pro podniky, s tím ovšem, že v souladu s určitými trendy v zemích Evropské unie a ve snaze snížit celkové zatížení podniků dáváme návrh na to, aby se snížila částka zdanění podniků, tzv. daně z příjmů právnických osob, z 31 na 25 %.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. A konečně prosím za bod 5 nově schváleného pořadu - jde o návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Vlastimila Tlustého, Bohuslava Sobotky a dalších -, aby své úvodní slovo přednesl pan kolega Mlynář.

 

(5.
Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Vlastimila Tlustého, Bohuslava Sobotky,
Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 672/ - prvé čtení)

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedo, vážená vládo, návrh zavádí možnost odečíst z daně z příjmů pro každou fyzickou osobu jednou za tři roky částku 36 tisíc Kč při nákupu osobního počítače připojitelného na internet a dále dává možnost podnikům poskytovat zaměstnancům osobní počítače a tuto věc si započíst do nákladů, přičemž zaměstnanci jsou osvobozeni od daně za nemateriální plnění. Návrh je v souladu se závěry státní informační politiky a jeho cílem je podpořit nákup osobních počítačů. Účinnost návrhu je omezena na tři roky, jde tedy o přechodné ustanovení, které má jednorázově podpořit nákup osobních počítačů.

Zdůvodňování návrhu sněmovnu ušetřím, zřejmě závisí na názoru poslanců na daňové úlevy k čemukoli.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, a teď tedy, když jsme slyšeli úvodní slova ke všem pěti dokumentům, bodům našeho programu, prosím pana poslance Kocourka, aby za rozpočtový výbor vyslovil své stanovisko.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Pane předsedo, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych svoji zpravodajskou zprávu rozčlenil do několika částí.

V první části bych jako zpravodaj vás chtěl seznámit s usnesením rozpočtového výboru z 36. schůze dne 5. října 2000, a to k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tisk 615.

Rozpočtový výbor za prvé projednal ve společné rozpravě s vládním návrhem, tj. s tiskem 615, i návrhy tisk 602, což je návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů, dále tisk 603, což je návrh poslanců Miroslava Kalouska, Ivana Pilipa a dalších, kterým se mění tentýž zákon, a zároveň tisk 629, což je návrh poslanců Jiřího Havlíčka, Ladislava Šustra, Vladimíra Doležala a dalších, který mění tentýž zákon, a hlasoval o všech přednesených pozměňovacích návrzích, včetně návrhů, které vznikly začleněním těchto tisků do vládního návrhu, a pozměňovacích návrhů vzešlých i z tisků 671, což je návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších, a tisku 672, což je návrh poslanců Vladimíra Mlynáře a dalších.

Za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění dalších předpisů, a některé další zákony, to je tisk 615, vyslovila souhlas s připomínkami, které máme uvedeny v tisku 615/2. Jsem tedy toho názoru, že zde tyto připomínky nemusím citovat. To je tedy k tisku 615, který byl projednáván rozpočtovým výborem na jeho 36. schůzi.

Dále jako zpravodaj rozpočtového výboru bych sněmovnu rád seznámil se zprávou rozpočtového výboru č. 359, kterou máme jako tisk 629/Z, a ta se týká návrhu poslanců Jiřího Havlíčka atd. Nicméně tento návrh jsme přesunuli na příští schůzi, takže nebudu sněmovnu dále s tímto usnesením rozpočtového výboru seznamovat.

A potom tu máme další tisky, a to tisk 602/3, což je usnesení rozpočtového výboru č. 357, které se týká již zde dnes zmiňovaného návrhu kolegy Kořistky, kdy rozpočtový výbor projednal společně s tiskem 602 i tisky 615, 603 a 629 a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších - tisk 602 - zamítla.

A konečně rozpočtový výbor dne 5. října 2000 projednal i tisk 603. Z tohoto jednání máme zprávu pod označením 603/Z, a ta se týká návrhů poslanců Miroslava Kalouska, Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů, tisk 603, kde rozpočtový výbor projednal ve společné rozpravě s tiskem 603 i tisky 615, 602 a 629 a nepřijal usnesení.

Tolik tedy k návrhům, které jsou dnes na této schůzi projednávány ve druhém čtení, a tolik tedy moje úvodní část ke zpravodajské zprávě.

Dále dovolte, abych pokračoval tím, v jaké jsme situaci. Jsme v situaci, kdy projednáváme zákon o daních z příjmů a jako podklady máme tisk 615, tisk 602 a tisk 603, které jsou projednávány ve druhém čtení, a dále tisk 671 a 672, které jsou projednávány v prvním čtení v obecné rozpravě. Dále máme k dispozici usnesení rozpočtového výboru k tiskům 615, 602 a 603 a dále byl všem rozdán podklad zpravodaje, který by měli mít všichni na svých lavicích a který se jmenuje Pozměňovací návrhy předložené v rozpravě v rozpočtovém výboru k vládnímu návrhu novely zákona o daních z příjmů - tisk 615, který předkládá zpravodaj rozpočtového výboru podle bodu 3 usnesení rozpočtového výboru č. 360 z 5. října 2000.

Tolik tedy k podkladům, které máme k dispozici, a k celkem složité situaci, ve které jsme.

Já bych jako zpravodaj nyní se nevěnoval až tak hodnocení obsahu jednotlivých tisků či vládního návrhu, ale navrhl bych cestu, jakým způsobem se s touto složitou agendou a složitými podklady i ostatními náležitostmi vypořádat.

Jako zpravodaj doporučuji, abychom si maximálně zjednodušili a zpřehlednili projednávání jednotlivých legislativních novel zákona o daních z příjmů, to znamená, abychom vedli podrobnou rozpravu pouze nad jedním tiskem a ve třetím čtení poté hlasovali o pozměňovacích návrzích vedených vůči tomuto jednomu tisku. Za tento jeden tisk, který bychom měli postoupit do podrobné rozpravy a do třetího čtení, doporučuji vládní návrh zákona o daních z příjmů, to je tisk č. 615, a zároveň pozměňovací návrhy k tomuto tisku, které jsou zatím uvedeny v předloze, kterou jsem zmínil, to znamená v předloze přednesené zpravodajem, a které mimo jiné obsahují všechny pozměňovací návrhy ze všech pěti poslaneckých iniciativ vedených k zákonu o daních z příjmů.

Proto doporučuji, abychom v rámci zjednodušení, jak jsem již řekl, do podrobné rozpravy propustili pouze vládní návrh zákona, to znamená tisk 615, zároveň abychom v této podrobné rozpravě projednali pozměňovací návrhy v rámci pozměňovacích návrhů předložených zpravodajem dle usnesení rozpočtového výboru, popřípadě aby tento podklad byl doplněn.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP