(16.30 hodin)

(pokračuje Brožík)

Další hlasování - o zamítnutí ve druhém čtení návrhu zákona pod tiskem 603.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 36 ze 174 poslanců bylo pro 142, 30 proti. Návrh byl přijat.

 

Třetí hlasování - o zamítnutí návrhu zákona v prvém čtení, a to pod tiskem 671.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 176 poslanců bylo 143 pro, proti 27. Návrh byl přijat.

 

A poslední hlasování - o zamítnutí návrhu zákona v prvním čtení pod sněmovním tiskem 672.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 176 poslanců bylo pro 143, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Mohu tedy sněmovně sdělit, že jsme zamítli návrhy zákonů, které byly v původním programu pod body 2, 3, 41 a 42, a nyní otevírám podrobnou rozpravu k návrhu zákona, sněmovnímu tisku 615.

Jako první má samozřejmě přednost zpravodaj - pan poslanec Kocourek. Dále jsou do podrobné rozpravy přihlášeni: pan poslanec Kořistka, Šafařík, Recman, Gongol, Mlynář, Macháček, Pleva, Sobotka.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji vám, pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat sněmovně za to, že nám umožnila zracionalizovat náš postup, a nyní bych jako zpravodaj ve stále ještě zvláštní situaci rád vysvětlil, jak bychom měli postupovat v rámci podrobné rozpravy v tomto druhém čtení.

V první řadě bych chtěl znovu odkázat na podklad, který máme mít všichni před sebou, který nám byl všem rozdán a který se jmenuje Pozměňovací návrhy předložené v rozpravě v rozpočtovém výboru k vládnímu návrhu novely zákona o daních z příjmů, k tisku číslo 615, který předkládá zpravodaj rozpočtového výboru podle bodu 3 a usnesení rozpočtového výboru 360 z 5. října 2000.

Doporučuji, aby sněmovna akceptovala tento mnou přednesený a vypracovaný podklad za základ pozměňovacích návrhů, které jsou podávány k tisku 615. To je tedy věc číslo jedna.

Dále dovolte, abych u tohoto podkladu udělal některé změny, které nastaly při přepisu. Chtěl bych, abychom si poznačili na první straně, na straně číslo jedna, kde máme nápis "Bloky", pod bodem 1 tuto změnu: Mělo by se přehodit písmeno A a B, to znamená "Penzijní připojištění (A)" a "Životní pojištění (B)". Tak by měl znít správně název prvního bloku. Zopakuji ještě jednou: "Penzijní připojištění" bude pod písmenem A a "Životní pojištění" bude pod písmenem B.

Dále u bloku 7 doporučuji, abychom přejmenovali tuto část na "Připočitatelné položky (postih dlužníků)". Mám pocit, že tento název je výstižnější. Tolik k první straně.

Dále dovolte, abych upozornil ještě na jednu věc, která se stala při přepisu, a to na to, že vypadla jedna strana kolegy Tlustého.

Navrhuji tedy doplnit nebo jsem nucen doplnit tedy tyto body:

2.6.1 V bodě 69 navrhuji částku 37.200,- Kč zvýšit na částku 38.040,- Kč.

2.6.2 V bodě 70 navrhuji částku 22.920,- Kč zvýšit na částku 23.520,- Kč.

2.6.3 V bodě 71 navrhuji částku 21.120,- Kč zvýšit na částku 21.720,- Kč a částku 37.200,- Kč na částku 38.040,- Kč.

2.6.4 V bodě 72 navrhuji částku 6.960,- Kč zvýšit na částku 7.140,- Kč.

2.6.5 V bodě 73 navrhuji částku 13.920,- Kč zvýšit na částku 14.280,- Kč.

2.6.6 V bodě 74 navrhuji částku 49.200,- Kč zvýšit na částku 50.040,- Kč.

2.6.7 V bodě 75 navrhuji částku 11.160,- Kč zvýšit na částku 11.400,- Kč.

2.6.8 V bodě 76 navrhuji - v návaznosti na bod 1 - zvýšit částku 37.200,- Kč na částku 38.040,- Kč.

2.6.9 V bodě 246 navrhuji - v návaznosti na bod 3 - zvýšit částku 37.200,- Kč na částku 38.040,- Kč

2.6.10 V bodě 247 navrhuji - v návaznosti na bod 8 - zvýšit částku 37.200,- Kč na částku 38.040,- Kč.

Tolik tedy doplnění k chybějícím pozměňovacím návrhům, které zazněly na rozpočtovém výboru.

A dále bych chtěl jako zpravodaj rozpočtového výboru upozornit, že předkladatel každého pozměňovacího návrhu, který je v podkladu zpravodaje, by se měl ke svým pozměňovacím návrhům přihlásit, respektive si je osvojit, a to buď uvedením pozměňovacího návrhu pod jeho jménem, nebo - chce-li - pod čísly, která jsou v podkladu zpravodaje uvedena.

Dále bych chtěl říci, že pokud se některý z předkladatelů k pozměňovacím návrhům v podkladu zpravodaje nepřihlásí nebo si je neosvojí, bude se na takovýto pozměňovací návrh pohlížet tak, jako by nebyl přednesen. Tím však není dotčeno právo jiných poslanců si tyto pozměňovací návrhy přisvojit, pokud si je již nepřisvojil jejich předkladatel.

A konečně zároveň je samozřejmě možné, aby kterýkoli z poslanců v podrobné rozpravě podal jiný pozměňovací návrh, který není uveden v podkladu zpravodaje. Potom bych ale prosil, aby takovýto pozměňovací návrh byl označen tak, aby bylo jasné, které skupiny ze zmíněných deseti bloků se týká. Tolik tedy procesně k pozměňovacím návrhům v podrobné rozpravě.

Doufám, že jsem vysvětlil, jak bychom mohli postupovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Všichni, které tyto návrhy zákonů zajímají, určitě mají k dispozici váš materiál - pozměňovací návrhy předložené v rozpravě v rozpočtovém výboru k vládnímu návrhu novely. Přesto bychom si nyní procesně ujasnili postup: Základem je projednávání vládního návrhu, tisk 615.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP