(16.40 hodin)

(pokračuje Brožík)

Rozpočtový výbor nezpracoval pozměňující komplexní návrh, takže pozměňovací návrhy, které mohou padat v podrobné rozpravě, se mohou týkat jak vládního návrhu, tisk 615, tak vašeho podkladu, který jste všem poslancům předložil, ovšem nejprve by všichni, kteří jsou zde zmíněni, se k nim měli procedurálně přihlásit a říci, že je akceptují, abychom měli v této věci jasno.

Jako první je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za slovo. Pokusím se na nic nezapomenout. Osvojuji si pozměňovací návrhy, které jsou v bloku 1A, to znamená penzijní připojištění, pod body 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.6, 1.7, 1.8 a 1.9.

Dále bych si chtěl osvojit v tomto bloku pod písmenem B životní pojištění body 1.20 až 1.25 .

Bod 1.26 stahuji, protože je opravdu nadbytečný, a osvojuji si body 1.27 až 1.29 .

Nyní bych chtěl dát pozměňující návrh, který se týká právě tohoto bloku B, to znamená životního pojištění, a sdělit zde, že navrhuji ještě variantní řešení. Tam, kde je v mém návrhu uvedena limitní částka 18 tis. Kč, navrhuji, aby tato částka byla změněna na částku 12 tis. Kč. To znamená, že ve všech případech, kde je 18 tis. Kč, se číslovka mění na 12 tis. Kč. To je variantní návrh.

Osvojil jsem si vše a variantní návrh jsem zde sdělil.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Pan zpravodaj vzal na vědomí, že pan poslanec Kořistka se nehlásí k pozměňovacímu návrhu pod bodem 1.26, kde je poznámka "nadbytečné".

Dále vystoupí pan poslanec Pavel Šafařík, připraví se pan poslanec Recman.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v tisku, který avizoval pan zpravodaj, pod bodem 10.50.1 a 10.50.2 .

Dovoluji si rozšířit pozměňovací návrhy k bodu 92 tisku 615, který se týká úpravy § 18 odst. 8. Dávám tento pozměňovací návrh. Za konec § 8, který končí slovem "podnikání." doplnit větu "Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů" s odkazem na 17N. Odkaz 17N pod čarou zní: "Např. § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb."

Krátké odůvodnění. Pozměňovací návrh, který jsem zde přednesl, umožňuje, aby neziskové subjekty, které dnes působí ve formě obchodní společnosti nebo družstva, a to např. z toho důvodu, že jim to zvláštní zákon ukládá, mohly nadále využívat osvobození obsažená v zákoně č. 357 s potřebnou právní jistotou. Úprava, která je ve vládním návrhu, tuto potřebnou právní jistotu nedává. To je můj doplňující pozměňovací návrh nad to, co jsem si osvojil.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Svatomír Recman, připraví se pan kolega Jaroslav Gongol.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážení ministři, kolegyně a kolegové, já považuji projednávaný zákon o daních z příjmů za jeden ze stěžejních zákonů, které projednáváme zde ve sněmovně, a to zejména vzhledem k jeho dopadu na státní rozpočet. Proto jsem přesvědčen, že je oprávněně v centru pozornosti odborné i laické veřejnosti.

Chci jen připomenout, že příjem do státního rozpočtu představuje z daní z příjmů nemalou částku. V letošním rozpočtu je očekávaný příjem z daní z příjmů ve výši 85,2 mld. Kč, z toho daň z příjmů právnických osob ve výši 51,3 mld. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 25,9 mld. Kč a daň z příjmů fyzických osob vybíraná podle zvláštní sazby ve výši 8 mld. Kč.

Obdobným způsobem se zvyšuje váha daní z příjmů zejména ve státním rozpočtu v roce 2001, kde jsou přijata a schválena nová rozpočtová pravidla a nový zákon o rozpočtovém určení daní. Oproti údajům, které se týkají očekávané skutečnosti roku 2000, jak jsem uvedl ve výši 85,2 mld. Kč, se předpokládá příjem 129,3 mld. Kč. Proto si myslím, že si zaslouží naši pozornost.

Z tohoto pohledu bych se chtěl odvolat na své pozměňovací návrhy, které jsem přednesl na jednání rozpočtového výboru a které jste obdrželi v písemné podobě v tisku, který představil zpravodaj rozpočtového výboru. Nebudu je číst, pouze se odvolám na tento materiál nazvaný Pozměňovací návrhy předložené v rozpravě v rozpočtovém výboru k vládnímu návrhu novely zákona o daních z příjmů, tisk č. 615. Moje pozměňovací návrhy, které si osvojuji, jsou v bloku 2 na straně 11 jako bod 2.1. Pokud to mohu podrobněji rozčlenit, jsou to body 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 .

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jednu připomínku nebo námět pro budoucí projednávání takovýchto zákonů a státního rozpočtu. Jsem přesvědčen o tom, že bychom právě daňové zákony měli projednat v Poslanecké sněmovně v termínu do 30. června, nejpozději do 15. července příslušného kalendářního roku. V návaznosti na tento termín pak vláda zpracovává návrh státního rozpočtu, který je nejpozději k 30. září předložen Poslanecké sněmovně.

Pokud jsem hovořil o daňových zákonech, mám na mysli zejména zákon o daních z příjmů, o daních z přidané hodnoty, spotřební daň a samozřejmě i sociální a zdravotní pojištění, které je podle současných zákonů součástí příjmové stránky státního rozpočtu. Jsem přesvědčen o tom, že bychom si ušetřili spoustu procedurálních kliček, že bychom si ušetřili i bolení hlavy minimálně při řešení dvou problémů. Tím prvním problémem je právě naplnění příjmové stránky státního rozpočtu přes daňové zákony. Chci jen připomenout, že daňové příjmy státního rozpočtu tvoří téměř 95 % všech příjmů státního rozpočtu a pouze 5 % příjmů je povahy nedaňové.

Druhým problémem je otázka státního rozpočtu jako celku, kde máme projednat návrh prvního čtení, a v něm samozřejmě rozhodující místo zaujímá výše příjmů státního rozpočtu a na to v návaznosti otázka výdajů. My několik dnů nebo hodin před projednáváním státního rozpočtu ještě nevíme, podle jakého mechanismu, podle jakých daňových zákonů se bude naplňovat příjmová stránka státního rozpočtu. Proto se domnívám, že by bylo vhodné, abychom při novelizaci těchto zákonů nebo novelizaci jednacího řádu Poslanecké sněmovny pamatovali na to, abychom tyto rozhodující zákony, zejména zákony daňové, skutečně měli projednané ve sněmovně v termínech do 30. června nebo nejpozději do 15. července, aby vláda mohla s klidným svědomím a s čistým štítem připravovat návrh státního rozpočtu a byla si vědoma mantinelů, které má v příjmové části.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec Jaroslav Gongol, připraví se pan poslanec Vladimír Mlynář.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP