(17.50 hodin)

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si rovněž podat jeden pozměňovací návrh k tisku 615, to znamená k druhému bloku nazvanému Odečitatelné položky u fyzických osob, nezdanitelné částky. Tento můj pozměňovací návrh bude znít: Bod 89 vládního návrhu zákona (§ 16 odst. 1) zní:

1. Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně - § 15 - a o odpočitatelné položky od základu daně - § 34 - zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí základ daně, daň a ze základu daně. Čili od 0 korun do 109 200 korun daň 15 %, od 109 200 korun do 218 400 korun daň 16 380 plus 20 % daně ze základu daně přesahujícího 109 200 korun. Základ daně 218 400 korun do 331 200 korun daň 38 220 korun plus 25 % ze základu přesahujícího 218 400 korun. Základ daně od 331 200 korun do 850 200 korun daň ve výši 66 420 korun plus 32 % přesahující základ 331 200 korun. Základ daně 850 200 do milion 200 tisíc korun daň 232 440 korun plus 40 % ze základu přesahujícího 850 200 korun. Základ daně milion 200 tisíc a více 372 500 korun plus 50 % ze základu daně přesahujícího jeden milion 200 tisíc korun.

Krátké zdůvodnění. Na této schůzi budeme projednávat rozpočet na rok 2001. Zejména v prvém čtení budou poslanci argumentovat tím, že je třeba snížit deficit a výdaje. Jen málo poslanců se bude zabývat zvýšením příjmů. Tento můj návrh bude zřejmě výjimkou. Dovoluji si podat návrh na zvýšení daně z příjmů u nejvyšších příjmových kategorií. Tyto příjmy jsou často tvořeny tzv. zlatými padáky. Že toto zvýšení není nic neobvyklého, je možné zjistit studiem daňových zákonů v jiných zemích, zejména skandinávských, které tuto progresi již dlouho používají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude kolega Mlynář, připraví se pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, v souladu s procedurou si osvojím bod 4.1 svého návrhu na straně 21 pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru s tím, že v bodě 4.1.5, tj. článek 2 - Přechodná ustanovení, se číslovka 2000 mění na číslovku 2001, a to v obou případech, a číslovka 1999 na číslovku 2000.

Dále bych chtěl k tomuto svému návrhu vznést ještě jeden alternativní pozměňovací návrh, a to v bodě 4.1.2 v řádku 6 je nejvýše částka 1000 korun, alternativu vznést ještě 700 korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan kolega Antonín Macháček, připraví se pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Antonín Macháček: Přihlašuji si a osvojuji si svůj vlastní pozměňovací návrh 4.3 z tisku, který byl přednesen panem zpravodajem. Chci také uvést tři drobné korektury, které nastaly v průběhu mezi mým původním podáním a dnešním tiskem, a sice bod 4.3.2 první odstavec začíná číslovkou 14 a věta by zněla:

"Od základu daně lze odečíst částku, která byla zaplacena za domácí počítač v tomto nebo předchozích dvou zdaňovacích obdobích." Tam je varianta A, varianta B, čili tyto varianty vypadávají ze hry.

Dále ve druhém odstavci číslice 12 000 je nahrazena číslicí 9 000.

Ve čtvrtém odstavci ve druhé větě vypustit v závorkách slova "ověřené kopie kupní smlouvy" a v bodě 4.3.4 patří správně místo bodů 38 a 88 body, které jsou uvedeny nahoře, 36A a 87A. Písemně předávám zpravodaji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní bude hovořit pan kolega Bohuslav Sobotka a připraví se pan poslanec Ivan Pilip.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se na úvod přihlásit ke svým návrhům, které jsou obsaženy v materiálu, který předkládá kolega Kocourek a který je výsledkem projednávání tohoto návrhu zákona v rozpočtovém výboru. Pouze bych chtěl zpřesnit jeden bod, který je pod mým jménem uveden v tomto materiálu. Jedná se o bod číslo J28 b). Dovolil bych si přečíst zpřesněné znění tohoto bodu J28 b), který je obsažen v materiálu, který předkládal zpravodaj Kocourek. Navrhuji tento bod upřesnit takto:

a) Nové znění § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6.

Bod 6: "Přijaté úhrady závazkových pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze smluvních vztahů nebo o částky při ustoupení věřitele účtujícího v soustavě podvojného účetnictví od původně uplatněných nároků na ně, které byly podle písm. b) bodu 1 položkou snižující hospodářský výsledek v předchozích zdaňovacích obdobích, pokud se o částky při ustoupení od původně uplatněných nároků nezvyšuje hospodářský výsledek podle bodu 2. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka, zaniklého bez provedení likvidace."

b) Doplnění § 23 odst. 3 písm. c) bodu 3 a 4.

Bod 3: Částky související s rozpouštěním rezerv a opravných položek, jejichž tvorba nebyla pro daňové účely výdajem, nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud jsou podle zvláštního právního předpisu zúčtovány ve prospěch výnosů.

Bod 4: Částky související s pasivní opravnou položkou vytvořenou k majetku nabytému vkladem společníka nebo člena družstva, pokud jsou podle zvláštního právního předpisu zúčtovány ve prospěch výnosů.

Dále mi dovolte, abych předložil sérii pozměňovacích návrhů, které se vztahují ke sněmovnímu tisku, který je předmětem projednávání, tedy k vládnímu návrhu zákona.

Za prvé navrhuji v bodě 7 čl. 1 vládního návrhu zákona nahradit větu první větou, která zní:

a) "Příjmy z prodeje rodinného domu, bytu včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem."

Druhý pozměňovací návrh.

Navrhuji za bod 35 vládního návrhu zákona vložit nový bod 35 A) v tomto znění.

Bod 35 A): V § 6 odst. 9 písm. s) se za slova "příslušníkům ozbrojených sil" vkládají slova "a bezpečnostních sborů".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já se omlouvám, ale v tom předcházejícím vašem návrhu k bodu 7 jsem přesvědčen, že byste měl navrhnout vypuštění oněch slov a nahradit je vašimi. Nebo jde o doplnění bydliště? Pokud čtu dikci "příjmy z prodeje rodinného domu včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu včetně souvisejícího majetku, pokud je prodávající vlastnil nejméně po dobu 2 let". Vy chcete nahradit "pokud v něm měl trvalé bydliště".

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ne. Já nahrazuji první větu novou větou, kterou jsem zde předložil. To jsem přečetl v úvodu v návětí k mému pozměňovacímu návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP