(17.20 hodin)

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, za prvé bych se rád přihlásil ke všem pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny v materiálu "Pozměňovací návrhy předložené v rozpravě v rozpočtovém výboru k vládnímu návrhu novely zákona o dani z příjmu", tisk č. 615, s tím, že doufám, že takováto formulace je dostačující pro to, aby všechny byly zahrnuty do dalšího projednávání.

U jednoho z těchto návrhů - tak a nyní začnu s dalšími návrhy, a začnu tím, že provedu rozšíření, resp. doplněk k jednomu z těch návrhů, které jsou mezi těmi uvedenými v citovaném podkladu k projednávání. Jde o stranu 28, návrh týkající se zákona, daně z příjmů právnických osob, kde je navrhováno v § 21, aby se číslice 31 nahradila číslicí 25.

Zároveň zde následuje článek II, toto ustanovení, které bych tedy nyní upřesnil a dal ve dvou variantách. Varianta A: Toto ustanovení se použije poprvé pro zdaňovací období 2001, což je obměna verze, která je uvedena v onom podkladu. A varianta B: Toto ustanovení se použije poprvé pro zdaňovací období 2003.

Prosil bych zejména pana ministra financí, aby sledoval tuto diskusi, neboť bych rád tento bod zdůvodnil. Ve svém protiargumentu proti tomuto návrhu změny daňového zákona vláda upozorňuje na situaci v daňové oblasti a jaksi podsouvá nám jako autorům této novely, že se vlastně snažíme snížit příjmy v období, kdy jsme sami v opozici, nejsme zodpovědni za vládní rozhodnutí. Proto tedy je alternativně navrhováno, aby platnost tohoto snížení daní byla posunuta až na rok 2003, tedy na první rok období po funkčním období této vlády, aby se tím naznačil spíš jakýsi trend v oblasti daňové v České republice. Mimochodem je to i v souladu s materiálem, který samo Ministerstvo financí před několika měsíci v této oblasti připravilo.

Další návrh se týká změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, neboť tady to čtu tímto způsobem. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. § 8 odst. 1 zní: "(1) Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou vytvořit poplatníci z příjmů účtující v soustavě podvojného účetnictví až do výše pohledávek přihlášených u soudu nejpozději do dvou měsíců od prvního přezkumného jednání - odvolávka 13c), nebo ve lhůtě stanovené usnesením soudu o povolení vyrovnání - odvolávka 13d), a to ve zdaňovacím období, v němž byly pohledávky přihlášeny. Na pohledávky přihlášené déle než dva měsíce od prvního přezkumného jednání nebo po lhůtě stanovené v usnesení soudu o povolení vyrovnání nelze tvořit opravné položky, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmu podle tohoto ustanovení. "

Poznámka pod čarou, tedy odvolávka 13c) je: § 22 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,.

13d): § 50 odst. 3 písm. c) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

Další změna z téhož bloku se týká změny zákona o daních z příjmů. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 písm. c) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno d), které zní: "d) příjmy z činností předběžného konkursního zvláštního zástupce správce a vyrovnávacího správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního předpisu - odvolávka 66".

Odvolávka 66 zní: § 8 odst. 3, § 9 odst. 3 a § 9b odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

2. V § 7 odst. 9 písm. c) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno d), které zní: "d) 25 % z příjmů z činností, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního předpisu - odvolávka 66, uvedených v odst. 2 písm. b)".

3. V § 14 se za druhou větu vkládá věta, která zní: "Příjmy z činností předběžného konkursního zvláštního zástupce správce a vyrovnávacího správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního předpisu - odvolávka 66, lze rozdělit nejvýše na pět poměrných částí."

Stručné vysvětlení. Jde o to, aby se při výkonu činnosti konkursního správce a obdobných činností mohlo využívat v oblasti daní z příjmu obdobných nástrojů, jaké mají např. daňoví poradci a některé jiné živnosti, jejichž charakter činnosti má mnoho společného právě s touto výše uváděnou činností.

To je tedy blok týkající se v zásadě některých návrhů, které by se měly týkat vlastně postavení konkursních správců v daňových zákonech.

Navážu nyní dalším návrhem změny zákona o daních z příjmů, kde tedy návrh k parlamentnímu tisku 615 zní: Do části první k bodu 88:

1. V § 15 odst. 13 se v první větě slova "ve zdaňovacím období zaplacené pojistné" nahrazují slovy "zaplacené pojistné na zdaňovací období".

K bodu 252 v § 381 odst. 1 písm. i) se slova "v uplynulém zdaňovacím období" nahrazují slovy "na uplynulé zdaňovací období".

Pro upřesnění velmi stručně řečeno jde o sjednocení podmínek s penzijními fondy, kde je vlastně obdobná změna navržená v návrhu pana poslance Doležala.

Poslední - doufám - již změna je pozměňovací návrh přímo k vládnímu návrhu tisku 615, a sice ten, že v článku I bodu 54 vládního návrhu se uvádí v § 8 odst. 7, se v poslední větě zrušují první tři slova: "jednorázové vyrovnání nebo". V podstatě cílem návrhu je nově nezavádět na straně účastníků penzijního připojištění dodatečně danění příspěvku zaměstnavatele v případě čerpání jednorázového vyrovnání místo penze, což vlastně byl návrh, který by jinak byl zaveden vládním návrhem.

Děkuji za vaši pozornost a věřím v podporu alespoň některých z těchto návrhů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní bude hovořit pan poslanec Tlustý. Připraví se paní kolegyně Jana Volfová.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, v souladu se schválenou procedurou mi dovolte, abych přednesl formou odkazu na písemný materiál všechny pozměňovací návrhy označené jménem Tlustý včetně pozměňovacího návrhu, který tu dnes přednesl zpravodaj jako pozměňovací návrh, který byl opomenut v písemném podkladu oproti návrhům, které byly předloženy v rozpočtovém výboru. Tímto si tedy osvojuji všechny pozměňovací návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní by měla hovořit paní kolegyně Jana Volfová. Už je ve dveřích, takže se ujme slova. Připraví se pan kolega Plachý.

 

Poslankyně Jana Volfová: Přestala jsem se připravovat, protože kolega Šafařík řekl přesně stejný pozměňovací návrh, jako jsem chtěla podat já, takže se k němu jenom připojuji a tím pádem jsem vlastně hotová.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Hovořit bude pan kolega Jaroslav Plachý, připraví se pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych podal tři malé pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh se týká § 26 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. c) zákona a dále § 27 písm. a), kde částku 40 000 navrhuji nahradit variantně částkou 60 000 nebo 80 000 nebo 100 000.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP