(17.30 hodin)

(pokračuje Plachý)

Druhý pozměňovací návrh: V případě přijetí pozměňovacího návrhu č. 1, v § 33 odst. 1 na konec první věty doplnit text: "a počínaje zdaňovacím obdobím 2001 částku x Kč", kde x rovná se částce, která byla přijata v pozměňovacím návrhu č. 1.

Třetí pozměňovací návrh: V § 34 odst. 3 písm. a) č. 10 nahradit č. 15.

Dámy a pánové, dovolte mi krátké zdůvodnění. Před časem jsme přijali zákon o investičních pobídkách, který má limit pro investiční pobídky 350 mil. Kč. Tento limit je pro malé a střední podniky nedosažitelný. Proto by bylo vhodné podpořit investice v malém a středním podnikání, ale nejenom v něm, valorizováním částky 40 tisíc Kč pro nákup drobného hmotného investičního majetku, postaru DKP, a to o inflaci za rok 1998, 1999 a 2000. Stejně tak pozměňovací návrh č. 3 zvýhodňuje investice do vlastního podniku. Pozměňovací návrhy povedou v krátkodobém horizontu pro zvýšení spotřeby, která bude z velké části kompenzovat pokles daně z příjmu. Ve střednědobém horizontu povedou k růstu HDP, a tedy k růstu daně z příjmů u právnických osob.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní bude hovořit pan kolega Chytka, připraví se pan poslanec Šustr.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se držel striktně navržené procedury a s odkazem na usnesení rozpočtového výboru č. 360 z 5. října 2000 si osvojil pozměňovací návrhy pod písm. 7/2 a 7/3 včetně legislativně technických poznámek s tím, že tyto pozměňovací návrhy jsou alternativními návrhy k návrhu 7/1 pana poslance Tlustého. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Ladislav Šustr, připraví se pan poslanec Jiří Havlíček.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, potvrzuji platnost podaných návrhů pod č. 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 a 3/7 na str. 15 materiálu, který předložil zpravodaj.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče, hovořit bude poslanec Havlíček, připraví se pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pane předsedající, dámy a pánové, osvojuji si pozměňovací návrhy uvedené pod č. 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14. Navrhuji vypustit body 3/18/1, 3/18/2, 3/18/3, 3/18/4, 3/18/5, 3/18/6, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22 a dále navrhuji za bod 78 vládního návrhu doplnit bod 78a, který zní: Na konec věty § 15 odst. 8 platného zákona 580/92 Sb., o daních, doplnit tuto větu: "Jako dar na požární ochranu se oceňuje částkou 2000 Kč hodnota osobní účasti člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na pěti výjezdech jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahu, nejvýše však odečíst ze základu daně 18 tisíc Kč. K poznámce nad čarou, je to odvolávka k § 3 vyhlášky 22/96, v návaznosti na zákon 133/98 Sb.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Abychom to zjednodušili, návrhy, které jste předčítal, jsou vaše, vy jste si je teď neosvojil, ale nebudeme je vypouštět, i když jste se k nim nepřihlásil. Panu zpravodaji je to jasné.

Nyní má slovo pan poslanec Milan Doktor, připraví se pan poslanec Korbel.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesl dva krátké pozměňující návrhy týkající se § 35 - Sleva na dani.

Odst. 1 písm. a) zní takto: "Částku 18 tisíc Kč za každého zaměstnance se změněnou pracovní schopností, odvolávka č. 33, a poměrnou část této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců podle odst. 2 desetinné číslo."

Písm. b) téhož odstavce zní takto: "Částku 60 tisíc Kč za každého zaměstnance se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, odvolávka text č. 33, a poměrnou část této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců podle odst. 2 desetinné číslo." Další text odst. 1 zůstává beze změny.

Odvolávka č. 33 zní: "§ 21 zákona č. 1/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů."

Dovolte alespoň krátké zdůvodnění. Od 1. ledna letošního roku platí novela zákona o zaměstnanosti č. 167/1992 Sb., která mimo jiné nově definovala povinnost zaměstnavatelů při zaměstnávání osob zdravotně postižených. Chtěl bych uvést, že jsem pro tuto novelu zákona nehlasoval, a tím je i jasné, jak přistupuji k hodnocení obsahu a zvolené metody. To byl důvod, který mne motivoval k navržení pozměňovacích návrhů, které jsem přednesl.

Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 20 pracovníků jsou podle této novely povinni zaměstnávat 4,5 % zaměstnanců v kategorii ZPS a 0,5 % zaměstnanců v kategorii TZP, neboli těžšího zdravotního postižení.

Musím dodat, že novelu zákona měl následovat prováděcí předpis, což se nestalo, a myslím, že i z toho důvodu odpovědné instituce nevěděly, jak s normou zacházet, a ani podnikatelské subjekty nevěděly přesně, jak dikci vykládat, a existovaly nejrůznější interpretace textu novely zákona. Mě zaujal zejména fakt, že se sám stát ocitl ve zvláštní situaci, protože zaměstnavatel je zde definován jako instituce - a stát bezpochyby tímto zaměstnavatelem je - musím ale pro korektnost dodat, že se toto ustanovení netýká hasičského sboru a ozbrojených sborů.

Zajímalo mě, jak stát zachází s tím, kdyby měl v podstatě sankcionovat odvody sám sebe. Zjistil jsem, že stát je docela čiperným hříšníkem v porušování tohoto ustanovení zákona, a to byl důvod, který mě přiměl k tomu, abych se vydal cestou jinou, a sice cestou, kdy zákaz diskriminace je v našem právním řádu již řešen a uvedená pracovní síla se na trhu práce stala daleko ekonomicky zajímavější.

K tomuto návrhu mě vedl zejména fakt, že osobně nesouhlasím a odmítám způsob sankcionování, který je v novele zákona, kterou jsem uvedl, za druhé zejména proto, že stát jako zaměstnavatel má velmi nízkou faktickou absorpční schopnost této kategorie zaměstnanců, a za třetí myslím, že pokud budou mé pozměňovací návrhy přijaty, stanou se výraznou motivací podnikatelským subjektům, které budou moci vytvořit další nabídky k zaměstnání uvedené pracovní kategorie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP