(17.40 hodin)

(pokračuje Doktor)

Chtěl bych na závěr dodat, že celkový počet zaměstnanců s klasifikací ZPS a TZP je na celkovém počtu nezaměstnaných v současné době na výši 13 - 14 %. Je to z mého pohledu výrazná cílová kategorie v příjmu státních příspěvků. Jsou okresy, kde tento problém je v celku imaginární záležitostí a kde je spíš problém, že není dostatek těchto pracovních sil na volnou nabídku. Je však řada okresů, kde je velké přepětí na pracovním trhu a úřady práce nemají v podstatě žádnou pozitivní motivaci, jak by zvýhodnily tuto pracovní sílu na trhu práce.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan kolega Ladislav Korbel, poté se hlásí ještě zpravodaj pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych potvrdil platnost předložených pozměňovacích návrhů v bloku 10 pod číslem 10.26. V § 24 odstavec 2y) se přikládá nová věta ve znění: Tohoto ustanovení lze použít i v případě, že u těchto pohledávek či u jejich částí byly dohodnuty nové způsoby či termíny splácení.

Krátce bych dal zdůvodnění. Tento doplněk umožní tuzemským subjektům vymáhat alespoň část předmětné zahraniční pohledávky i v budoucnu, a tím dojde k evidentně nižší ztrátě pro státní rozpočet, neboť stávající text zákona umožňuje předmětné pohledávky odepsat plně jako daňově uznatelný náklad. V případě úspěšnosti při vymáhání zahraniční pohledávky či její části již odepsané dojde naopak k výnosům, které budou činit základ pro daňovou povinnost do státního rozpočtu. Jedná se také o doplňkový nástroj i k zákonu 84/1998, o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovními opatřeními.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan zpravodaj Kocourek. Nemám dalších písemných přihlášek do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte, abych si také osvojil všechny pozměňovací návrhy podané pod mým jménem v těch deseti blocích. Zároveň dovolte, abych oznámil, že své pozměňovací návrhy pod bodem 3.1 a 3.2 stahuji, dále abych upřesnil svůj pozměňovací návrh pod bodem 1.31, kde číslo 18 tisíc se nahrazuje číslem 12 tisíc. Zároveň mi dovolte, abych podal další dva pozměňovací návrhy, které by byly v bloku 10, to znamená v bloku "Ostatní".

První pozměňovací návrh by zněl: Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 odstavec 1 písm. b) se za slovem "společníků" vypouštějí slova "a jednatelů".

2. V § 6 odstavec 1 písm. c) se za slova "a dalších orgánů právnických osob" doplňují slova "s výjimkou úplat členů statutárních a dalších orgánů obchodní společnosti vyplácených v souvislosti se zařizováním záležitostí obchodní společnosti ve smyslu ustanovení § 66 odstavec 2 a§ 566 odstavec 1 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů".

3. V § 7 odstavec 2 písm. b) se za slova "podnikání podle zvláštních předpisů" doplňují slova "jakož i příjmy vyplácené jako úplaty členů statutárních a dalších orgánů obchodní společnosti v souvislosti se zařizováním záležitostí obchodní společnosti ve smyslu ustanovení § 66 odstavec 2 a § 566 odstavec 1 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů".

4. V § 25 odstavec 1 písm. d) se za slova "a dalších orgánů právnických osob" doplňují slova "s výjimkou úplat vyplácených členům statutárních a dalších orgánů obchodní společnosti v souvislosti se zařizováním záležitostí obchodní společnosti ve smyslu ustanovení § 66 odstavec 2 a § 566 odstavec 1 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů".

Tolik první pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh by zněl: V části čtvrté vládního návrhu zákona zařadit nový bod 1, ostatní body přečíslovat. Bod 1 by zněl: V § 3 odstavec 2 písm. c) bod 6 se vypouští text: "důchodové připojištění a pojištění pro případ dožití určitého věku" a nahrazuje se tímto textem: "a na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo důchodové pojištění".

V části šesté vládního návrhu zákona zařadit nový bod 1, ostatní body přečíslovat. Bod 1 zní: V § 5 odstavec 2 písm. c) bod 6 se vypouští text: "důchodové připojištění a pojištění pro případ dožití určitého věku" a nahrazuje se tímto textem: "a na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo důchodové pojištění".

Tolik mé pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

Táži se pana ministra, zda chce využít možnosti závěrečného slova. Není tomu tak. Pan zpravodaj využije možnosti závěrečného slova.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pan zpravodaj nechce využívat věcně závěrečného slova, pan zpravodaj by chtěl, aby sněmovna odsouhlasila, zda bychom mohli pozměňovací návrhy v materiálu, který jsem předložil, případně nové pozměňovací návrhy projednávat ve sněmovním tisku, který by měl podobnou strukturu jako materiál, který jsem zde předložil, to znamená projednávali bychom pozměňovací návrhy ve zmíněných deseti blocích. Doporučuji, abychom odhlasovali, že takto by měl být koncipován ve sněmovně tisk s pozměňovacími návrhy pro třetí čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vy myslíte už nyní schválit proceduru hlasování pro třetí čtení? Myslím, že vy jako zpravodaj budete připravovat podklad pro hlasování. Všechny pozměňovací návrhy musejí být v písemné formě, takže bude strukturován tak, jak jej odsouhlasil rozpočtový výbor.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pokud nikdo neprotestuje, musím vyžadovat hlasování o této věci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pokud si přejete, že bychom odhlasovali, že materiál pro třetí čtení bude zpracován ve struktuře, jak byl předložen do druhého čtení, takže sezvu všechny k hlasování dostupné poslance. Z pléna jsem zaznamenal žádost o odhlášení, takže prosím o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana zpravodaje, aby Poslanecká sněmovna souhlasila se zpracováním původních i dnes všech vznesených pozměňovacích návrhů ve struktuře, jak byly předloženy ve druhém čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 151 poslanců pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP