(17.50 hodin)

(pokračuje Brožík)

Vzhledem k tomu, že v podrobné rozpravě nepadly žádné jiné návrhy než pozměňovací, končím druhé čtení návrhu zákona č. 586, sněmovní tisk 615. Děkuji panu ministrovi i zpravodaji.

Vzhledem k tomu, že původní program doznal podstatných změn a ještě není zpracován nový návrh, dostáváme se nyní k bodu č. 11 původního programu, což je

 

8.
Návrh poslanců Josefa Janečka, Václava Krásy a Jana Svobody na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 734/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 734/1. Prosím, aby se slova ujal zástupce předkladatelů pan poslanec Josef Janeček a předložený návrh uvedl.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, zákon č. 48 o veřejném zdravotním pojištění a o některých dalších zákonech je norma, o které se v této sněmovně hovoří velmi často, často se sněmovna dostává pod velmi významný časový tlak, a to z toho důvodu, že v tomto zákoně je jedna zvláštnost, a to je omezení doby účinnosti, v tomto případě do 31. 12. 2000. Tato myšlenka omezit účinnost byla vedena tehdejší opozicí v tom směru, že byla představa, že touto úpravou je možno vynutit si na vládě předložení komplexní nové normy, která by představila novou vizi našeho zdravotnictví.

Všichni víme, že tato myšlenka se podobá tak trochu zbrani hromadného ničení. Lze s ní argumentovat, lze s ní hrozit, ale reálně jí nelze použít, neboť by to znamenalo zhroucení celého systému našeho zdravotního pojištění. To, co je možné logicky učinit, je zbavit se onoho tlaku a přistoupit k věcnému řešení, a to zřejmě po částech, neboť se nedomnívám, že by bylo možné - zvláště za současné legislativní kvality - předložit takovou normu, která by naše zdravotnictví posunula rázem do kvalitativně vyšší roviny.

Proto se navrhovatelé shodli v tom, že předloží takovou normu, která by řešila pouze ony okruhy, které jsou dány jinými právními předpisy, čili kroky vynucené. Těmi vynucenými kroky jsou jednak ona účinnost zákona, druhým vynuceným krokem je nález Ústavního soudu a třetím vynuceným krokem je vztah k mezinárodním smlouvám. Vzhledem k tomu, že tyto vynucené kroky je nezbytné přijmout, a to přijmout je tak, aby tento návrh zákona nabyl účinnosti k 31. 12. 2000, shodli se navrhovatelé v tom, že požádají o legislativní pomoc Ministerstvo zdravotnictví, které tyto návrhy - abych tak řekl - legislativně upravilo.

Je pravda, že vláda k těmto návrhům předložila další legislativní úpravy, se kterými navrhovatelé souhlasí, a já se domnívám, že nic nebrání tomu, abychom po podrobné rozpravě takovýto návrh schválili, neboť popravdě řečeno, ona doba, kdy bylo možno v klidu projednat věcné okruhy, které dozajista každého z nás zajímají, byla podle mého názoru naposled na červnovém plénu tohoto roku. Na červnovém plénu žádný takový návrh zákona předložen nebyl a všechny další návrhy už se právě ocitly v onom zmiňovaném časovém tlaku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Rostislav Čevela.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, při projednávání sněmovního tisku 734, kterým novelizujeme zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zřejmě všichni očekáváme, že návrh schválíme podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jde o návrh, který není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, jde o návrh, který nebude mít dopad do státního rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna neměla zřejmě vůli k ohodnocení heroického úsilí Ministerstva zdravotnictví České republiky při náročné přípravě vládního návrhu a řešení zásadních problémů, předkládají poslanci tohoto ctihodného sboru již podruhé během několika měsíců vlastní poslaneckou iniciativu. Návrh reaguje na nález Ústavního soudu z května tohoto roku, konstatuje plnění závazků plynoucích z mezinárodních smluv a především vypouští ustanovení o ukončení účinnosti zákona. Účinnost tohoto zákona končí totiž 31. 12. tohoto roku.

Při projednávání této materie zanecháváme hodně otázek otevřených, ale novela nezavádí nové prvky s nedotčenými vazbami či dopady. Jde o základní zákon upravující veřejné zdravotní pojištění a tímto zákonem by měl být položen základ systému. Pokud u nás zvítězí, jak předpokládám, zdravý rozum a novelu schválíme, vytvoříme tak dostatečný časový prostor pro naplnění uvedeného heroického úkolu.

V případě, že Poslanecká sněmovna schválí pokračování projednávání návrhu zákona podle § 90 odst. 2, hodlám vystoupit, pane předsedající, v podrobné rozpravě s návrhem legislativně technických úprav.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemných přihlášek, proto se táži, kdo se hlásí z místa. - Paní poslankyně Jirousová a paní poslankyně Müllerová. Hovoří paní poslankyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, všichni dobře víme, že novela zákona č. 48 předložená poslanci je vlastně východiskem z nouze a že zákon č. 48/1997 Sb. má řadu nedostatků, o kterých si myslím, že by mohly být odstraněny ve druhém čtení.

Proto navrhuji Poslanecké sněmovně, aby nejednala podle § 90, ale aby byla tato novela projednána podle normálního procesu a lhůta pro projednání ve výborech aby byla zkrácena.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nyní má slovo paní kolegyně Müllerová. Chtěl bych jen upozornit, že námitku musí vznést nejméně dva poslanecké kluby nebo 50 poslanců. Slovo má paní kolegyně Müllerová.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřila k poslaneckému návrhu novely zákona o zdravotním pojištění a abych konstatovala, že opět, jako před rokem, jsme se dostali pod určitý tlak, který není pro žádnou zúčastněnou stranu příjemný.

Poslanecký návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, který máme předložen ve sněmovním tisku 734, řeší v podstatě tři základní legislativně právní problémy, které jsou s tímto zákonem spojeny. První vytváří mechanismus stanovení hodnoty bodu a výše úhrad za zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění, vyhovující zmíněnému nálezu Ústavního soudu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP