(18.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Zopakuji procedurální návrh pana ministra Fišera, který navrhuje vyřadit z programu jednání bod 17 nově schváleného programu, veřejné zdravotní pojištění, pod tiskem 706. Je nám všem jasné, o čem budeme hlasovat? Hlásí se kolega Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, já jsem rozuměl, a pan ministr mi teď potvrdil, že pan ministr vzal návrh zákona zpět v prvním čtení, tudíž se o tom nehlasuje, je to věc navrhovatele.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já jsem byl toho přesvědčení také, přesto jsem se poradil s paní kolegyní Buzkovou a podlehl jsem krásné ženě. (Smích v sále.) Omlouvám se všem poslancům. O stažení tohoto návrhu v prvním čtení nebudeme hlasovat.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je

 

9.
Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů
(zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
/sněmovní tisk 702/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. (V sále je velký hluk.)

Žádám sněmovnu o ztišení atmosféry, zejména pravou část - pan poslanec Kühnl, pan poslanec Svoboda.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v prvním čtení uvedl vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů - zákon o obecné bezpečnosti výrobků -, který si klade za hlavní cíl vymezit právní podmínky k zajištění bezpečnosti výrobků uváděných na trh a do oběhu v souladu se směrnicí Rady 92/59/EHS. Tato směrnice je považována za jeden ze základních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele.

Z hlediska věcného obsahu navrhovaný zákon především stanoví obecné požadavky na bezpečnost výrobků. Proto vymezuje pojem "bezpečný výrobek", jakož i kritéria, která se zejména sledují při jeho hodnocení. Zároveň upravuje vztah tohoto obecného zákona ke zvláštním právním předpisům obsahujícím požadavky na bezpečnost výrobků.

Zákonem se dále zakládá povinnost osob, které mohou vystupovat v dodavatelských vztazích, tedy především výrobců, dovozců a distributorů, dodávat na trh a do oběhu pouze bezpečné výrobky a poskytovat o nich relevantní informace spotřebiteli.

Stanoví se orgány, které budou provádět kontrolu nad tím, zda jsou na trh a do oběhu uváděny bezpečné výrobky. Dále se zakotvuje jejich oprávnění ukládat pokuty v případě zjištění protiprávního jednání a nařídit okamžité stažení nebezpečných výrobků z trhu, případně jejich zničení.

Předloženým zákonem bude do našeho právního řádu převzato i nařízení Rady číslo 339/93/EHS o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků u výrobků dovážených ze zemí, které nejsou členy Evropských společenství, a rozhodnutí Komise č. 93/583/EHS, kterým se stanoví seznam výrobků podléhajících této kontrole. Zároveň se zavádí zvláštní postup v součinnosti národních celních orgánů a orgánů dozoru na vnitřním trhu. Tím bude vytvořen právní rámec dozoru a zabezpečeného fungování v období po vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Nově zákon upravuje oznamovací povinnosti orgánů dozoru a mnou řízeného ministerstva o nebezpečných výrobcích na trhu. Vytvářejí se podmínky pro to, aby se Česká republika zapojila do systému pro rychlou výměnu informací o nebezpečných výrobcích na trhu, tzv. RAPEXu.

Přijetí zákona vyvolá potřebu změny pěti platných zákonů, jejichž přímé novely jsou obsaženy v části druhé až šesté předloženého návrhu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o technicky velice důležitou právní normu, velice potřebnou. Dovoluji si vás požádat, abyste propustili uvedený návrh do druhého čtení. Děkuji vám za vstřícnost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře, za úvodní slovo. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků je dalším z řady zákonů k zajištění souladu našeho zákonodárství s legislativou Evropského společenství. Vzhledem k tomu, že pan ministr, který vystoupil přede mnou, velice obsažně zhodnotil návrh tohoto zákona, nebudu zhodnocení opakovat a tímto svoji zpravodajskou zprávu ukončím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Proto se táži, kdo se hlásí z místa. Jelikož se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Pan ministr určitě nebude chtít vystoupit se závěrečným slovem, protože nebyla žádná rozprava, zpravodaj také ne.

Nepadly žádné návrhy na vrácení ani na zamítnutí. Budeme se tedy nyní zabývat přikázáním návrhu k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování.

 

Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 168 poslanců hlasovalo 112 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, a končím jeho první čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Tím jsme projednali bod č. 9.

 

Dalším bodem je

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 649/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede její místopředseda a ministr financí pan Pavel Mertlík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty s předpokládanou účinností k 1. lednu 2001 je zákonem, který se zejména týká vstupu České republiky do Evropské unie a má za cíl provedení dalších kroků směřujících k odstranění dílčích odlišností v právní úpravě této daně oproti závazným směrnicím Evropských společenství, ale i odlišností oproti doporučením nebo obvyklé praxi v zemích Evropské unie, a tím přispět k harmonizaci právní úpravy českého daňového práva s právem společenství.

Kromě toho jsou navrženy dílčí úpravy, které mají reagovat na některé problémy s aplikací této daně v naší praxi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP