(14.50 hodin)

(pokračuje Buzková)

V hlasování pořadové číslo 77 rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 77. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 77 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 25, proti bylo 138.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Pan poslanec Pleva navrhl přikázat výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 78. Kdo souhlasí s přikázáním návrhu k projednání hospodářskému výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 78 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 159 a jeden byl proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 79. Kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 79 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 68 a 71 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

Prosím o klid. Se svými věčnými žádostmi o klid se již opakuji. Počkám, až se sněmovna uklidní. Doufám, že nebudu čekat věčně. Děkuji.

Slovo má pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych vás požádat o zpřesnění názvu jednoho bodu schváleného programu 28. schůze. Jedná se o bod 75, který je na straně 7. Porovnával jsem si název bodu, který jsem přednášel v úterý 17. října při projednávání a schvalování programu, a zjistil jsem, že oproti podkladu, který jsme obdrželi, tzn. schválený pořad 28. schůze, došlo k vypuštění textu, který mění smysl tohoto bodu, a to tím, že tam vypadla část, která se týká toho, že finanční výpomoc bude ze státního rozpočtu a zároveň že bude určena na výplaty náhrad poškozeným družstevníkům.

Ze stenozáznamu bych nyní, kde jsem to ověřoval, přečetl přesně to znění, které zde zaznělo při zařazování tohoto bodu na program 28. schůze, a je to přesně ten text, který jsem přednesl, a zároveň je to takto uvedeno i ve stenozáznamu.

Název bodu 75 by měl znít: "Informace vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny k získání finančních prostředků na pokrytí finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplat ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen na výplaty náhrad poškozeným družstevníkům".

Jsem toho názoru, že bychom to mohli vzít jako uvedení do souladu s názvem, který jsme obdrželi v písemném podkladu, s textem, který jsem přednesl při schvalování tohoto bodu a který byl takto i pod tímto názvem zařazen na program současné schůze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, osobně se domnívám, že pokud skutečně došlo k chybě při přepisu v Kanceláři Poslanecké sněmovny, možná by bylo dostačující, kdyby Kancelář Poslanecké sněmovny uvedla tuto opravu do prezidiálky předsedajícího schůze, protože samozřejmě máte nárok na to, aby bod měl takový název, jaký jste navrhl. Požádám vás, abyste předal tuto žádost Kanceláři Poslanecké sněmovny a pouze v případě, že by vám nebylo automaticky vyhověno, abyste se obrátil na sněmovnu.

 

Poslanec Svatomír Recman: Dobře, souhlasím, předám to Kanceláři Poslanecké sněmovny. V tomto případě to můžeme vzít jako upřesnění s tím, že si to každý může opravit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jistě. Nejedná se o pouhé upřesnění, jedná se v podstatě o pravděpodobné napravení chyby, ke které došlo při přepisu této záležitosti.

 

Dalším bodem je

 

35.
Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 682/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 682/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatele poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, předkládám vám návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník ve velmi citlivé oblasti, která se dotýká téměř každého z nás. Je to partie, která se týká bytů, nájemních vztahů k bytům. Chci upozornit, že tato část občanského zákoníku je již dávno zastaralá, ba dokonce je téměř shodná s úpravou, kterou jsme měli před rokem 1989. Podstatné je, že na tomto stavu, který jsme měli před revolucí v roce 1989, se v zásadě toho mnoho nezměnilo. Je potřeba pokročit směrem k větší liberalizaci a k narovnání vztahů, které jsou mezi vlastníkem domu na straně jedné a nájemcem na straně druhé.

Tato předkládaná novela přináší některé novinky, které podle mne výrazně pomohou v oblasti vztahu mezi vlastníkem domu a nemovitostí. První, co přináší, je změna průkazního břemene. Dosud, jak víte, každý, kdo chtěl vypovědět z nájmu bytu někoho, koho měl ve svém objektu, musel mu prokazovat u soudu důvod, proč končí tento nájem formou výpovědi, a tato novela obrací toto průkazní břemeno a říká, že každý vlastník má právo ukončit tento nájem výpovědí s tím, že je-li tu nějaký kvalifikovaný důvod, který tomu brání, že důkazní břemeno přechází na nájemníka, tedy nájemník se má bránit, že výpovědní důvod není. Přitom se samozřejmě nic nemění na tom, že k tomuto nucenému ukončení nájemního vztahu jsou jenom ze zákona dané důvody a že v případě sporu o tom opět rozhoduje soud, takže podle našeho názoru nedochází k základnímu ohrožení práva těch, kteří jsou v nájemním vztahu, ale jenom se upevňuje pozice vlastníka nemovitosti, protože - opakuji - jde o narovnání vztahu tak, jak to má být, a myslím si, že to odpovídá i Listině základních práv a svobod, která speciálně chrání článkem 11 vlastnické právo.

Druhá novinka, která je podle nás velmi zásadní, je skutečnost, že omezujeme přechod nájmu bytu ze zákona. Jak dosud víte, přechází tento nájem na manžele, děti, rodiče, sourozence, zetě a snachu, a tento zákon vylučuje z tohoto zákonného přechodu nájmu bytu vnuky nájemce. Tam chceme, aby tito vnuci měli stejný režim jako jiné spolužijící osoby, i když v případě zvláštního zřetele jsme umožnili, aby tento zákon umožnil i tady výjimku, ale nechceme, aby se uměle přihlašovala vnoučata k prarodičům, a tím nutila respektovat pro vlastníky domu nucený přechod nájmu k bytům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP