(9.20 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Já s vámi, paní poslankyně, naprosto souhlasím. Když se poslanci hlásí, nemohu tušit, o čem budou hovořit. Ještě se hlásí pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, nevím, jestli by neměl pan předseda Škromach požádat o přestávku na poradu klubu, protože zde probíráme nějakou interpelaci. Děkuji. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji za podnětný návrh. Naposledy se táži, kdo se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ještě si přeje vystoupit pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové. Skoro se vším, co jsem zde vyslechl při projednávání této interpelace, prakticky souhlasím.

Co se týče kontroly, to je naše samozřejmá povinnost, neustále ji provádíme. Dámy a pánové, musíte mi prominout jednu věc. Nemohu přijít před mikrofon a říci, že s největší pravděpodobností to tam neprobíhalo docela dobře a bylo porušeno hospodaření. Na základě této největší pravděpodobnosti okamžitě udělat nějaké závěry. Já potřebuji důkaz. Tyto důkazy velmi intenzivně hledáme. Musím říci, že všechny výsledky kontrol dáváme našim právním expertům k vyjádření, zda je to vhodné k podání trestního oznámení. Mám velkou snahu v tomto případě postupovat. Bohužel, a s tím se musíme smířit, velmi často právě v tom okamžiku, kdy určitá věc neprobíhala tak, jak měla, je to právně tak pokryto, že se velmi těžko hledá jasný důkaz pro to, aby toto trestní oznámení bylo účinné.

Já pochopitelně nemocnici Na Homolce, podobně jako všechny ostatní nemocnice, velmi pečlivě sleduji. Velmi pečlivě zvažujeme, zda všichni ředitelé v nemocnicích, které jsou přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví, jsou na svých místech, zda není vhodné vypsat výběrová řízení. Je to proces, který přece jen nějakou dobu trvá. Považuji to za svou povinnost. Myslím si, že v tuto chvíli nemohu dělat víc. To je moje odpověď na vaše připomínky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Budeme nyní hlasovat o usnesení, které předložila paní poslankyně Jirousová: Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s odpovědí na písemnou interpelaci paní poslankyně Taťány Jirousové.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 120 z přítomných 109 poslanců pro hlasovalo 22, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi a končím projednávání této interpelace.

 

Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Maštálky ve věci FN v Motole. Interpelace spolu s odpovědí je předkládána jako tisk 753. Otevírám k tomu rozpravu. O slovo se přihlásil pan kolega Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, pod tiskem č. 753 vám byla rozdána odpověď pana ministra a kompletní dokumentace, která provázela moji interpelaci. Abych neprodlužoval čas, zmíním se jen o tom, že interpelace je směřována na infekční oddělení nemocnice v Motole, které má být rušeno.

Chci říci, že bych chtěl ocenit stručnost odpovědi pana ministra, neboť i moje dotazy byly velice stručné a navíc ctím čechovovskou tezi, že stručnost je sestrou talentu. Nicméně kromě stručnosti tato odpověď neobsahovala nic, co bych mohl považovat za zodpovězení svých dotazů. Myslím, že pro začátek diskuse nad tímto tiskem by bylo prospěšné, abych dostal odpověď na tři dotazy, které jsem zadal. Zopakuji je:

1. Zda dosavadní postup, který byl zaujat jak ministerstvem, tak vedením nemocnice, je v souladu se smlouvou na poskytnutí státní dotace pro vybudování protidrogového centra.

2. Jak a kým je stanovena potřeba specializovaných lůžek pro toto odvětví v ČR.

3. Jak bude zajištěno poskytování specializované péče, když vycházím z faktu, že oddělení pro infekční žloutenky v Motole je svou specifikou jediné v ČR.

Prozatím děkuji za pozornost.

 

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil ministr zdravotnictví prof. Bohumil Fišer.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Vážený pane poslanče, položil jste mi tři otázky: jednak zda uvedený postup, tj. event. zrušení centra, je v souladu se smlouvou na poskytnutí státní dotace pro vybudování protidrogového centra. Mohu na to odpovědět jenom tak, že centrum nebylo zrušeno. Jedná se o jediný projekt na léčbu infekčních žloutenek u drogově závislých na území celé ČR. Proto považujeme jeho další provoz ve FN v Motole - v souladu s původním záměrem - za nezbytný. V případě nedodržení smluvních podmínek projektu bude Ministerstvo zdravotnictví požadovat neprodleně vrácení poskytnutých finančních prostředků.

To, co bylo reorganizováno, je, že na základě dohody mezi zástupci FN v Motole a FN Bulovka převezeme infekční klinika FN Bulovka pacienty s virovou hepatitidou, nikoliv drogově závislé pacienty, a to od 1. listopadu 2000. Do konce října bude v prostorách nemocnice Bulovka zajištěna trvalá pohotovostní služba poskytující vyšetření ultrazvukem a endoskopickou metodou. Tudíž bude možno akutně ošetřit pacienty po 24 hodin denně. Čili péče o pacienty s infekční žloutenkou ve FN Bulovka bude dostatečně zajištěna.

Ta otázka se týkala protidrogového centra, které v Motole zůstane. Tak jsem odpovídal také ve své interpelaci. Uvedl jsem, že infekční klinika nemocnice Bulovka vyčlení druhoatestované lékaře pro odborné vedení stanice ve FN Motol.

Ještě jednou zdůrazňuji, že se zde jedná o určitou reorganizaci péče, přičemž drogová závislost, léčba pacientů s postižením jater, kteří jsou drogově závislí, bude dále poskytována v Motole, léčba ostatních nemocných s infekční hepatitidou bude poskytována v nemocnici Bulovka.

Pokusím se ještě odpovědět na další dvě otázky.

Další otázka zněla, jak je stanovena potřeba takto specializovaných lůžek v ČR. Musím říci, že nemáme v současné době instituci, která by potřebu specializovaných lůžek nebo specializované či superspecializované péče mohla stanovovat. Z toho důvodu vytváříme na ministerstvu organizaci, byl by to výzkumný ústav, který by se právě těmito otázkami zabýval. Počítám s jeho činností od 1. ledna příštího roku. V současné době hlavně hledáme finanční prostředky, jak by tento ústav pracoval. Už jsem podepsal jmenovací dekret pro dr. Hábu, který by byl pověřen řízením tohoto ústavu do doby, než by bylo vypsáno výběrové řízení. Pokud vůbec vypisováno bude, to ještě zvážíme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP