(9.30 hodin)

(pokračuje Fišer)

Jak je zajišťováno poskytování takto specializované péče? Myslím, že na to už jsem odpověděl. Čili informace, která se vyskytovala v doprovodném materiálu k vaší interpelaci, nebyla zcela přesná právě v oblasti drogové závislosti. Navíc k celé té změně došlo i na základě toho, že tam bylo nutno provést určité personální změny, které nebyly motivovány ničím jiným než prakticky věkem blížícím se důchodu a nemocností zodpovědného pracovníka a ti ředitelé to museli nějakým způsobem řešit. Mně se ten způsob řešení, jakým se oba ředitelé těch dvou velkých nemocnic dohodli, zdál racionální a já bych takové dohody i v budoucnosti velmi podporoval. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fišerovi. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Pan poslanec Maštálka má slovo.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Děkuji i vám, pane ministře. Dostal jsem odpověď na dvě ze svých tří otázek, ale přesto jsem nedostal odpověď, která by mohla být uspokojující. Dovolím si s vámi nesouhlasit. Nechci být tím, kdo by si snad chtěl přisvojovat kompetenci vstupovat do jakýchkoliv kádrových změn, které se děly na tomto oddělení. Přesto soudím, že věk blížící se důchodovému - jak jste uvedl - současné primářky asi nebyl tím pravým důvodem jejího odvolání. Vaše odpověď nevysvětluje ani to, proč má nemocnice na Bulovce dodávat druhoatestovaného lékaře pro odborné vedení tohoto specializovaného pracoviště, když ve FN Motol je dvouatestovaný lékař infekcionista s devítiletou zkušeností s léčbou infekčních chorob, infekčních hepatitid u drogově závislých.

Další věc, ve které si dovolím s vámi, pane ministře, nesouhlasit, je, proč má být specializovaná stanice pro léčbu infekčních onemocnění u drogově závislých zcela osamostatněna a takto oddělených 20 lůžek má fungovat jako samostatné oddělení či jako klinika bez návaznosti na jednotku intenzivní péče, jak bylo zvykem, která zde byla a ruší se taktéž, neboť právě u drogově závislých bylo v poslední době nejvíce akutních jaterních selhání a také úmrtí na akutní infekční žloutenku. Soudím, že takováto malá samostatná stanice jako samostatné oddělení bude provozně mnohem nákladnější, než byla doposud provozovaná činnost celého oddělení infekčních žloutenek. Všechny doposud společné části budou muset být v provozu jen pro oněch 20 lůžek. Bude to drahé a bude obtížné zajistit dostatečně kvalifikované služby lékařů. Alespoň tak to na mne působí z dosavadního průběhu jednání ředitelů obou nemocnic.

Další otázka, která vyplývá z toho, co jste řekl, je, proč se v souvislosti s tímto oddělením nebo rekonstrukcí, restrukturalizací ruší zároveň laparoskopické a bioptické pracoviště, které bylo na nejvyšší úrovni odbornosti v České republice a které zde bylo nutné i pro léčbu drogově závislých s infekční žloutenkou, zejména pro onemocnění typu C a neznámých typů žloutenek, které lze jen laparoskopicky a biopticky diagnostikovat. Předpokládám, že v novém návrhu se budou tito pacienti vozit jinam na biopsii jaterní, jak vyplývá ostatně z dohody ředitelů. Proč tedy rušit poslední pracoviště v České republice, které je schopno provádět laparoskopie s vícečetnými biopsiemi u infekčních pacientů a má nejdokonalejší přístrojové vybavení v České republice a také odborníky, kteří tyto výkony provádějí? Navíc tyto výkony byly prováděny na tomto pracovišti v nonstop režimu. Je snad nemocnice na Bulovce připravena provádět tyto výkony, když dosud si nechávala svoje pacienty vyšetřovat právě na motolském pracovišti? V neposlední řadě - kde je zajištěna náhrada rovnocenného, stejně náročného přístrojového vybavení pracoviště, včetně odborného personálu? Navíc pacient po těchto výkonech musí být hospitalizován v průběhu dvou až tří dnů, a kde bude hospitalizován, když oddělení infekčních žloutenek se ruší a zůstává jenom 20lůžkové oddělení?

Vážený pane ministře, z vašeho vystoupení vyplývá mnoho dalších otázek a mně bohužel nezbývá, než dát sněmovně návrh na usnesení - vyslovit nesouhlas s vaší odpovědí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Maštálkovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy k této interpelaci? Není tomu tak. Rozpravu končím. Pan ministr si přeje vystoupit.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jenom několik slov v závěru. Chtěl bych říci, že my jako političtí představitelé musíme přece jenom nechat podle mého názoru řešení odborných otázek na odbornících. To, že jsem náhodou profesorem pro normální a patologickou fyziologii, mě ještě neopravňuje k tomu, abych zasahoval do nějakých dílčích problémů. My musíme vždycky celou situaci řešit tak, že se musíme pokusit najít mechanismus, aby odborníci, kteří se touto otázkou zabývají, měli sami právo realizovat své záměry. Proto si myslím, že obě nemocnice, jak Motol, tak Na Homolce, mají takový systém, takovou sestavu vysoce kvalifikovaných odborníků, že mohou na tyto otázky odpovědět lépe sami než my s naším politickým přístupem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi. Slovo má pan poslanec Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Vážený pane ministře, tentokrát si dovolím s vámi souhlasit. Já jsem profesí kardiolog a samozřejmě bych si netroufl mluvit do oboru patologie nebo infekčního lékařství. Nicméně soudím, že dosavadní průběh restrukturalizace infekčního oddělení v Motole nesvědčí o tom, že zde hlavní úlohu hrají zájmy odborné a přístupy odborné, ale zájmy naprosto jiné. Myslím, že k tomu směřovala interpelace, aby se zabránilo právě těm jiným zájmům a naopak zvítězil zájem odborný, zájem pacienta. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Maštálkovi. Do rozpravy se dále nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

Konstatuji, že pan poslanec Vejvoda má náhradní kartu č. 4.

Já vás v tuto chvíli všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 121 rozhodneme o návrhu usnesení, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Bohumila Fišera na interpelaci poslance Jiřího Maštálky ve věci Fakultní nemocnice v Motole.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 121 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 121 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 103 vyslovilo 23 a 54 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení nebyl vysloven souhlas.

 

Ministr dopravy a spojů Jaromír Schling odpověděl na interpelaci poslance Karla Vymětala ve věci kruhového objezdu na silnici 1. třídy Lipník nad Bečvou - Hranice. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 754. Udílím slovo panu poslanci Karlu Vymětalovi.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, vážená a milá paní místopředsedkyně, ale vidím, že právě dochází ke změně, ta krásnější část vedení naší sněmovny odchází z řízení -k mé lítosti. (Veselost.)

Vážené paní poslankyně a poslanci, vážení členové vlády, vážený pane ministře, chtěl bych v úvodu říci, že mám takový pocit, jako kdyby naše vláda, členové vlády trpěli jistou speciální nemocí. Ta spočívá v tom, že na konkrétní otázky uvedené v písemných interpelacích členové vlády zásadně neodpovídají.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP