(10.10 hodin)

(pokračuje Zeman M.)

V tomto pohledu na svět nám pan poslanec Exner k mému úžasu sdělil hned v úvodních větách svého projevu, že demokratickou revoluci v Srbsku považuje za nelegální, že ji nepovažuje za dostatečný důvod pro zrušení sankcí EU. Chtěl bych tedy pana poslance jen upozornit, že velmi podobným způsobem proběhla revoluce i v této zemi, která jeho stranu zbavila moci. V Bělehradě demonstrovalo 700 tisíc lidí a myslím, že na Letné byl zhruba stejný počet.

Nejen to. Chtěl bych konstatovat, že dokonce i straničtí kolegové pana poslance Exnera, mám tím na mysli představitele čínské vlády, blahopřáli panu Koštunicovi jako legálně zvolenému prezidentovi, že legalitu této vlády, resp. tohoto prezidenta, uznalo i Rusko a samozřejmě i všechny další země. Myslím, že se tady lišíme hluboce a zásadně v tom, zda diktatura - a Miloševičův režim nesporně diktaturou byl - může být svržena lidovým povstáním, k němuž v Bělehradě došlo.

Pokud jde o názor pana poslance Exnera, že jsme vykonavateli cizích zájmů, abych ho opět citoval, přiznávám se, že mi tento výrok zní poněkud podivně ze strany toho politického směru, který byl po čtyřicet let, kdy zde vládl, opravdovým vykonavatelem cizích zájmů, a dokonce podporovatelem okupačních armád. Ale nešť, má-li někdo na to žaludek, ať to řekne. Ale v každém případě bych rád této Poslanecké sněmovně připomněl, že to byla právě ona, která schválila sankce proti Jugoslávii. Já jsem rád, že tyto sankce byly schváleny, že byly schváleny na základě postoje EU, a byl jsem rád, že se k tomuto postoji Česká republika připojila, protože EU není jen zónou volného trhu. Evropská unie je i určitým společenstvím hodnot a do těchto hodnot nepatří jak diktatura, tak např. xenofobie.

Koneckonců chceme-li vstoupit do určitého klubu, např. do klubu Evropská unie, pak je logické, že musíme respektovat pravidla tohoto klubu, a měli bychom je respektovat jako kandidátská země s určitým předstihem, a to právě proto, že respektování těchto pravidel je i v našich národních zájmech.

Jsem tedy rád, že pan poslanec Exner je zřejmě posledním zastáncem Slobodana Miloševiče, ale rád bych ho upozornil - a to je odpověď na jeho poslední poznámku - že seznam, o kterém zde pan poslanec mluví, je seznam Mezinárodního soudu v Haagu, je to seznam válečných zločinců, lidí, kteří se dopustili krutého mučení, poprav politických odpůrců, masových poprav civilního obyvatelstva ať už v Srebrenici, nebo kdekoliv jinde. Přeje-li si těchto lidí pan poslanec Exner zastávat, je to jeho svaté právo a je mi ho líto.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi vlády. Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy. Prosím pana poslance Matulku. Vy se hlásíte normálně, nebo máte technickou?

 

Poslanec Dalibor Matulka: Povaha mého vystoupení je replika na předřečníka, spíše opravdu faktická poznámka.

Meritorně k obsahu interpelace ani k odpovědi na ni nechci vystoupit, protože jsem tu interpelaci ani nečetl. Ale pozorně jsem poslouchal pana kolegu Exnera, s čím vystoupil, a poté jsem pozorně poslouchal pana premiéra Zemana. Pan premiér Zeman nám tady vysvětlil, o čem že vlastně měl poslanec Exner údajně mluvit. On ale mluvil úplně o něčem jiném, než pan premiér potom sdělil. Pan premiér tedy použil ten nejlacinější a nejubožejší trik všeobecně známý - vlož svému soupeři do úst, co nikdy neřekl, a pak to napadni.

Pane premiére, měl jsem vás intelektuálně zapsaného výš, myslel jsem, že používáte poněkud důstojnější triky.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení páni poslanci, zkuste držet na uzdě své emoce, abychom se mohli dostat k nějakému reálnému projednávání v parlamentu. Prosím, hlásí se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dovolte mi podotknout, že by bylo dobře, abyste držel na uzdě také svou neustálou tendenci komentovat vystoupení poslanců. Neodpovídá to jednacímu řádu, i když dost často oceňuji jejich vtipnost.

Pokud jde o vystoupení pana předsedy vlády Zemana, musím konstatovat, že znovu prokázal rozsáhlou fantazii, když z mého vystoupení vydedukoval takové věci, jako že považuji demokratickou revoluci v  Srbsku za nelegální nebo že jsem posledním zastáncem Slobodana Miloševiče. O těchto věcech má zřejmě lepší informace než já, pokud jde o mé chování a myšlení, což musím do značné míry obdivovat.

Musím pana předsedu vlády také upozornit na rozdílnost mezi legitimitou a legalitou, kterou on snad nepochybně zná. Pokud, pane ministerský předsedo, jde o vykonavatele cizích zájmů, měl jsem za to, že změny v Československu a ČR vedly právě k tomu, aby se nic podobného nikdy neopakovalo. Tím více mě překvapuje, že se to opakuje. Myslím, že pokud charakterizujete EU rovněž jako společenství hodnot, tak pokud jde o hodnoty související s uvedeným seznamem a dokonce s uvedenými sankcemi, tak se EU příliš nevyznamenala.

Nakonec mi dovolte k tomu, že říkáte, že seznam uvedených konkrétních osob byl věcí Mezinárodního soudu v Haagu, konstatovat, že v odpovědi, kterou jste podepsal, píšete: tvorba tohoto seznamu byla vnitřní záležitostí Rada Evropské unie. Pravděpodobně jste myslel Rady Evropské unie, a tudíž se zřejmě váš názor od doby, kdy jste psal odpověď, vyvíjí. Ať je to v Haagu, nebo EU, je podstatné, že tento seznam nebyl vnitřní záležitostí ČR, ačkoliv ho vydala vláda ČR.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo jiný hlásí do této rozpravy. Ne-li, rozpravu končím. Ptám se pana poslance Exnera, zda si přeje nějaké usnesení. Nepřeje. Uzavírám debatu k této písemné interpelaci.

Máme zde ještě interpelaci na pana ministra Kužvarta, který zde není, nicméně je možné projednávat interpelaci na něj, i když zde není. Otevírám k tomu rozpravu.

Ministr životního prostředí Kužvart odpověděl na interpelaci Petra Horta ve věci havarijní situace na skládce průmyslového odpadu v Pozďátkách na Třebíčsku. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 732. Táži se pana poslance, zda chce vystoupit.

 

Poslanec Petr Hort: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že zde není pan ministr Kužvart, chtěl bych odložit svoji interpelaci až do jeho přítomnosti, protože můj požadavek je právě na pana ministra Kužvarta, aby už konečně byl ochoten se účastnit jednání případně na místě samém a neustále neopakoval, že řešení havarijní situace na skládce v Pozďátkách je plně v kompetenci okresního úřadu v Třebíči.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP