(10.50 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji ministru financí. Předložený návrh zákona jsem přikázal k projednání rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor návrh zákona projednal, ale usnesení nepřijal. Zprávu o tom jste obdrželi jako tisk 731/Z. Prosím, aby se nyní ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, jak již uvedl pan předseda, rozpočtový výbor na svém jednání dne 17. října nepřijal k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2001 usnesení a zmocnil mě, abych vás o této skutečnosti informoval.

Jak se vžilo za poslední dva roky, zpravodajská zpráva předsedy rozpočtového výboru vychází právě z usnesení rozpočtového výboru. Díky tomu jsem v situaci, že kromě konstatování, že rozpočtový výbor nepřijal usnesení, mi dovolte dodat jediné, že skupina poslanců rozpočtového výboru předložila tzv. oponentní zprávu menšiny podepsanou pěti členy rozpočtového výboru, která je vám k dispozici jako tisk 731/1.

Své stanovisko k rozpočtu případně přednesu v rozpravě, nebudu ho spojovat se zpravodajskou zprávou. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. K návrhu zákona, jak bylo zmíněno, jsme obdrželi oponentní zprávu menšiny rozpočtového výboru, sněmovní tisk 731/1. Prosím pana poslance Jiřího Václavka jako zpravodaje této menšiny, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, z pověření menšiny rozpočtového výboru vás seznámím s návrhem usnesení této skupiny ke státnímu rozpočtu, tak jak ji máte ve sněmovním tisku 731/1.

Naše skupina doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení.

I. Poslanecká sněmovna schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2001, podle sněmovního tisku 731, takto:

a) Výše příjmů se stanoví částkou 636 197 400 000. Výše výdajů se stanoví částkou 685 177 300 000. Rozdíl mezi příjmy a výdaji, tzv. saldo, se stanoví částkou 48 979 900 000.

Celkový finanční vztah k rozpočtům krajů, a to dotacemi včetně příspěvků na plnění úkolů z přenesené působnosti, se stanoví částkou 903 040 000.

Celkový finanční vztah k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech, a to dotacemi a transfery, včetně příspěvků na plnění úkolů z přenesené působnosti, se stanoví částkou 15 616 549 000.

II. Sněmovna souhlasí:

A) se způsobem vypořádání salda těmito finančními položkami:

a) vydáním státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu do výše 40 mld. Kč,

b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv do výše 8 979 900 000 Kč.

B) se zmocněním výkonných orgánů uvedených v § 3 a v § 4, příloha č. 9 odst. 2 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2001, podle sněmovního tisku 731.

III. Sněmovna přikazuje k projednání kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu ČR takto (pro zjednodušení budu číst jenom čísla kapitol):

rozpočtový výbor - 301, 302, 303, 312, 342, 345, 347, 381, 396, 397 a 398.

hospodářský výbor - 322, 327, 328, 344, 353, 374, 375 a Státní fond dopravní infrastruktury

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a ŽP - 314, 315, včetně SFŽP, 317, včetně státního fondu pro rozvoj bydlení, 348, 380, včetně pozice obecních rozpočtů v rámci veřejných rozpočtů.

ústavně právní výbor - 336, část správní a souhrn celé kapitoly a kapitola 358

zemědělský výbor - 329, včetně Státního zemědělského intervenčního fondu a Státního fondu zúrodnění půdy a kapit. 346

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 313 a 335

výbor pro obranu a bezpečnost - 305, 307, 308, 314 část bezpečnostní, požární ochrana a souhrn celé kapitoly, 336, část vězeňství

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 321, 333, 334, 361, 372 a Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie a Státní fond kultury

zahraniční výbor - 306 - MZV

petiční výbor - 304, 309, 343

výbor pro evropskou integraci - 317 včetně plánovaného použití podpor ze zdrojů EU a dalších ve vztahu k celkové zadluženosti veřejných rozpočtů a včetně Národního fondu systému účtů.

IV. Sněmovna přikazuje k projednání návrh organizačního výboru PSP na rozpočet Poslanecké sněmovny a návrh organizačního výboru Senátu na rozpočet Senátu na rok 2001 rozpočtovému výboru.

Dámy a pánové, tolik návrh skupiny poslanců, kteří předkládají tuto oponentní zprávu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Václavkovi. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, využil bych možnosti a dobrodiní jednacího řádu a vyslovil se k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2001 v prvním čtení. Své vystoupení jsem koncipoval do deseti bloků různé délky.

Za prvé chci říci, že státní rozpočet považuji za jeden z rozhodujících zákonů s mimořádným dopadem na celkovou situaci ve společnosti. Stavím ho na úroveň třípětinových čili ústavních zákonů. Kdyby tomu bylo jinak, nesváděla by se v parlamentu o něj tak úporná politická bitva.

Vnímám, že státní rozpočet má aspekt vysoce odborný, z pohledu rozpočtu bych ho hodnotil jako ekonomický nebo fiskální, který má přinášet podporu věcným řešením ve společnosti, ale vnímám, že má i aspekt vysoce politický a v tomto období podtržený blížícími se volbami do 13 krajských samospráv a jedné třetiny Senátu. Jsem přesvědčen, že je to poznat v atmosféře projednávání této materie jak v rozpočtovém výboru, tak ve sněmovně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP