(15.10 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Nyní dovolte, abych se vrátil i k té další stránce, k dalším aspektům naplňování příjmové strany a těmi jsou praktické podmínky pro výtěžnost daní a různých forem fisků, které máme dnes. Jsme bohužel pravidelně svědky rozhodování Poslanecké sněmovny, kdy návrhy, které přicházejí z vlády a týkají se forem, které by umožňovaly mj. lepší naplňování příjmové stránky státního rozpočtu, mají v Poslanecké sněmovně obtížnou úlohu.

Abych nechodil vzhledem k historické paměti úplně daleko, stačí vzpomenout si na obyčejnou paměť lidskou, a vrátím se ke včerejšímu odpoledni, zhruba k této hodině, která je teď, kdy neprošly Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení dva návrhy zákonů. Jeden z nich byl návrh zákona o správě daní a poplatků, čímž se odložila pro občany České republiky možnost elektronického podávání daňových přiznání, a za druhé se nezavede - aspoň ne na základě tohoto návrhu, ale někdy v budoucnosti - celá řada různých drobných institutů, které by pomohly správcům daně a na druhé straně by pomohly občanům. To byl zcela konkrétní příklad toho, jakým způsobem bylo lze přispět nejen ke komfortu daňových poplatníků - a domnívám se, že možnost navázat na zákon o elektronickém podpisu a zvýšit komfort daňových poplatníků tak, že budou moci s finančními úřady komunikovat elektronicky, je velmi významná možnost, a mrzí mě, že pravicová část sněmovny občanům tuto možnost vzala - nicméně byly tam i ty druhé věci, které by byly pomohly vlastní daňové správě. Netvrdím, že návrh byl dokonalý. Jistě byla příležitost v dalším jednání v rámci druhého čtení a v rámci rozpočtového výboru tyto návrhy korigovat a třeba přijít s nějakými dalšími. Mrzí mě, že k tomu nedošlo.

Podobně bych si dovolil postěžovat opět s poukazem na včerejší odpoledne na návrh zákona o účetnictví, kde mj. šlo o možnost postupného zavádění mezinárodních účetních standardů anebo třeba také zavedení hospodářského roku. To všechno jsou věci, které by podnikatelská veřejnost velmi uvítala, protože by jí odpadla velmi často nutnost např. dvojího účetnictví, dvojích auditů atd., jedno pro zahraničí a jedno pro doma, a s tím související velké náklady, což se samozřejmě týká těch větších firem, a možná by potom došlo trochu více i na daně, protože menší náklady by znamenaly vyšší zisky. Jsou to drobné příklady, je mnoho významnějších, ale nezbývá mi, když jsem tady slyšel o tom, kdo se jak kdy zachoval při hlasování, než se zmínit také o tomto.

Dovolím si ještě poslední krátkou připomínku, která se týká mandatorních výdajů. Vím, že v Poslanecké sněmovně je mj. návrh na řekněme tomu valorizaci stavebního spoření. Nedomnívám se, že dnešní forma stavebního spoření, tak jak existuje, je v pořádku z hlediska svého vlastního účelu, myslím, že se do jisté míry přežila a bude třeba vážně uvažovat o tom, jak ji korigovat. Nicméně to, co bylo navrženo, zavádí další prohloubení tohoto problému nesociálních, nebo ne v tom úzkém slova smyslu "sociálních", leč přece mandatorních výdajů a je to krok, který jde proti duchu velké části debaty, která zde dnes proběhla.

Vážené dámy, vážení pánové, základní věc, která zde zřejmě byla vyčítána vládě částí opozice, je, že neprobíhá reforma veřejných financí. Myslím, že to není spravedlivé hodnocení, a právě proto jsem o reformě veřejných financí ve svém úvodním slovu hovořil. Pravda je, že neprobíhá dost rychle, také neprobíhá tak rychle, jak bychom si přáli. Doufám ale, že dokážeme navázat v dohledné době na kroky, jako bylo třeba přijetí právě nových rozpočtových pravidel a zákona o majetku státu, a v reformě veřejných financí významně pokročit. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní má slovo zpravodaj pléna pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi na závěr zrekapitulovat návrhy usnesení a doprovodného usnesení, které zazněly v rozpravě.

Jako první pan poslanec Václavek jménem skupiny poslanců rozpočtového výboru přednesl návrh usnesení stručně řečeno na přijetí státního rozpočtu v prvém čtení a přikázání jeho kapitol ve smyslu tisku 731/1. Poté pan poslanec Kalousek navrhl Poslanecké sněmovně neschválit návrh zákona o státním rozpočtu a doporučit vládě následující změnu: deficitní saldo snížit minimálně o 20 mld. Kč, lhůtu pro předložení nového návrhu stanovuje Poslanecká sněmovna na 30 dní od data tohoto usnesení.

Dále pan poslanec Pilip navrhl dva texty doprovodného usnesení pro případ, že by návrh rozpočtu v prvém čtení byl schválen. Tyto návrhy znějí takto:

Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu České republiky, aby

1. zreálnila odhad příjmů a výdajů státního rozpočtu, protože vládní návrh obsahuje nerealistické odhady dodatečných výběrů daní a sociálního pojištění a výrazně podhodnocuje předpokládané výdaje na sociální systém;

2. před závěrečným hlasováním o státním rozpočtu předložila návrhy změny zákona o důchodovém pojištění a státní sociální podpoře a zákona o sociální pomoci tak, aby tyto novely vedly ke zpřísnění nárokovosti využívání sociálních dávek a omezení jejich zneužívání.

Toto jsou všechny návrhy, které zazněly. Navrhuji, aby sněmovna hlasovala v pořadí, jak byly předloženy, to znamená nejprve návrh pana poslance Václavka, v případě jeho nepřijetí o návrhu pana poslance Kalouska, v případě přijetí návrhu pana poslance Václavka postupně o dvou návrzích doprovodného usnesení, tak jak je navrhl pan poslanec Pilip.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím s první části navržené procedury, pane poslanče, nicméně mám trochu obavy, že v případě, že bude schválen návrh pana poslance Václavka, stanovíme jasné parametry státního rozpočtu, pokud jde o příjmy a výdaje, a mám obavu, že návrh kolegy Pilipa poté bude nehlasovatelný. Prosím pana poslance Pilipa, aby se k tomu vyjádřil.

 

Poslanec Ivan Pilip: Ano, pan předsedající má pravdu. Neformuloval jsem to přesně. První návrh je pro případ, že rozpočet nebude schválen, a druhý je pro případ, že bude schválen.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Teď už si rozumíme. To znamená, je to podmíněný návrh pro případ, když nebude schválen rozpočet v prvém čtení, resp. návrh pana poslance Václavka. Děkuji za upřesnění.

Ptám se, jestli existuje námitka proti postupu hlasování. Nevidím námitku. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl první návrh, o kterém rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Je to návrh obsažený v tisku 731/1. Vzhledem k jeho délce ho nebudu číst celý, pouze ocituji bod I: doporučuje Poslanecké sněmovně, aby Poslanecká sněmovna schválila základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2001 podle sněmovního tisku 731 takto, a pokračuje text, tak jak je obsažen v tisku 731/1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Budu formulovat návrh usnesení následovně: Poslanecká sněmovna schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 podle sněmovního tisku 731/1.

Jestli tomu tak správně všichni rozumíme, toto by byl návrh usnesení, o kterém rozhodneme hlasováním. Na žádost některých z vás vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili vašimi identifikačními kartami, a přistoupíme k hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP