(15.20 hodin)

(pokračuje Langer)

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 124. Kdo je pro předložený návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 182 se pro vyslovilo 127, proti 34. Návrh usnesení byl schválen.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím se stal nehlasovatelný návrh usnesení pana poslance Kalouska a první návrh doprovodného usnesení pana poslance Pilipa, jak svůj návrh zpřesnil.

Můžeme hlasovat o návrhu na doprovodné usnesení, který zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu České republiky, aby před závěrečným hlasováním o státním rozpočtu ve třetím čtení předložila návrhy změny zákona o důchodovém pojištění a státní sociální podpoře a zákona o sociální pomoci tak, aby tyto novely vedly ke zpřísnění nárokovosti na užívání sociálních dávek a k omezení jejich zneužívání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto je návrh usnesení, o kterém rozhodneme hlasováním, které jsem v tuto chvíli zahájil a má pořadové číslo 125. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 34, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že jsme se vypořádali se všemi návrhy na usnesení. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. (Potlesk.)

Slovo má pan ministr financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych jménem vlády poděkoval za toto rozhodnutí a aby vás ujistil, že v rámci práce ve výborech o jednotlivých kapitolách bude vláda přistupovat maximálně seriózně ke spolupráci s Poslaneckou sněmovnou, tak abychom na konci celého rozpočtového maratonu měli strukturu, která bude pro převážnou část poslanců vyhovující. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, abyste mi věnovali pozornost. Do bodu "Ústní interpelace na předsedu vlády a členy vlády České republiky" nám ještě zbývá několik málo minut, které bychom mohli vyplnit prací, to znamená projednáváním bodů 54, 55, 56, což jsou mezinárodní smlouvy ve druhém čtení.

 

Dalším bodem je

 

54.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a z majetku, podepsaná v Praze dne 2. března 2000
/sněmovní tisk 604/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, aby se připravil zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Petr Šulák a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, smlouva o zamezení dvojího zdanění s Uzbekistánem, kterou nyní projednáváme ve druhém čtení, je první smlouvou tohoto typu s Uzbeckou republikou. V současné době se v daňových vztazích s Uzbekistánem neuplatňuje žádná smlouva o zamezení dvojího zdanění ani žádná jiná podobná smlouva.

Uzbecká republika je po Rusku, Ukrajině, Bělorusku, pobaltských státech, Kazachstánu a Moldavě další ze zemí oblasti bývalého Sovětského svazu, se kterou Česká republika již podepsala tento typ mezinárodní daňové smlouvy.

Předkládaná smlouva neumožňuje daňovým poplatníkům vybrat si zemi, ve které bude jejich příjem nebo majetek zdaněn. Naopak obsahuje ustanovení jednoznačně určující stát, který má právo zdaňovat v daném rozsahu určitý příjem nebo majetek.

Jedná se o tzv. komplexní daňovou smlouvu, která pojednává o zdaňování všech druhů příjmů a majetku a stanovuje, jaká metoda vyloučení mezinárodního dvojího zdanění se u toho kterého příjmu nebo majetku uplatní ve státě, kde je skutečný vlastník příjmů nebo majetku daňovým rezidentem. Jde o smlouvu, která má charakter smlouvy prezidentské, je samozřejmě sjednávána mezi vládami. Umožňuje přímou spolupráci příslušných orgánů smluvních stran, a to nejen v rámci výměny informací, v rámci zabraňování daňovým únikům a podvodům, ale také v rámci řešení problémů, které mohou v daňové oblasti mezi oběma státy vzniknout, přičemž umožňuje neformální řešení sporů o výklad a provádění jednotlivých ustanovení smlouvy a vnitrostátních daňových zákonů.

Vážené dámy a pánové, prosím, abyste tuto smlouvu podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor a iniciativně rozpočtový výbor. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 604/1 a 2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Petra Šuláka, aby návrh výboru stručně odůvodnil.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já budu skutečně stručný. Nebudu opakovat to, co zde již řekl místopředseda vláda. Omezím se pouze na usnesení zahraničního výboru, který projednal tuto smlouvu na své 34. schůzi dne 14. června 2000. Zahraniční výbor ve svém usnesení

1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Praze 2. března 2000,

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal tuto zprávu o výsledcích projednání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Podepsáni zpravodaj, ověřovatel výboru a předseda výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená sněmovno, jak zde zaznělo z empiru, předmětnou smlouvu projednal iniciativně i rozpočtový výbor na své 32. schůzi dne 4. června 2000. Smlouvu na jednání rozpočtového výboru odůvodnil náměstek ministra financí Pavel Dvořák. Rozpočtový výbor přijal usnesení č. 317, které jste v písemné podobě obdrželi jako sněmovní tisk 604/2.

Rozpočtový výbor ve svém usnesení doporučil Poslanecké sněmovně, aby s uvedenou smlouvou vyslovila souhlas, a zároveň zmocnil zpravodaje, aby s návrhem usnesení seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem tímto vystoupením učinil.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, proto rozpravu končím. Nepředpokládám, že by někdo z přítomných pánů, kteří hovořili, chtěl vystoupit se závěrečným slovem. Budeme hlasovat o návrhu usnesení předloženém zahraničním výborem. Návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se smlouvou mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Praze dne 2. března 2000."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP