(15.30 hodin)

(pokračuje Langer)

Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 126 a ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 114 pro 112, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi. Prosím ho, aby setrval na svém místě.

 

Dalším bodem je

 

55.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. listopadu 1999 v San Salvadoru
/sněmovní tisk 646/ - druhé čtení

 

Návrh opět uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v tomto případě jde o standardní smlouvu o ochraně investic, která odpovídá vzorové dohodě o ochraně investic schválené usnesením vlády č. 303/1999. Upravuje následující základní záruky a principy pravidelně zakotvené v tomto typu dohod. Je to závazek řádného a spravedlivého zacházení s investicemi, závazek národního zacházení s doložkou nejvyšších výhod, princip poskytnutí náhrady za škody, které by investor eventuálně utrpěl následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, záruka proti vyvlastnění majetku, záruka volného převodu výnosů či plateb do zahraničí, způsob řešení sporů mezi investorem a přijímající smluvní stranou.

Jde o dohodu, která je sjednána na 15 let. Předpokládá se automatické prodlužování, pokud některá ze stran toto nevypoví.

Z hlediska obecného ekonomického zájmu České republiky jde o několikátou smlouvu v pořadí, která je podepsána se zeměmi Latinské Ameriky, následuje po Argentině, Chile, Kostarice, Panamě, Paraguayi, Peru, Uruguayi a Venezuele. Z hlediska aktivity konkrétních českých subjektů v oblasti San Salvadoru jde již o několik podniků, které tam investují a kterým bude zcela konkrétně ku prospěchu. Namátkou bych jmenoval ABX Lanškroun, Geometra Opava a další.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor, iniciativně rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 646/1, 2. Prosím nejprve zpravodaje zahraničního výboru kolegu Václava Nájemníka.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, zahraniční výbor se zabýval tímto tiskem na své schůzi dne 6. září 2000 a dospěl k tomuto usnesení:

1. Doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s dohodou mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 29. listopadu 1999 v San Salvadoru.

2. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

3. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Uděluji slovo panu poslanci Svatomíru Recmanovi jako zpravodaji rozpočtového výboru.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená sněmovno, rozpočtový výbor předmětnou dohodu projednal na 34. schůzi dne 6. září 2000. Dohodu na jednání výboru odůvodnil náměstek ministra financí Hejnák. Rozpočtový výbor přijal usnesení 335, které jste obdrželi v písemné podobě jako sněmovní tisk 646/1.

Výsledkem projednání dohody bylo doporučení rozpočtového výboru, aby Poslanecká sněmovna s touto dohodou vyslovila souhlas. Zároveň tímto usnesením zmocňuje zpravodaje, aby s výsledkem projednání a s usnesením rozpočtového výboru seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášku nevidím, rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení předloženém zahraničním výborem. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s dohodou mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 29. listopadu 1999 v San Salvadoru.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 127. Kdo je pro předložený návrh usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 123 pro návrh 107, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

56.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. září 1999 v Harare
/sněmovní tisk 647- druhé čtení

 

Návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si do jisté míry odkázat na své předchozí vystoupení, neboť i v tomto případě jde o standardní smlouvu vycházející ze vzorové dohody o podpoře a ochraně investic dle usnesení vlády 303 ze 7. dubna 1999.

Mezi základními principy, které jsou rovněž zachyceny v této smlouvě, je to princip řádného a spravedlivého zacházení s investicemi, které jsou umožněny, národní zacházení s doložkou nejvyšších výhod, ochrana před vyvlastněním, záruka volného převodu plateb a způsob řešení případných sporů.

Jde o smlouvu desetiletou s automatickým prodloužením o stejnou dobu, pokud nedojde k vypovězení některou ze smluvních stran.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře, chci požádat jiného ministra, který vyrušuje poslance z ODS, kteří by vám rádi věnovali pozornost, aby tak přestal činit. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji vám, pane předsedající. Občas tak rovněž činím, když mám tu moc.

Co se týče Zimbabwe, je třeba říci, že je to jedna z nejperspektivnějších zemí v oblasti jižní Afriky. Přes určité konflikty, které se tam odehrávaly v posledních měsících, je to země s relativně dobře vyvinutou infrastrukturou, ohromným přírodním bohatstvím a do budoucna pro české investice, stejně jako pro investice z celé řady jiných zemí, může být velmi perspektivní. Rovněž z těchto důvodů doporučuji tuto smlouvu ke schválení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor, iniciativně rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 647/1, 2.

Zpravodaj zahraničního výboru poslanec Pavel Tollner uvede návrh svého výboru.

 

Poslanec Pavel Tollner: Vážená sněmovno, zahraniční výbor se předkládanou smlouvou zabýval na své 35. schůzi dne 6. září t. r. a po odůvodnění zástupcem Ministerstva financí, zprávě zpravodaje a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně s touto smlouvou vyslovit souhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru kolega Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Předmětná dohoda mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic jako tisk 647 byl další z materiálů, který iniciativně projednal rozpočtový výbor. Učinil tak na své 34. schůzi dne 6. září za účasti náměstka ministra financí Hejnáka.

Rozpočtový výbor přijal k tomuto materiálu usnesení č. 336, které jste obdrželi v písemné podobě jako sněmovní tisk 647/1. V usnesení rozpočtový výbor Poslanecké sněmovně doporučuje, aby s tímto vládním návrhem dohody vyslovila souhlas, a zároveň zmocnil zpravodaje, aby s návrhem usnesení seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Výjimečně uděluji slovo poslanci Janu Zahradilovi.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, vážená sněmovno, nechci vás zdržovat. Musím pouze s určitým hořkým pobavením konstatovat, že je kuriózní, když sněmovna probírá dohodu o podpoře a ochraně investic se státem, který není schopen zajistit základní garanci vlastnických práv ani svým vlastním občanům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP