(15.40 hodin)

(pokračuje Zahradil)

Já bych velmi rád věděl - a kladu to jako řečnickou otázku, na kterou neočekávám žádnou odpověď - jakým způsobem chce český stát garantovat provádění a záruky za provádění této dohody v případě, že by eventuálně nějaký potenciální český investor se ocitl v podobné situaci, v jaké se ocitá dnes nikoli nevýznamná část občanů zmíněného státu, se kterým tuto dohodu právě budeme schvalovat.

To ale jen tak na dokreslení toho, že se Poslanecká sněmovna občas skutečně musí zabývat takovými kuriózními záležitostmi.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Chci se zeptat, zda navrhujete jiné usnesení, než je navrženo zahraničním výborem. (Poslanec Zahradil: Nikoli.) Nenavrhujete, předpokládám tedy, že svůj názor vyjádříte hlasováním.

Ptám se, kdo další se hlásí? Nikdo, obecnou rozpravu končím.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 13. září 1999 v Harare."

Na žádost pana poslance Miloslava Kučery staršího jsem vás odhlásil a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Budeme tedy hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 128 a ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 128 z přítomných 117 kolegyň a kolegů pro bylo 91, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Děkuji.

Hlásí se pan ministr dopravy a spojů Schling s procedurálním návrhem. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás zdržel drobným procedurálním návrhem. Navrhuji předřadit bod č. 64, což je sněmovní tisk 730, vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý Dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie (SPU). Doporučuji tento bod předřadit bloku napevno zařazených zákonů v pátek ráno, že bychom tuto pětiminutovou záležitost vyřídili na počátku zítřejšího jednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, pane ministře. Jde tedy o procedurální návrh, který znamená, že bod č. 64 by měl být prvním bodem našeho zítřejšího jednání.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 129 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 124 pro návrh bylo 109, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je tedy

 

57.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů,
sjednaný v Bruselu dne 26. června 1999
/sněmovní tisk 660/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vláda předkládá Poslanecké sněmovně návrh na vyslovení souhlasu s Protokolem o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, sjednaný v Bruselu dne 26. června 1999. Protokol byl za Českou republiku podepsán dne 30. června 2000 s výhradou ratifikace.

Původní mezinárodní úmluva o zjednodušení a sladění celních režimů byla uzavřena v Kjótu dne 18. května 1973. Vstoupila pro Českou a Slovenskou Federativní republiku v platnost 18. března 1991. Po rozdělení České a Slovenské Federativní republiky byly závazky plynoucí z této úmluvy převzaty Českou republikou. Touto úmluvou jsou vázány rovněž členské státy Evropských společenství, avšak v daleko větším rozsahu. Přejímáním právního řádu Evropských společenství v oblasti celnictví a s tím spojeného právního řádu členských států tohoto společenství od konce roku 1990 původně Česká a Slovenská Federativní republika dosáhla ve většině případů právní úpravy vycházející z původní Kjótské úmluvy.

Do současnosti protokol podepsalo 14 států, a to Alžírsko, Srí Lanka, Zambie, Zimbabwe, Austrálie, Čína, Demokratická republika Kongo, Litva, Lesotho, Slovensko, Švýcarsko, Česká republika, Maroko a Nový Zéland. Protokol vstoupí v platnost tři měsíce poté, co čtyřicet smluvních stran původní Kjótské úmluvy podepíše protokol bez výhrady ratifikace nebo co uloží své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

Podle čl. 13 Dodatku 1 každá smluvní strana je povinna uplatnit normy a doporučené praxe dle všeobecné přílohy a dle specifických příloh nebo jejich kapitol, které přijala, do 36 měsíců poté, co přílohy nebo kapitoly vstoupily pro danou smluvní stranu v platnost, a přechodné normy ze všeobecné přílohy do 60 měsíců poté, co pro danou smluvní stranu všeobecná příloha vstoupila v platnost.

Navrhuji vyslovit souhlas s protokolem s tím, že vnitrostátní úpravu závazků, které z něj vyplývají, vláda již předložila Poslanecké sněmovně, a to v návrhu celního zákona, který byl projednán v Poslanecké sněmovně na jaře tohoto roku. Po druhém čtení byl zamítnut, a to proto, že v něm byla uvedena pasáž o rozšíření či změně postavení celní a finanční stráže, nebylo však v Poslanecké sněmovně rozporováno jádro tohoto návrhu, kterým bylo především právě přizpůsobení se tomuto novému protokolu.

V současné době vláda připravuje nový návrh novely celního zákona, který se soustředí pouze na aplikaci tohoto protokolu. Toho času je v připomínkovém řízení a ještě na podzim by měl dorazit do Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Také děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Máče.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, úmluva musela být pozměněna proto, aby byly odstraněny rozdílnosti mezi celními režimy a praxemi smluvních stran, aby byly splněny požadavky mezinárodního obchodu a celních orgánů o zjednodušení celních režimů, aby byly zajištěny příslušné normy celního dohledu a aby bylo celním orgánům umožněno reagovat na významné změny v obchodu a metodách a technikách správy.

Pozměněná úmluva tedy stanovuje základní zásady zjednodušení a sladění pro smluvní strany pozměněné úmluvy. Celním orgánům zabezpečuje účelné režimy, podporované vhodnými a účinnými metodami celního dohledu, a umožňuje dosažení vysokého stupně zjednodušení a sladění celních režimů a praxí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, žádnou přihlášku také nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Zahajuji tedy hlasování s pořadovým číslem 130 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 131 pro bylo 99, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Dalším bodem je bod

 

58.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
návrh na sjednání Rozhodnutí č. …/2000 Rady přidružení
Evropská unie - Česká republika z … o přijetí podmínek účasti České republiky
v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání
/sněmovní tisk 691/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s tímto vládním návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Z pověření vlády uvede návrh ministr školství a místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP