(15.50 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vláda České republiky předkládá dva návrhy na sjednání Rozhodnutí Rady přidružení ES týkající se účasti České republiky v programech Společenství od roku 2000, a to příprava na zaměstnání a vzdělávání - Sokrates II. a Leonardo II., bod 68, a Mládež, bod 69.

Česká republika se programů účastní od roku 1997 na základě roční úhrady tzv. vstupního příspěvku, hrazeného z kapitoly školství, který je podpořen z programu Phare. Podporu Phare sjednává Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc. Od roku 2000 prostředky Phare, které původně příslušné generální ředitelství získávalo jejich přesunem přímo v Bruselu, budou poskytovány České republice a jako součást vstupního příspěvku budou příslušným ministerstvem posílány do Bruselu spolu s českými prostředky.

Poprvé je formulován požadavek, aby aktivity, jež jsou obsahem rozhodnutí, Česká republika osvobodila od nepřímých daní, celních poplatků, zákazů a omezení na dovoz a vývoz zboží a služeb, přičemž po návratu prostředků do projektů České republiky se právně jedná o prostředky rozpočtu Evropské unie, na něž se nevztahuje vynětí ze zdanění a celních povinností dle přijaté rámcové dohody, příslušné pro program Phare. Požadavky na osvobození prostředků od nepřímých daní, celních poplatků a zákazů a omezení na dovoz a vývoz zboží a služeb je tak nutno ošetřit mimo existující rámcovou dohodu.

Prostředky programů nelze osvobodit od spotřebních daní a cla v rámci platné legislativy České republiky. Relevantní zákony sice obsahují ustanovení, kterými je dána přednost mezinárodním smlouvám, avšak výklad, zda je rozhodnutí Rady přidružení mezinárodní smlouvou, či nikoliv, je nejednoznačný.

Ustanovení o osvobození daných aktivit jde nad rámec aplikace Evropské dohody, a proto je nutné, aby byla příslušná rozhodnutí sjednána obdobně jako mezinárodní smlouva prezidentská, to je schválením v Parlamentu. Obdobně bude doporučeno sjednat příslušná rozhodnutí k dalším programům Společenství, k nimž se postupně bude Česká republika připojovat.

Pro vhodné řešení související problematiky v budoucnu Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí postupně mapuje právní úpravu, zdaňování prostředků rozpočtu Evropské unie. Vláda poté navrhne příslušné legislativní úpravy.

Vážené dámy, vážení pánové, z těchto důvodů, že jde vlastně o rozšíření smluvního rámce nad stávající úroveň, prosím vás, abyste toto podpořili. Je to velmi důležité z hlediska další účasti České republiky v těchto programech, zvláště důležitých pro oblast vědy, školství a výzkumu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, pane přesedající. Já bych nechtěl v tuto chvíli zkoumat vnitřnosti programů, které se skrývají jak pod sněmovním tiskem 691, tak v dalším bodě pod sněmovním tiskem 692. Evropská unie jako každá nadnárodní instituce je velmi přesvědčivá a dosáhla určitého stupně "geniality" při vytváření programů nejrůznějších typů, nejrůznějších úrovní a zapojování svých členů, smluvních partnerů, do těchto programů.

Já mám nicméně na předkladatele několik otázek, které souvisejí za prvé s tím - pokud jsem to přeslechl v úvodním slově, tak se omlouvám -, proč vůbec vláda v tuto chvíli žádá Parlament o souhlas k rozšířenému připojení nebo k rozšíření připojení se k těmto programům, a za druhé, proč žádá o zrychlení procedury v tom smyslu, že podle příslušných ustanovení jednacího řádu žádá o schválení těchto smluv již v prvém čtení.

Tady se - stručně řečeno - jedná o to, že budeme vyplácet nebo přispívat poměrně značnými finančními částkami do určitých typů programů Evropských společenství s tím, že návratnost vložených částek samozřejmě není nikterak obligatorně stanovena, což je v předkládacích a důvodových zprávách již popsáno, ale návratnost v podstatě závisí na naší vlastní aktivitě, na schopnosti podílet se na těchto programech, na schopnosti vyvinout na naší straně takové mechanismy, které by nám umožnily z toho vytěžit co se dá.

Já mám v každém případě velké pochybnosti o tom, že tady existuje nějaký vážný nebo zásadní důvod k tomu, aby tento sněmovní tisk byl schválen už v prvním čtení a aby tudíž neprošel příslušným výborem. V tomto smyslu by bylo dobré si poslechnout ještě jednou zdůvodnění, proč vlastně vláda žádá ono zkrácené řízení.

Já, pane předsedající, vážená sněmovno, po skončení obecné rozpravy přednesu návrh příslušného usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Také děkuji. Vzhledem k tomu, že je 15.56 hodin a vypadá to, že rozprava k tomuto bodu může být pestrá a bohatá, a nejsme schopni ji zvládnout v souladu se zákonem o jednacím řádu, který říká, že od 16 hodin je pevně zařazen bod "Ústní interpelace na předsedu vlády a členy vlády ČR", přerušuji projednávání tohoto bodu do 16.00 hodin.

Ještě se hlásí pan kolega Exner. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, bod zřejmě hodláte přerušit do jiné doby než do 16.00, ale to asi napravíte.

Já bych jen prosil, jestli by předkladatel a zpravodaj mohli do pokračování projednávání tohoto bodu vyjasnit, podle které části jednacího řádu projednáváme uvedené dva tisky. Protože zatím jde jen o návrh, nemůže jít o jednání o mezinárodních smlouvách podle části 15 jednacího řádu, ale je to z hlediska programu do této části navrženo. Domnívám se, že pro další jednání má toto vyjasnění, podle čeho vlastně projednáváme uvedené tisky, význam.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Přerušuji projednávání tohoto bodu do zítřka, a to po projednání bodů 64, 19, 27, 28 a 29.

Přerušuji jednání do 16.00 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP