(16.10 hodin)

(pokračuje Zeman M.)

Z hlediska majetkoprávních vztahů, pracovněprávních předpisů a dalších se na státní podniky v likvidaci pohlíží jako na normální podnikatelské subjekty, které jsou povinny vést předepsané účetnictví a v rámci daných kompetencí vypořádat majetkové poměry, ukončit činnost, zabezpečit provedení výmazu z obchodního rejstříku a finanční prostředky získané z likvidace odvést do státního rozpočtu.

Likvidace státních podniků v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu začala v průběhu roku 1992. Jednalo se o státní podniky, které neprokázaly svou životaschopnost a nebyl u nich předpoklad realizace privatizačního projektu nebo byly dotčeny restitučními nároky. Přestaly tak plnit své funkce ve výkonech, odvodech, daních, nevytvářely podnikové fondy, a tedy ani zisk pro zabezpečení své činnosti a naopak začaly vykazovat ztráty.

Velká část všech státních podniků byla zařazena Ministerstvem průmyslu a obchodu do likvidace v průběhu roku 1997, tedy před třemi lety, v souladu se zákonem 77/1997 Sb., o státním podniku, a likvidátora tehdy - to vás možná zmátlo, pane poslanče - jmenoval zakladatel. Od 1. 1. 1998 - opakuji ještě jednou - rozhoduje o vstupu státních podniků do likvidace soud, který zároveň likvidátora jmenuje.

A teď konkrétní čísla. Ke dni 30. 9. 2000 probíhá likvidace u 235 subjektů. Z toho je 230 státních podniků a 5 akciových společností se stoprocentní majetkovou účastí státu. K 30. 9. 2000 - abychom si, pane poslanče, řekli aktuální data - bylo dosud vymazáno z obchodního rejstříku 170 likvidovaných podniků. Je třeba zdůraznit, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nevykonává funkci orgánu nadřízeného státním podnikům, které byly založeny podle zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, u kterých je zakladatelem. Postavení likvidátora státního podniku a jeho povinnosti jsou přesně vymezeny právními normami. Likvidátor je též povinen respektovat všechna práva oprávněných osob plynoucí z příslušných ustanovení zákonů restitučních.

Mezi hlavní příčiny ovlivňující průběh a zejména délku trvání likvidačních procesů patří dosud neukončené spory majetkoprávní, restituční, pracovněprávní, řešené soudní cestou, neuzavřená problematika s katastrálními úřady - to je ten dohledaný majetek - a s Pozemkovým fondem.

Nástroje řízení jsou ze strany zakladatele vymezeny právními předpisy a na ně navazujícími předpisy interními, které jsou promítnuty do příslušných smluv uzavřených mezi zakladatelem a likvidátorem.

Pro urychlení procesu likvidace státních podniků přijalo Ministerstvo průmyslu a obchodu systémové řešení, spočívající v přesné identifikaci důvodů trvání likvidace, v prohloubení účinnosti dozoru jak na úrovni ministerstva, tak i přímo v likvidovaných podnicích. Na základě výsledků těchto dozorových akcí Ministerstvo průmyslu a obchodu přijímá opatření k zabezpečení hospodárnosti likvidačního procesu, k jeho optimálnímu ukončení apod. Přitom bylo v několika případech přistoupeno i k podání podnětu orgánům činným v trestním řízení, do jehož průběhu však zakladatel rovněž nemůže zasahovat. Takže nelze předem vyslovovat soud nebo předjímat výsledek šetření k jednotlivým případům, pokud jde o konkrétní osoby.

Tady mi ještě předkladatelé napsali větu: "To jen pro vaše snazší pochopení." Vzhledem k tomu, že celý podkladový materiál je nadepsán "Vážený pane poslanče", předpokládám sice, že je to pro snazší pochopení pana poslance Korbela, ale nemohu vyloučit ani možnost, že je to pro moje snazší pochopení.

V každém případě, pane poslanče, pokud u konkrétních osob - bohužel konkrétní kauzu jste v názvu své interpelace neuvedl a já nejsem jasnovidec - máte podezření z trestné činnosti, budu velice rád, pokud sám nechcete podávat trestní oznámení - na IPB už bylo podáno, na Moravia banku už také, a hodně dávno, a jak říkám, už je asi 15 lidí ve vyšetřovací vazbě, včetně generálního ředitele pana Jiřího Barona, a ten už je tam asi půl roku - tak budu rád, když mi tyto podklady jako předsedovi Vládního výboru pro ochranu ekonomických zájmů předáte a já vám mohu zcela upřímně slíbit, že je s potěšením zahrnu do akce "čisté ruce", takže i vy přispějete ke zdaru vašeho oblíbeného projektu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády. Nyní má pan kolega Korbel položit doplňující dotaz. Nehodlá této možnosti využít. Druhým vylosovaným je pan poslanec Tomáš Kvapil, který interpeluje předsedu vlády ve věci privatizace bytů v majetku Českých drah. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, nejprve malá rekapitulace. Problém privatizace bytů Českých drah se týká celkem 15 854 domácností. Dosud bylo pro tento účel založeno 139 bytových družstev. Od prvního oznámení privatizovat tyto byty uplynuly již čtyři roky a od té doby České dráhy do bytových domů určených k prodeji pochopitelně neinvestují. Dosud však nebyl nájemníkům prodán ani jeden z těchto bytů.

Pane premiére, před měsícem jste mi sdělil, že problém rozporu mezi Ministerstvem dopravy a spojů a Ministerstvem financí je vyřešen a že mi rád na příští interpelaci, to je tedy dnes, odpovíte, že proces privatizace bytů Českých drah byl zahájen. Podle mých informací však dosud Ministerstvo financí žádný materiál pro jednání vlády ani nerozeslalo do připomínkového řízení, natož aby byl schválen či se podle něj privatizovalo. Proto vás žádám, pane premiére, abyste mně a nájemníkům bytů v majetku Českých drah sdělil, jak věc postupuje, kdy a za jakých podmínek budou jejich byty privatizovány, kdy bude vláda o této věci jednat a jaké návrhy jsou k případnému rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený a milý pane poslanče Kvapile, je mi líto, že seznam evergreenů vašich interpelací je postupně redukován, takže dnes už se jistě nebudeme bavit o Pojišťovně Morava. O to důležitější je k obecnému uspokojení vyřešit i otázku privatizace bytových domů Českých drah.

Jsem rád, že vám mohu sdělit v konkrétní odpovědi na vaši otázku, že dlouhotrvající rozpor mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy a spojů, který se týkal nikoli toho, zda privatizovat, či nikoli, ale za jakou cenu, resp. za jakých platebních podmínek, byl překonán, a dovolte mi, abych k tomu uvedl naprosto konkrétní fakta.

Dne 9. října t. r. se konala porada vedení Ministerstva financí č. 68/2000. Na této poradě byl projednán materiál Stanovení podmínek privatizace k realizaci zakladatelských privatizačních projektů Ministerstva dopravy a spojů na bytové domy, ke kterým vykonává právo hospodaření státní organizace České dráhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP