(17.10 hodin)

(pokračuje Rychetský)

Považuji za poctivé ovšem upozornit na jednu skutečnost a tou skutečností je, že jeden negativní poznatek z přijetí nové skutkové podstaty trestného činu držení omamné drogy v množství větším než malém máme. Aplikace tohoto ustanovení totiž v praxi působí závažné obtíže spojené s dokazováním této trestné činnosti, kdy dřívější svědci se nyní stali potenciálními pachateli a obžalovanými, a nemusejí tedy v dané věci vůbec vypovídat, dokonce je v jejich zájmu, aby nevypovídali. Úkony provedené ve vztahu k těmto osobám nejsou vždy považovány za neodkladné nebo neopakovatelné. Nezřídka jde i o osoby, které kdyby byly v postavení svědků, mohly by využít popř. svého práva podle § 55 odst. 2 trestního řádu a požadovat utajení své osoby, své totožnosti při podávání svědectví. A této možnosti jsme se novým ustanovením § 187 a) skutečně zbavili.

Přesto bych nechtěl činit v tento okamžik ještě definitivní závěry o tom, zda celkový dopad novely trestního zákona v této oblasti je spíše negativní, nebo spíše pozitivní. Myslím, že budeme potřebovat na vyhodnocení ještě zhruba jeden rok, to znamená přesně tu dobu, ve které chceme přikročit k zásadní rekodifikaci trestního práva, a za její pomoci bychom teprve poznatky do ní promítli. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Doufám, že neporuším žádná pravidla, když řeknu, že tato analýza právě probíhá a věřím, že právě do konce příštího roku bude vědecká analýza skutečně k dispozici a její závěry také. Předběžné závěry vám mohu dát. Pan poslanec Pejřil využije možnosti položit doplňující dotaz.

 

Poslanec František Pejřil: Chtěl bych poděkovat panu ministrovi za odpověď. Jsem rád, že takto odpověděl, že analýza probíhá. Sám pan ministr upozornil na trest, všichni, jak tady sedíme, o něm víme, relativně nízký trest za distribuci tvrdé drogy. Mně v mé interpelaci šlo hlavně o to, že podle nejen mého názoru, ale i názoru mnoha osobností a odborníků jsou trestáni za takovýto přestupek mladí lidé, které to možná poznamená na celý život. Panu ministrovi děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr spravedlnosti bude ještě reagovat.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, nepochybně je pravda, že z hlediska věkového složení stíhaných a pravomocně odsouzených pachatelů trestného činu podle § 187 a) trestního zákona je jasným důkazem toho, že jde o osoby buď mladistvé, nebo blízké věku mladistvých a že to postihuje skutečně tuto část populace. Chtěl bych ovšem říci jednu skutečnost, která nám snad pomůže nalézt dostatečné východisko.

Parlament České republiky již schválil zákon, dosud neúčinný, o probační a mediační službě. Je to zákon 257/2000 Sb. Tento zákon umožňuje a vytváří předpoklady pro aplikaci tzv. odklonů v trestním řízení a ukládání alternativních trestů včetně terapeutické alternativy trestů a zabezpečovat jejich výkon. Prioritními cílovými skupinami mediační a probační služby budou především obvinění mladiství lidé, kteří začali s drogami experimentovat nebo se poprvé dopustili trestného činu spočívajícího v držení drogy pro vlastní potřebu. Cestou těch odklonů je reálná šance, že bychom místo represe mohli dosáhnout za pomoci ochranného léčení a ostatních alternativních trestů, zejména těch terapeutických, snad výrazného zlepšení situace nebo aspoň nezhoršování té situace. Všichni si však asi uvědomujeme, že nebude-li přijata novela trestního řádu, tak zákon o mediační a probační službě nebude mít žádný smysl, protože on je organizační normou a nemá vůbec procesní oporu dnes v trestním řádu. Vláda proto předloží novelu trestního řádu již v příštím měsíci tak, aby bylo možno zákon o mediační a probační službě aplikovat právě na tyto případy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Dám vám k dispozici projekt analýzy dopadu nové drogové legislativy, průběžnou zprávu.

Druhou vylosovanou je paní poslankyně Zuzka Rujbrová, interpelovaným ministrem je ministr vnitra Stanislav Gross ve věci ubytování imigrantů.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane ministře, Česká republika opakovaně vyjádřila ochotu pomoci imigrantům a reemigrantům při hledání nové, resp. návratu do staré vlasti. Jednou ze základních životních jistot je nepochybně střecha nad hlavou, kterou bychom měli těmto osobám nabídnout. Přestože naše média - mohu zmínit některé televizní pořady nebo např. Právo z 9. srpna letošního roku - deklarují neochotu nebo neschopnost soukromých subjektů a obcí těmto lidem ubytování zajistit, mám pocit, že příčina může být v malém zájmu lidí zaměstnaných ve vašem resortu o reálné řešení této situace. Mohu zmínit konkrétní případ pana Jana Školníka, který již před dvěma lety nabídl dvě bytové jednotky v Broumově k tomuto účelu a přes různé kontroly, které shledaly tyto nabídky zcela v pořádku a vyhovující, dodnes na případné zájemce o ubytování čeká.

Ráda bych se v této souvislosti zeptala, zda vláda chce skutečně vytvořit prostředí důstojné k ubytování těchto osob, imigrantů a reemigrantů, v České republice, podle jakého klíče se určuje pořadí naléhavosti zajištění ubytování těchto osob a jakým způsobem je reagováno na konkrétní nabídky subjektů a zda se tito lidé vůbec dovědí v případě, že nabídka není shledána vyhovující, či zda mají nadále vynakládat další finanční prostředky např. na topení a na to, že ubytovací kapacity zůstávají nenaplněny. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Slovo má ministr vnitra.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážený zbytku sněmovny, paní kolegyně, asi bych začal tím, co bylo v otázkách obecnějších, to je otázkou, jestli vláda skutečně chce vytvořit důstojné podmínky. Souhlasím s paní kolegyní Rujbrovou, že střecha nad hlavou pro takové uprchlíky, pro jejich rodiny je skutečně jednou ze základních věcí, která by měla být zajištěna, aby bylo možné tyto lidi integrovat do naší společnosti. K druhé věci patří i zajištění nějakých pracovních příležitostí, to jsou věci, na které se také pohlíží, protože tyto dvě věci se snažíme držet ve vazbě. To znamená, pokud někdo má nějakou kvalifikaci, aby třeba mohl získat nabídku přístřeší nebo střechy nad hlavou nebo bytu v místě, kde bude mít nějaké pracovní uplatnění.

Obecně je to tak, že vláda již od roku 1993 tuto věc řeší. Ministerstvo vnitra v roce 1994 vydalo svoji instrukci o postupu okresních úřadů při zajišťování integrace osob s přiznaným postavením uprchlíka v České republice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP