(17.40 hodin)

(pokračuje Dostál)

Následně primátor města Pardubic pan Ing. Jiří Střítecký dokonce vystoupil s návrhem na převod předmětných nemovitostí v Pardubicích v Příhrádku, tedy státního majetku, abych zdůraznil, na město, ovšem bez jakékoli bližší specifikace svého návrhu. Znovu zdůrazňuji, že jde o názor naprosto bezpředmětný, protože Ministerstvo kultury nemůže státní majetek bez souhlasu vlády převádět na město, a to i kdyby ministr kultury stokrát chtěl.

Ne nepodstatnou poznámkou je i to, že pan primátor dopisem z 25. 9. 2000 se obrátil s návrhem na převod vlastnictví k objektům Památkového ústavu v Pardubicích na Ministerstvo kultury a vůbec tento svůj návrh neprojednal s uživatelem těchto objektů, tj. s Památkovým ústavem, který sídlí v Pardubicích. Samozřejmě, že by to byl projednat měl, protože Památkový ústav v Pardubicích má právní subjektivitu.

Ministerstvo kultury zatím věc řešilo pouze v odborné rovině toho, že k předloženému návrhu směnné smlouvy a dohody o vyrovnání jen vyjádřilo své připomínky 16. března 2000 a 22. května 2000, které byly vesměs do oněch dohod zapracovány. Konečný návrh včetně znaleckých posudků o ceně nemovitostí byl již ministerstvu předložen ke schválení v září t. r. Dne 9. října, tedy nedávno, bylo vykonáno v pořadí již druhé komisionální šetření na místě pracovníky odboru památkové péče Ministerstva kultury, a to právě na základě dopisu občanské iniciativy, při kterém byly všechny dotčené nemovitosti znovu zevrubně prohlédnuty a byl pořízen zápis z jednání, kde se vyjádřily obě strany k projednávané směnné smlouvě.

Ministerstvo kultury po více než půldruhém roce jednání dospělo k závěru, že uvažovaná směna nemovitostí mezi Českou republikou, zastoupenou Památkovým ústavem v Pardubicích, a soukromými osobami je z hlediska dislokačního a ekonomického i z hlediska zájmů státní památkové péče možná a pro stát jasně výhodná. Opakuji - nikoli pro město Pardubice, ale pro stát je jasně výhodná. Zejména však s ohledem na mediálně vyostřenou polemiku, o kterou jste se, paní poslankyně, vy zasloužila a která se bohužel dostala z polohy věcného projednávání spíše do polohy politické a pocitové, zvláště nyní před volbami, a kdy se začaly řešit spíše mezilidské vztahy mezi účastníky než onen věcný problém, ministr kultury Pavel Dostál další opatření v tomto směru prozatím pozastavil. Opakuji, že prozatím se nebude nic jiného dít.

V té souvislosti, paní poslankyně, vám nabízím - ale to prosím zdůrazňuji, že až tehdy, až opadnou ty nynější zčásti iracionální a politické tlaky - věcnou diskusi na dané téma, a to dokonce tak, abyste se mohla podrobně seznámit se všemi fakty, v mém úřadě, na místě, se všemi dokumenty, a na základě tohoto jednání s vámi a případně i s dalšími zástupci pardubických občanů jsem ochoten se bavit o dalším řešení. Nebudu toto řešení, paní poslankyně, ale v žádném případě činit pod tlakem pardubického tisku, pod tlakem vaším anebo pod tlakem šesti soudružek z odborů.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslance Miloslava Kučery staršího.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi, kterému se také podařilo udržet zdvořilý tón v odpovědi na interpelaci, a paní kolegyně Páralová má možnost položit doplňující otázku.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji panu ministrovi za odpověď. Věřím tomu, že to myslí vážně, že ještě bude s námi dále věcně hovořit. Přimlouvala bych se hlavně, aby hovořil se samosprávou města, s radou města, protože to jsou právoplatní zástupci města. Já jsem poslankyně, ale nejsem členkou zastupitelstva.

O medializaci jsem se nezasloužila, ani čárka se neobjevila s mým podpisem, na dotazy jsem neodpovídala a všichni občané Pardubic mi potvrdí, že první medializace byla v souvislosti s mou interpelací, ke které jsem se rozhodla až poté, co rada města přijala dne 19. září 2000 usnesení k této kauze, a já jsem se vás pouze chtěla zeptat, zda budete respektovat zvolené orgány města.

Samozřejmě že návrh smlouvy schvaluje vláda, ale kdo předkládá vládě návrh této smlouvy, je ministr kultury, a myslím si, že vláda, když jí ministr kultury předloží smlouvu, ji pravděpodobně i schválí vzhledem k tomu, jakou má pan ministr ve vládě autoritu.

Pokud se týká odborů, pan ministr se diví že já jako pravicová politička se nestavím proti odborům a ministr socialistické vlády se staví proti odborům -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně, omlouvám se, máte na doplňující dotaz jednu minutu, a ten čas už dávno a dávno vypršel. Prosím, dokončete své vystoupení.

 

Poslankyně Alena Páralová: Chtěla bych tedy jen říci, že ODS je konzervativní strana, která si váží historie a tradic a rozlišuje, zda se jedná o privatizaci továrny či obchodů, nebo významné historické památky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan ministr vystoupit již nehodlá.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Jaroslav Gongol, interpelovaným ministrem Petr Lachnit, a to ve věci prostředků na regionální rozvoj.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, vážený pane ministře, na 26. schůzi Poslanecké sněmovny jsem se vás dotazoval, jak bude naloženo s částkou ve výši 1,070 miliardy Kč, která je určena v rozpočtu na rok 2000 v kapitole Podpora regionálního rozvoje. Uvedl jsem, že pan místopředseda vlády a ministr financí Mertlík při projednávání státního rozpočtu konstatoval, že 580 milionů z této částky je určeno na tvorbu pracovních příležitostí v nejvíce postiženém regionu, tj. na severní Moravě. Mám na vás, pane ministře, tyto otázky:

1. Kolik a jakým způsobem již bylo z této částky rozděleno?

2. Kolik nových pracovních příležitostí za tyto prostředky bylo nebo bude vytvořeno?

3. Kolik prostředků je dosud nerozdělených?

4. Zda se vám podařilo do tohoto fondu vrátit oněch 100 milionů korun, které z této částky byly poskytnuty pro firmu Philips v Hranicích? Váš předchůdce pan Císař totiž v této sněmovně slíbil, že se o to pokusí.

5. V návrhu státního rozpočtu na rok 2001 je na program podpory regionálního rozvoje věnováno dokonce 1,990 miliardy korun. Tedy je to nárůst o 189 %. Můžete alespoň rámcově naznačit, jak s touto částkou bude naloženo?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr Lachnit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP