(17.50 hodin)

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové poslanci, v roce 2000 byla ze státního rozpočtu převedena do rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj částka ve výši 1 miliardy 70 milionů korun na podporu regionálního rozvoje, dále 200 milionů korun na regionální programy podpory malého a středního podnikání a 320 milionů korun na program obnovy venkova.

Co se týče podpory regionálního rozvoje, pak částka ve výši 1 miliarda 70 milionů Kč je určena na podporu realizace opatření, která jsou obsažena ve čtyřech regionálních programech. Je to program podpory rozvoje severozápadních Čech, usnesení vlády 535/99, dále program podpory rozvoje ostravského regionu, který byl schválen usnesením 633/99, dále globální plán revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech, usnesení vlády 122/2000, a program rozvoje bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá, příslušné vládní usnesení má č. 619/99.

Pro ostravský region bylo vyčleněno 583 milionů Kč a z nich, jak správně uvádíte, 100 milionů bylo na základě usnesení vlády č. 321 z března tohoto roku, po udělení investičních pobídek a podpoře společnosti Philips, určeno pro podporu subdodavatelů v Ostravském kraji a v okrese Přerov. Do současné doby bylo z této částky vyčerpáno celkem 479 milionů korun, z toho na podporu rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů 340 milionů, na podporu malého a středního podnikání 32 milionů korun, na program Regiozáruka 20 milionů a na program podpory rozvoje regionů, který se týká infrastruktury, 87 milionů Kč. Tolik ta část Ostravského kraje.

Pro severozápadní Čechy bylo vyčleněno 417 milionů korun, z nichž 200 milionů je na základě usnesení vlády z února tohoto roku č. 122 ke globálnímu plánu revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech určeno pro podporu realizace tohoto programu. Do současné doby bylo z této částky vyčerpáno 343 milionů korun, z nichž 261 milionů bylo směřováno do pánevních oblastí. Na podporu rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů šlo 118,6 mil. Kč, na podporu malého a středního podnikání 30 mil. Kč, na program Regiozáruka 20 mil. Kč a na program podpory rozvoje regionů, který se týká infrastruktury, 174,4 mil. Kč. Ze zbývajících 70 mil. Kč určených na podporu regionálního rozvoje bylo využito 50 mil. Kč na podporu rozvoje infrastruktury obcí v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá a 20 mil. Kč pro pilotní program v okrese Tachov, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov. Tato území okresů jsou zahrnuta do regionálního programu podpory vybraných hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů, který vláda schválila usnesením 1353/99, ale nevyčlenila na jeho realizaci tehdy prostředky.

Co se týče regionální podpory malého a středního podnikání, tam odkazuji na usnesení vlády 1352 z 2. prosince 1999, kde byly schváleny regionální programy podpory malého a středního podnikání s názvy Region, Preference a Provoz, které se realizují ve vybraných hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech, a dále potom programy Hranice, Regenerace.

Prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu, tj. 200 mil. Kč, byly navýšeny o splátky úvěrů, nevyplacené podpory apod., takže celkové zdroje k 30. září dosáhly 225 mil. Kč. K témuž datu bylo smluvně ošetřeno poskytnutí podpor ve výši 141 mil. Kč a další žádosti v objemu zhruba 100 mil. Kč jsou v této chvíli projednávány.

V programu obnovy venkova byla částka 320 mil. Kč vyčleněna ze státního rozpočtu a posílena o dalších 200 mil. Kč převedených z Pozemkového fondu. Tyto prostředky jsou rozděleny zhruba na 300 mil. Kč určených na investice a na 220 mil. Kč neinvestičních.

Co se týče roku 2001, tak na malé a střední podnikání je vyčleněno zhruba 300 mil. Kč a pro realizaci programu obnovy venkova částka 320 mil. Kč, protože zdroje z Pozemkového fondu jsou neopakovatelné.

Co se týče vrácení oněch 100 mil. Kč, o kterých zde byla řeč, mohl bych lacině hovořit o tom, že mi není znám slib, který pan profesor Císař učinil. Protože jsme o tom spolu samozřejmě hovořili vím, že takováto snaha zde existovala, aby Ostravsku mohlo být oněch 100 mil. Kč navýšeno. Vzhledem k napjatosti letošního rozpočtu - a byla toho jasným důkazem dnešní diskuse o rozpočtu - k tomuto "navracení" nedošlo. Odkazuji tedy na to, že přece jen jsou ty prostředky určené na podporu subdodavatelů v Ostravském kraji a v okrese Přerov.

Co se týče doposud vytvořených pracovních míst, bohužel toto číslo ve své odpovědi na vaši interpelaci nemám. Velmi rád vám ho sdělím, protože je známé, a dokonce si myslím, že je uvedeno i na internetové adrese. Ještě jednou se omlouvám. Číslo vám ještě dodám. Je to významných počet pracovních míst, který odpovídá zhruba 300 tis. Kč užitých na jedno nově vzniklé pracovní místo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministru Lachnitovi. Pan kolega Gongol položí ještě doplňující otázku.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Chtěl bych poprosit pana ministra, aby mi odpověděl na zbylé otázky písemně. Byly tam ještě některé jiné dotazy, např. kolik prostředků pro severní Moravu je ještě nerozděleno a zda těch 479 mil. Kč, které už byly rozděleny, počítá s těmi 100 mil. Kč pro Hranice, nebo ne. Pokud se jedná o poslední otázku, chtěl jsem se zeptat, zda pan ministr neuvažuje o tom, že bychom přímo v návrhu státního rozpočtu vyčlenili prostředky podle regionů. Zdá se mi, že úmluva, která byla mezi panem Mertlíkem a sněmovnou, že do Ostravy půjde 580 mil. Kč, nebyla splněna. Mám obavu, že tomu tak bude i při rozpočtu na rok 2001. Byl bych rád, kdyby byl pan ministr ochoten odpovědět mi na tyto otázky písemně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Požadujete písemnou odpověď. Děkuji. Dalším interpelujícím je poslanec Cyril Svoboda, interpelovaným ministr spravedlnosti Pavel Rychetský, a to ve věci "trestní věc Eiser, č. j. 4 T, 4/97, Plzeň". Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, jedná se o trestní věc pana Wernera Mathiase Eisera, který přepadl taxíkářku. Nejenom že ji ohrožoval na životě, ale zničil jí automobil tím, že ho zapálil. Nakonec byl dopaden, odsouzen a vykonával trest v českých věznicích. Potud je všechno v pořádku.

Problém nastal v tom, že nenahradil poškozené celou její škodu, ačkoli mu to rozsudek českých soudů jasně nařídil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP