Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
20. října 2000 v 9.03 hodin

Přítomno: 175 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Dovolte mi, abych zahájil čtvrtý jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny, a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a sdělili mi, kdo žádá nebo má vydánu náhradní kartu.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání, požádali tito poslanci: ze zdravotních a rodinných důvodů páni poslanci Bendl Petr, Kohlíček Jaromír, Matějů Petr a Paulík Vladimír. Z důvodu jednání Meziparlamentní unie pan poslanec Ekert Milan, Nedvědová Veronika a Pešek Pavel. Z vlády je dnes dopoledne omluven pan ministr Grégr - přijetí zahraniční oficiální návštěvy, pan ministr Stanislav Gross - dlouhodobě plánovaná služební cesta na Slovensko, a pan ministr Miloš Kužvart - dlouhodobě plánovaná zahraniční cesta.

Včera jsme se rozhodli, že před pevně zařazenými body 19, 27, 28 a 29 nejdříve projednáme bod č. 64. Po projednání těchto pěti bodů se vrátíme k přerušenému bodu 58 a budeme se věnovat dalším bodům podle schváleného pořadu, to znamená smlouvám v prvém čtení apod. Předpoklad dnešního ukončení je mezi 16. a 17. hodinou.

Náhradní kartu č. 5 má pan poslanec Vejvoda. Náhradní kartu č. 6 má pan poslanec Janeček.

Myslím si, že v rámci procedurálních oznámení jsme učinili všechno a můžeme tedy přistoupit k prvnímu dnešnímu projednávanému bodu, a to je

 

64.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Šestý Dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie (SPU),
přijatý XXII. Kongresem SPU v Pekingu dne 15. září 1999
/sněmovní tisk730/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr dopravy a spojů Jaromír Schling, kterého prosím, aby se ujal slova. Ale předtím vás ještě, všechny diskutující v hloučcích, požádám o zklidnění. Pokud nechcete poslouchat pana ministra, kuloáry jsou vám k dispozici. Děkuji.

Pane ministře, máte slovo. Pan Kohlíček, koukám, že je přítomen, takže jeho omluva na dnešní den neplatí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, Poslanecké sněmovně předkládám návrh na vyslovení souhlasu se změnami a doplňky Ústavy Světové poštovní unie, které jsou obsaženy v tzv. Šestém Dodatkovém protokolu Ústavy Světové poštovní unie. Tento Dodatkový protokol byl přijat Kongresem Světové poštovní unie v září 1999. Byl podepsán i vedoucím české delegace ve smyslu příslušného usnesení vlády a z toho vyplývající plné moci, a to s výhradou jeho následné ratifikace Parlamentem České republiky.

Pokud se jedná o konkrétní obsah šestého dodatkového protokolu, je třeba uvést, že jde pouze o terminologické úpravy příslušné části dvou článků ústavy, která je základním dokumentem Světové poštovní unie. Tyto úpravy vyplývají ze sloučení dvou dosud samostatných smluvních dokumentů, tj. Světové poštovní úmluvy a Ujednání o poštovních balících. Cílem této reformy byla modernizace a zjednodušení Akt Světové poštovní unie s tím, že ve společném dokumentu jsou ponechána pouze nejdůležitější ustanovení upravující vztahy, jejichž změny může provádět jen nejvyšší orgán unie, tj. Kongres, který zasedá jednou za pět let. Ostatní ustanovení, která vyžadují rychlou reakci na vzniklé změny, byla přenesena do dokumentů nově nazývaných "řády". Jejich úpravy pak může realizovat mnohem pružněji příslušný stálý orgán unie prakticky každý rok.

S touto úpravou pak bezprostředně souvisí i změna třetího článku, která nově ukládá povinnost zasílat všem poštovním správám členských zemí unie návrhy na změny zmíněných řádů tak, aby se s nimi mohly seznámit a vyjádřit se k nim i ty země, které nejsou členy orgánu, jenž o nich bude rozhodovat.

Protože členství České republiky ve Světové poštovní unii je nezbytným předpokladem pro možnost našeho státu podílet se na mezinárodním poštovním styku, žádám Poslaneckou sněmovnu, aby se šestým dodatkovým protokolem vyslovila souhlas, stejně jako před pěti lety s dodatkovým protokolem předcházejícím.

Změny Ústavy Světové poštovní unie zefektivňují její práci a jsou v souladu se zájmy a potřebami České republiky. V této souvislosti je Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádána o propuštění šestého dodatkového protokolu do druhého čtení. Děkuji

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych řekl několik úvodních slov k posouzení sněmovního tisku 730. Světová poštovní unie se jako jedna z nejdůležitějších světových odborných organizací OSN nesporně podílí významně na dobrých mezinárodních vztazích. Její mnohostranné dohody, tzv. Akta SPU, pokrývají oblast výměny poštovních zásilek a balíků. Dále je uzavřeno Ujednání o poštovních finančních službách. Obsahem Šestého Dodatkového protokolu Ústavy SPU jsou terminologické úpravy vyplývající ze změn směřujících ke zjednodušení a zpřehlednění, jak konstatoval pan ministr. Slučuje se původní Světová poštovní úmluva, která se vztahovala pouze na listovní zásilky, a Ujednání o poštovních balících.

Po sloučení původních tří ujednání je dnes i oblast poštovních finančních služeb pokryta jediným dokumentem.

Další ze změn umožňuje Radě poštovního provozu dále projednávat změny smluvních dokumentů daleko pružněji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP