(9.30 hodin)

(pokračuje Brožík)

Konstatuji tedy, že návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže jsme přikázali k projednání hospodářskému výboru. Končím tím bod č. 19. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

27.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava ČR, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
/sněmovní tisk 694/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský a místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

Prosím, jako první se slova ujme pan ministr Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, není pravidlem předkládat změny ústavy Parlamentu České republiky. Přesto vláda před vás s jednou takovou, byť velmi drobnou, změnou obsaženou v tisku 694 předstupuje.

Ústava ČR v článku 98 hovoří o České národní bance a současně v tomto ustanovení stanoví hlavní cíl činnosti České národní banky, a to slovy, že to je "péče o stabilitu měny".

Toto ustanovení, tuto část ústavní pasáže, navrhuje vláda vypustit z velmi prostého důvodu. Podle dnes už primárního práva Evropských společenství mluvíme o EMU neboli o Evropské měnové unii a působnosti Evropské centrální banky. Je stanoven hlavní cíl činnosti, ať již evropské, nebo národních cedulových bank pro oblast jinou než měnovou. Je to mimo jiné proto, že je možné, že i Česká republika se stane nejenom členem Evropských společenství, ale i členem Evropské měnové unie, a její banka tedy nebude emitovat měnu, nebude měnovou bankou, nýbrž bankou, která bude zajišťovat ten hlavní cíl, který dnes stanoví evropské komunitární právo pro národní banky členských států. Tímto hlavním cílem je cenová stabilita.

Můžete se proto ptát, proč vláda nenahradila v textu slova "měnová stabilita" slovy "cenová stabilita" a proč je vypouští. Chtěl bych vám říci, že především proto, že není potřeba vůbec hlavní cíl národní banky stanovit v ústavě. Mám-li říci pravdu, kdybychom se inspirovali ústavní úpravou států Evropských společenství, tak bychom možná dospěli k závěru, že vůbec není potřeba upravovat národní banku v ústavě.

Z patnácti zemí Evropských společenství jedenáct zemí ve svých ústavách o národní bance nemá ani zmínku. Zbývající čtyři ji mají - je to Spolková republika Německo, Finsko, Portugalsko a Švédské království - s tím, že ani tyto čtyři nemají všechny ovšem ve svých ústavách stanoven hlavní cíl.

Účelem tedy je dostat ústavu do souladu jak na jedné straně s acquis communautaire, tak na druhé straně s vládním návrhem zákona o České národní bance, respektive s novelou tohoto zákona.

Věřím, že Poslanecká sněmovna tuto novelu propustí do dalšího čtení, o což vás tímto žádám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Pan místopředseda Mertlík nehodlá vystoupit s úvodním slovem, proto prosím pana zpravodaje pro prvé čtení Marka Bendu, aby se ujal svých povinností.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, pan místopředseda vlády a ministr spravedlnosti zde již představil návrh ústavního zákona, kterým se mění ústava v jednom článku, a to v článku 98.

Já si myslím, že mohu této sněmovně pouze doporučit, aby propustila tento návrh do dalšího čtení. Je zřejmé, že diskuse nad tím, zda má být cíl České národní banky stanovován přímo v ústavě a jak má být definován, je užitečná v této sněmovně. Já potvrzuji jako pamětník toho, když se před osmi lety připravovala česká ústava, že opravdu diskuse o České národní bance byla téměř nulová - o tom, co všechno má být v ústavě. V jedné situaci v jedné chvíli náhle vznikl nápad, že je zapotřebí zakotvit nezávislou centrální banku. Tak tam byla dána. Bez toho, že by se detailně diskutovalo o tom, co má být hlavním cílem.

Vláda takový návrh už předkládala, byl součástí širšího návrhu zákona, kterým se snažila upravovat ústavu. Ten byl odmítnut z jiných důvodů než právě pro úpravu České národní banky.

Myslím si tedy, že můžeme tento návrh postoupit do druhého čtení a nechat projednat v jednotlivých výborech.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně přihlásil pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, mám zcela opačný názor, než mají předkladatelé na tento návrh novely ústavy.

Za prvé - nejsou přesná slova a podle mě neobstojí argumenty, které řekl pan místopředseda vlády Pavel Rychetský ve vztahu ústavy a právní úpravy Evropských společenství, protože naše stávající ústava říká, že Česká národní banka je ústřední banka státu, a říká, že hlavním cílem její činnosti je péče o stabilitu měny. Tím se nevylučuje, že by se ta banka, Česká národní banka, nemohla věnovat jiným úkolům, ba dokonce odstavec druhý tohoto článku říká: "Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon." Z toho jasně vyplývá, že stávající úprava ústavy nebrání tomu, aby zákonem byly bance svěřeny ještě jiné úkoly.

Je ale potřeba poukázat na to, co vláda sděluje v důvodové zprávě. V té důvodové zprávě říká, sice velmi jasně, ale možná, že si toho nevšimli všichni členové Poslanecké sněmovny, že hlavním důvodem je existence novely zákona o České národní bance. To je tady sděleno tak, že je to důvod ke změně ústavy. Je to úplně převráceno na druhou stranu. To je totéž, jako kdyby se řeklo: protože vyhláška něco stanoví, musíme kvůli tomu změnit zákon. Ústava je základním zákonem státu a není možné ji měnit proto, že prošla nebo neprošla novela nějakého běžného zákona. Naopak - běžný zákon musí být zcela konformní s ústavou a ústava je základním zákonem státu.

Navíc - ten zákon o České národní bance obsahuje úplně absurdní ustanovení. Ustanovení o tom, že navrhuje vláda osobu na guvernéra České národní banky… Já upozorním na to, že čl. 62 ústavy říká, že guvernéra jmenuje prezident republiky bez kontrasignace. Kdyby nastala situace, že by vláda navrhla osobu x a prezident jmenoval osobu y, platilo by rozhodnutí prezidenta republiky. Jeho rozhodnutí nelze změnit. Prezident republiky není z výkonu této funkce odpovědný, to znamená, že i v tomto smyslu ta novela zákona o České národní bance je v rozporu s ústavou a nic neřeší.

Podle mě není možné přistupovat ke změně ústavy proto, protože jsme schválili nějaký běžný zákon. Proto navrhuji zamítnout tento návrh zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP