(9.50 hodin)

(pokračuje Benda)

Zatím přes Senát neprošla jediná novela ústavy, která vzešla ze sněmovny, s výjimkou té novely, která se týkala pobytu cizích vojsk. Je možné, že v nějaké podobě bude dnes projednáván ústavní zákon o referendu k zásadám ústavních zákonů a referendu o vstupu do Evropské unie, ale myslím si, že příliš velkorysé projekty na změnu ústavy a tlak na to, abychom všechno dělali příliš velkoryse, může znamenat jediné, a to, že se nepřijme nic nebo že se obě komory nedokáží shodnout. Tady je vytažena jedna část, a to je postavení České národní banky, která opravdu s ostatními částmi ústavy nesouvisí bezprostředně, nebo podle mého názoru může být jednoznačně diskutována sama. Jasně jsem říkal, že si myslím, že to máme pustit do diskuse do výboru, a celkem se shoduji v tom, že bychom se měli bavit o tom, jestli tam má být hlavní cíl a jak má být definován.

Přesto se domnívám, že stávající hlavní cíl banky je definován nepřesně nebo definován v rozporu s Evropskou unií, do které chceme vstupovat, a že by bylo dobré tento problém řešit. Pak pokládám za nešťastné tento návrh zákona zamítnout a doufat, že někdy bude něco, co upraví celou ústavu. Nebude, nic takového neprojde, a proto si myslím, že je dobré postupovat, máme-li jedno oddělené téma, tak se s ním pokusit vyrovnat tak, abychom se dostali do stavu, ve kterém chceme být.

Čili já doporučuji, abychom to do výboru pustili a vedli tuto diskusi na půdě ústavně právního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu a táži se pana místopředsedy vlády, zda chce reagovat na některá vystoupení. Ano, je tomu tak.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, měnit ústavu státu je vždy velmi obtížné. Ústava je skutečně zákon svého druhu, který má být stabilním dlouhodobým základem pro fungování státu, a tudíž skutečně nemá být často novelizován.

Diskutovat o tom, zda je vhodnější předkládat změny jednotlivě, nebo předkládat komplexní, zásadní změny, které představují revizi celých pasáží nebo dokonce celé ústavy, samozřejmě můžeme. Upřímně řečeno, já jsem po dosavadních zkušenostech skeptický, dalo by se říci, vůči oběma cestám.

My jsme přece předložili dvě - myslím tím vládu České republiky - dvě rozsáhlé komplexní změny ústavy, návrhy novel, které představovaly rozsáhlou změnu ústavy. Jedna byla předložena v březnu roku 1999, druhá v dubnu roku 2000. Obě byly v prvním čtení zamítnuty. Když jsme předložili dílčí změnu ústavy, viz pasáž o vysílání českých vojsk mimo území České republiky a přijímání cizích vojsk na území České republiky, naopak, k našemu překvapení byla tato novela velmi hladce a jednoduše přijata v obou komorách.

Je to tedy velmi těžké posoudit, který krok je lepší, a já nepopírám, a bylo to již zde řečeno, že tuto změnu ústavy jsme již jednou učinili součástí komplexní změny ústavy, takže my jsme už nyní vyčerpali ten způsob, po kterém je voláno. A teď zkoušíme druhý způsob.

Samozřejmě uznávám, že příčinou postoje sněmovny není to, jaký způsob volí vláda při předkládání návrhů, nýbrž především to, jaký je obsah vládou předložených návrhů. A není-li obsah v souladu s představami sněmovny, není-li řádně projednán, jde-li o změnu ústavy, s kluby ve sněmovně, pak si jsem vědom toho, že je legitimní v takovém případě postupovat tak, jako ve zmíněných dvou případech sněmovna postupovala, a proto se právě zřídila již zmíněná společná, smíšená komise pro změny ústavy, která zasedá již téměř tři čtvrtě roku.

Podle mého soudu stojí skutečně za zásadní diskusi to, zda jít způsobem, který vláda předložila, a tím narážím na vystoupení pana poslance Kühnla, tj. vypustit hlavní cíl činnosti České národní banky z ústavy, nebo zda naopak jej zde ponechat a přizpůsobit evropskému právu. Považuji oba způsoby za naprosto rovnocenné, přijatelné. Zdůrazňuji, že vládě způsob navrhovaný panem poslancem Kühnlem v žádném případě není na překážku, jistě s ním bude souhlasit, bude-li to většinová vůle v příslušném výboru sněmovny a posléze na půdě Poslanecké sněmovny. My jsme v tomto případě prostě přijali návrh tak, jak byl předložen guvernérem České národní banky Tošovským, a ten nám předložil to, co vy máte nyní před sebou.

Proto si myslím, že by bylo zcela na místě tuto diskusi, která, zejména jak ukázala dosavadní dnešní obecná rozprava, může být vedena i bez zatížení emocemi, vést prostě na půdě výborů a tam se přesvědčovat o tom, jaká forma bude lepší. Byl bych velmi rád, kdyby návrh na změnu ústavy, která je prostě nezbytná z hlediska vstupu do EU, a na kterém pracuje smíšená společná komise, mohla vláda předložit sněmovně do konce tohoto roku. Snažím se v komisi, abychom tento termín dodrželi, takže nás bude zásadní diskuse nad rozsáhlejší změnou ústavy ve vztahu k Evropské unii čekat patrně v příštím roce. Já předpokládám, že už někdy v dubnu nebo v květnu příštího roku by diskuse mohla být zahájena.

Teď bych prosil, aby právě dosavadní výstupy ze společné komise byly projednány v klubech, abych já měl už teď možnost vědět, jaký je postoj klubů, a podle toho nasměrovat práce. V každém případě si myslím, že je na místě, abych poděkoval za rozpravu, jak byla vedena, protože byla vedena evidentně ze všech stran snahou věc pozitivně řešit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Nyní požádám pana zpravodaje, abych shrnul rozpravu a přednesl návrhy, které v obecné rozpravě zazněly.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem vystoupil v obecné rozpravě, čili si myslím, že je zbytečné, abych reagoval na jednotlivá vystoupení. Pokud mě paměť neklame, jediným návrhem, který zazněl v obecné rozpravě, byl návrh pana kolegy Cyrila Svobody podpořený pak některými dalšími, a to návrh na zamítnutí. Návrh na vrácení k dopracování, jestli se nepletu, podán nebyl, čili můžeme hlasovat o tomto jednom návrhu na zamítnutí. Já jsem sdělil své negativní stanovisko k tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Já podle svých záznamů mám stejný názor na pokračování, takže budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění zákona č. 347/1997, tak jak jej navrhl pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 174 pro 43, proti 119 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Táži se: má někdo jiný návrh?

Ještě pan poslanec Filip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP