(10.00 hodin)

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Jestli jsem se málo hlásil, že jste mě přehlédl… Navrhuji, aby tento návrh projednal ještě výbor rozpočtový.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zazněl návrh na projednávání i v rozpočtovém výboru. Nyní se tedy vyrovnáme s hlasováním.

 

Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 174 poslanců pro 163, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 174 poslanců pro 74, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán ústavně právnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím projednávání bodu číslo 27.

Přistoupíme k dalšímu bodu číslo 28, kterým je

 

28.
Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
/sněmovní tisk 695/ - prvé čtení
 

Z pověření vlády předložený návrh uvede opět místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. Jinak bych poprosil o poněkud klidnější diskusi v lavicích.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, přiznávám, že jsem se pokusil spočítat počet návrhů ústavních zákonů, kterými by se zavedlo v České republice referendum po dobu její existence, a že se mi to nepodařilo, když jsem se dostal mezi číslovku zhruba 9 až 11. Předkládám tedy návrh zákona, o kterém vím, že na stejné téma již byl zhruba desetkrát Poslaneckou sněmovnou, a to jak poslaneckými sněmovnami v minulých obdobích, tak Poslaneckou sněmovnou v tomto období, projednáván a vlastně vždycky marně s výjimkou ústavního zákona, který přijala z poslanecké iniciativy Poslanecká sněmovna začátkem tohoto roku a který od té doby, mám-li říci pravé slovo, trčí v Senátu, i když máte jistě informace, že právě v této chvíli je projednáván Senátem, ale s výsledkem velmi velmi nejistým.

Proč v sobě nalezla vláda odvahu při takto neúspěšné sérií pokusů v České republice zavést referendum jako ústavní institut, jako součást parlamentní demokracie, na to jsou odpovědi dvě. Především proto, že se vláda domnívá a ve svém programovém prohlášení to jasně manifestuje, že referendum, to je všelidové hlasování, je komplementární součástí parlamentní demokracie, a tuto svou domněnku mimo jiné opírá o to, ať se najde nějaký smělec, jak říká teta Kateřina v Saturninovi, který nám nalezne parlamentní demokracii, ve které není referendum součástí ústavního systému. Zjistíte, že Česká republika je patrně velmi osamělou zemí, že nenajdeme zemi, ve které by v té či oné podobě referendum nebylo součástí ústavního pořádku.

Jaký návrh vám vláda předkládá? Předkládáme návrh, o kterém si myslím, že by měl být přijatelný pro všechny politické kluby zastoupené na půdě Poslanecké sněmovny bez rozdílu. Především předkládá návrh ústavního zákona, který v žádném případě neumožňuje, aby prostřednictvím referenda mohla být nahrazena zákonodárná moc ve státě, tzn. návrh zákona, který neumožní, aby cestou všelidového hlasování byly přijímány zákony nebo ústavní zákony. Je to tedy návrh, který plně respektuje svrchovanost zastupitelské demokracie, svrchovanost Parlamentu ČR jako jediného místa povolaného k tomu, aby přijímalo zákony této země.

O čem tedy podle předloženého návrhu referendum může být? Zjistíme, že pouze o zásadních otázkách vnitřní nebo zahraniční politiky státu, jinými slovy o těch problémech, které jsou ve výlučné kompetenci moci výkonné a přitom evidentně přesahují horizont jejího časově omezeného mandátu. Půjde tedy o rozhodování, které se dotkne občanů této země na dlouhou dobu, které by nemělo být ve výlučné kompetenci vlády, kde by měla vláda být za jistých podmínek podrobena rozhodnutí všelidového hlasování.

Článek I předloženého návrhu tedy vymezuje předmět referenda konaného podle tohoto ústavního zákona jak pozitivně, tak negativně. Pozitivní vymezení vychází z toho, že půjde o referendum pouze o otázkách exekutivních, o zásadních otázkách vnitřní nebo zahraniční politiky státu. Je tedy nepochybné, že podle tohoto návrhu ústavního zákona by se konalo referendum například o vstupu ČR do Evropské unie. Negativní vymezení navrhovaného ústavního zákona říká, kdy přesto nelze referendum vykonat. Nelze je vykonat v případech, kdy by otázky položené v referendu mohly jakýmkoliv způsobem vést ke zrušení nebo omezení ústavně zaručených práv a svobod člověka a občana, ke zrušení nebo omezení povinností stanovených zákonem - nebylo by tedy možné referendum o zrušení branné povinnosti nebo povinnosti platit daně - o otázkách, které by mohly vést k rozhodnutí, které by bylo v rozporu s existujícími mezinárodními závazky České republiky, o rozhodnutí, které by znamenalo úpravu příjmů veřejných rozpočtů, viz rozhodnutí národa, že se zruší daně nebo jiné odvodové povinnosti, nikoliv však výdajů, kde může národ rozhodnout, jakou považuje prioritu ve výdajové částce, a vládu zavázat. Referendum nemůže vést k ustavování jednotlivých osob do funkcí a odvolávání z nich, neboť pro ty je stanoven jasný ústavní pořádek, k zásahu do výkonu moci soudní, a jak jsem říkal, nemůže se jím nahradit výkon moci zákonodárné.

Podle předloženého návrhu zákona, a říkám to otevřeně, nebude referendum, bude-li tento návrh Parlamentem ČR přijat, častým jevem ve vnitřním životě naší země. Dokonce si troufám říci, že bude vzácným a ojedinělým, protože referendum podle tohoto zákona se může konat pouze tehdy, kdy o to požádá nadpoloviční většina členů příslušné komory zákonodárného sboru nebo petice 300 tisíc občanů. Je tedy pravděpodobné, že se referendum podle tohoto zákona bude konat ke vstupu do Evropské unie a jiné jen v případě opravdu výjimečné, jasné, akutní, hromadně pociťované potřeby české společnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP