(11.10 hodin)

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Chtěl bych říci, že pan poslanec Výborný navrhl do ukončení legislativního procesu projednávání poslaneckého návrhu o referendu. Jedna z možných forem ukončení legislativního procesu je, že bude zamítnut Senátem. Druhá možnost je, že se k projednání vrátí jiná verze. A ta tedy bude bez tohoto zákona. Je ale dobré, když budou vedle sebe obě, aby poslanci mohli srovnávat.

Proto navrhuji, aby se to přerušilo do dvou hodin odpoledne, kdy už budeme mít úplně jasno.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hlásil se pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Je-li tomu tak, že ve dvě hodiny odpoledne budeme vědět, že Senát neschválil onen souběžně projednávaný zákon o referendu, tak můžeme ve dvě hodiny pokračovat v souladu s mým návrhem.

Já nesouhlasím s tím, že je dobře, aby tady byly oba tyto návrhy souběžně, pokud bude Senát postupovat jinak. To je prostě věc názoru, pane místopředsedo vlády. Já váš názor nesdílím. Naopak, v souladu s panem profesorem Jičínským si myslím, že to není asi možné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O slovo se přihlásila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Petra Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já tedy v tuto chvíli navrhuji procedurálně, aby se hlasovalo o přerušení tohoto bodu s tím, že by se pokračovalo v projednávání. Tuším, že dnes odpoledne není zařazen napevno žádný bod. Tento bod by tedy mohl být zařazen jako první bod dnes po čtrnácté hodině.

Pokud totiž budeme znát výsledek ze Senátu, budeme moci s lepší informací hlasovat o návrhu pana poslance Výborného na odročení projednávání tohoto bodu. Myslím si, že takovýto postup je správnější.

Navrhuji, aby se o mém návrhu hlasovalo před uzavřením rozpravy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní místopředsedkyně. Druhý návrh na odročení předložil pan poslanec Výborný. On souhlasí s tím, abychom nejprve hlasovali o přerušení do čtrnácté hodiny dnešního dne a pokračovali poté v obecné rozpravě, pokud budeme mít informaci, jak dopadl návrh zákona v Senátu.

Je nám všem jasné, o čem budeme hlasovat?

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 175 poslanců bylo pro 117, proti 34. Návrh byl přijat.

Technickou poznámku má pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, já jsem tento návrh také podpořil, ale jsem přesvědčen, že jste učinil chybu při řízení schůze. Protože padly dva procedurální návrhy a můj byl první, měl jste nechat hlasovat nejprve o mém.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já jsem se vás tázal, když jste odcházel tady z lavice, zda souhlasíte s postupem, který navrhla paní místopředsedkyně Buzková, že se bude hlasovat o jejím návrhu poprvé. Vy jste mě zřejmě nevěnoval pozornost. Ale při tom, když paní poslankyně vystupovala, tak jste kýval hlavou, a tak jsem to bral za váš souhlas. Je mi jasné, že váš návrh jako procedurální byl první, ale byl víceméně dále posunut na neurčito, kdežto toto byl určitý návrh - do čtrnácté hodiny.

Jestli si myslíte, že je to chyba, můžeme zrevokovat toto hlasování. Děkuji za pochopení. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já bych chtěl jako zpravodaj konstatovat, že to nebyla chyba. Pan předsedající postupoval správně, protože paní místopředsedkyně Buzková chtěla přerušit a hlasovat hned, kdežto pan kolega Výborný chtěl odročit a hlasovat o tom před uzavřením obecné rozpravy. A obecná rozprava nebyla uzavřena. Bude se v ní pokračovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já si myslím, že jsme se s tím hlasováním vypořádali. Přerušuji tento bod projednávání do čtrnácté hodiny.

S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, já bych chtěl požádat jménem pana ministra Grégra o zařazení bodu 60, sněmovní tisk 676 - jedná se o smlouvu, první čtení, vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky smlouva mezi vládou ČR a vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky atd. - na dnes jako druhý bod odpoledního jednání po bodu č. 1, který byl právě zařazen.

Důvodem je, aby pan ministr byl u tohoto osobně přítomen. Požádal mě, abych toto tlumočil sněmovně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Písemná omluva pana ministra na dnešní dopolední jednání byla předána předsedovi Poslanecké sněmovny, takže provedeme hlasování, abychom bod č. 60 zařadili za nyní přerušené body 28 a 29.

 

Zahajuji hlasování a táži, se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 139 z přítomných 175 poslanců bylo pro 150, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Budeme se tedy nyní zabývat bodem

 

58.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
návrh na sjednání Rozhodnutí č. …/2000 Rady přidružení
Evropská unie - Česká republika z … o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání
/sněmovní tisk 691/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Eduard Zeman a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Zahradil.

Včera ve čtvrtek 19. 10. jsme vyslechli odůvodnění místopředsedy vlády Pavla Mertlíka a vystoupení zpravodaje pro prvé čtení Jana Zahradila. Po faktické připomínce poslance Václava Exnera bylo jednání přerušeno. Dnes ráno byl k tomuto návrhu rozdán dodatek. Proto dříve, než otevřu rozpravu, se táži ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eduarda Zemana, zda se chce ještě v úvodu vyjádřit.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové jenom stručně k dodatku. Byl rozdán na požadavek pana poslance Payna, aby měli poslanci k dispozici originální anglickou verzi.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Otevírám tedy rozpravu, obecnou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí, neboť nemám písemných přihlášek.

Chtěl bych ještě jednou připomenout, že pouze v obecné rozpravě může padnout protinámitka proti projednávání dle § 90 odst. 2 - to znamená dva poslanecké kluby, případně 50 poslanců.

Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Námitka nebyla podána. Budeme tedy rozhodovat podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu v prvém čtení.

Já přednesu návrhu na usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 691 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas už v prvém čtení.

Je to procedurální záležitost, ke které stanoviska už nejsou třeba. Bylo možné pouze vznést námitku. A ta v obecné rozpravě nepadla. Pane poslanče (k poslanci Paynovi), já jsem vyzýval všechny, kteří tady byli, dával jsem dostatečný prostor na to, aby se každý mohl do rozpravy hlásit. Mohl jste se přihlásit, když jste byl přítomen. Já tady nemám vaši písemnou přihlášku a ani v prezidiálce nemám označeno že by měla pokračovat rozprava vaším vystoupením. Já jsem dával dostatečný prostor. Jestli hodláte vystoupit, požádejte pana ministra, ať otevře znovu rozpravu. Nevidím vůbec důvod, proč by ode mne v tom měl být nějaký úmysl. Pan místopředseda mi to potvrzuje. Vy jste tady bohužel nebyl.

Já budu pokračovat podle programu tak, jak jsem oznámil - nechám hlasovat podle § 90 odst. 5 - to znamená Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 691 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas už v prvém čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP