(12.00 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechtěl bych rozebírat, kdo nebo jak mluví jménem klubu, nicméně bych chtěl říci, že na výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tyto věci velmi pečlivě projednáváme a velmi rádi pozveme kolegy ze zahraničního výboru, aby přišli k nám na výbor, když se to projednává, a tyto věci si osvětlili. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Jenom myslím, že vás váš stranický kolega ze zahraničního výboru právě neposlouchal. Slovo má pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, pane předsedající. Aby bylo zcela jasné, kdo zde mluví jakým jménem, já mluvím jako zpravodaj k tomuto tisku, který mi byl přiřčen rozhodnutím organizačního výboru.

Myslím, že postupnou iterací se dostáváme k jádru problému. Jádro problému je to, zda předmětem případného schvalování tohoto tisku, ať už v jakémkoli čtení - my jsme zde rozhodli, že to bude ta zrychlená verze - je nějaká nepřímá novela platné daňové legislativy. Z toho, co zde bylo pro tuto chvíli řečeno, z toho, co je v textu napsáno, vyplývá, že k ničemu takovému nedochází a nedojde. Může k tomu skutečně dojít pouze na základě nějakého jiného materiálu, který vláda - pokud uzná za vhodné - sem do Poslanecké sněmovny doručí, a Poslanecká sněmovna - pokud uzná za vhodné - ho tady projedná a schválí.

V bodě 8 dotčené dohody, kterou zde projednáváme, se skutečně praví, že aktivity, které jsou pokryty tímto rozhodnutím, budou vyňaty z režimu nepřímých daní, cel a jiných zákazů a restrikcí na dovoz a vývoz zboží a služeb atd. Skutečně se tady Česká republika implicitně k ničemu nezavazuje. Aby se k tomu zavázala, bude nutno nějaké legislativní úpravy. V tuto chvíli nevím, jaká úprava to bude. Jestli to bude úprava zákona, v tom případě sem vláda jistě přispěchá v pravý čas s nějakým návrhem. Pokud to nebude zákonná úprava, pokud to bude úprava např. ministerskou vyhláškou, tak si s tím vláda také jistě poradí.

Jinými slovy se dá říci, že tady se zavazujeme, že časem tyto procesy a tyto aktivity vyjmeme z daňového režimu. Takže navrhuji, aby časem přišla vláda s nějakým mechanismem, jak to učinit, a Poslanecká sněmovna časem tento mechanismus - pokud k tomu bude příslušná - projedná. Ale v tuto chvíli není jediný důvod, aby Poslanecká sněmovna projednávala a schvalovala tento parlamentní tisk, protože to bylo zcela v pravomoci vlády, zcela v pravomoci exekutivy a zcela v intencích Evropské dohody a dodatkového protokolu. Myslím si, že vláda - obrazně řečeno - si sama svou neobratností naběhla na vidle, protože si tuto debatu mohla ušetřit a mohla rozhodnout v rámci své pravomoci zcela sama.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Pan premiér zde má uštěpačné poznámky, což je jistě milé.

Pane předsedající, vzhledem k tomu, že pan ministr se nemá k tomu, aby zodpověděl naše dotazy, že se nemá k tomu, aby nám vysvětlil, zda skutečně zasahujeme do daňových zákonů, nebo ne, prostě to v tomto okamžiku není jasné, vzhledem k tomu, že nám nepředložil statistiky, o které žádáme a které bychom jinak ve výboru pravděpodobně dostali, navrhuji, aby bylo odročeno projednávání tohoto bodu.

Nikdo nechce zablokovat tyto programy. Já jsem hluboce přesvědčen, že i když to neprojednáme, programy budou pokračovat normálně dál. Je to téma k nějaké debatě a k hlubšímu přezkoumání. Bylo by potřeba, aby byla svolána mimořádná schůze zahraničního výboru a nyní abychom přerušili projednávání tohoto a následujícího bodu, protože ta věc je zoufale nepřipravena k dalšímu projednání, natož pak k projednání ve zrychleném režimu. Pojďme přerušit projednávání, požádejme zahraniční výbor, aby se věcí zabýval. Ať zjistí všechny relevantní informace, pak se k tomu vraťme podle toho, k čemu dojde zahraniční výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dostal jste mě do procedurální pasti, protože při normálním režimu bych váš návrh vzal podle § 63, ale vzhledem k tomu, že projednáváme tento návrh zákona podle § 90 odstavec 2, nejsem si jist, zda můžeme v této fázi ještě nechat hlasovat o přerušení projednávání nebo o odročení tohoto bodu. Docela bych uvítal, kdyby se zde objevil některý z mých kolegů místopředsedů.

Hlásí se ještě pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, při vší úctě k panu poslanci Paynovi - pokud by došlo k tomuto přerušení, vůbec se nedomnívám, že zahraniční výbor je tím pravým příslušným místem, ve kterém by se tato materie měla projednávat. S ohledem na to, co je předmětem sporu v této věci, podle mého názoru to může být pouze rozpočtový výbor. My se zde bavíme o tom, jestli případným schválením tohoto zákona provádíme nepřímou novelizaci daňových zákonů, nebo nikoliv. Já tvrdím, že neprovádíme. Proto také tvrdím, že není sebemenší důvod, aby Poslanecká sněmovna vůbec tento materiál projednávala.

Pane předsedající, vaším prostřednictvím se táži vlády - nejspíš zde přítomného předsedy vlády - jestli si vláda materiál nechce vzít zpět a jestli v pravomoci, kterou má danou ústavou, nechce rozhodnout o tom, že bez Poslanecké sněmovny, což je podle mého názoru zcela v její pravomoci, rozhodne, že bude přispívat do těchto programů, že na nich bude participovat, že ty částky zařadí do rozpočtu, a pokud to bude ex post vyžadovat nějaké změny v daňových zákonech nebo celním režimu, tak nám sem laskavě - pokud půjde o zákonné změny, nikoli o změny podzákonné - příslušné návrhy zákonných změn doručí a my je projednáme. Myslím si, že jde o fatální selhání vlády ve formálních náležitostech projednávání takového materiálu. Koneckonců je dobře, že to tady tímto způsobem můžeme elaborovat a že to mohou všichni členové Poslanecké sněmovny vidět.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O slovo se přihlásil premiér. Já bych vás, pane poslanče, přesto upozornil, že pokud bychom se poslouchali, již pan ministr Zeman řekl, že to je jedna z podmínek Evropské unie, aby tato smlouva byla projednána i v Parlamentu. Nezaměňujme smlouvu s odůvodněním nebo důvodovou zprávou, kde mohlo dojít k určitým slovním přeřeknutím. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vláda je vázána svým usnesením, vláda je vázána pravidly Evropské unie, vláda z těchto důvodů předkládá tuto smlouvu Parlamentu.

Chtěl bych slyšet od některých poslanců, co by se dělo, kdybychom tuto smlouvu nepředložili, a jak by nám bylo vytýkáno, že se neradíme s Parlamentem o tak dlouhodobých záležitostech, jako jsou tyto rozsáhlé a pro nás všechny užitečné programy.

Dovolte mi pouze sdělit, že kdyby zde nejmenovaný poslanec, jehož výstupy podle mého názoru už začínají vyžadovat služeb psychiatra, tak dlouho neexhiboval, měli bychom tento bod dávno projednaný. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Slovo má pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, pan předseda vlády zde položil řečnickou otázku "co by se dělo, kdyby…", takže mi dovolte, abych se na jeho řečnickou otázku pokusil odpovědět velice krátce. Nedělo by se vůbec nic, protože procesy přispívání do programu tohoto typu částečně ze státního rozpočtu České republiky, částečně z fondů Phare, probíhají bez vědomí Poslanecké sněmovny. Je to tak správně, protože Poslanecká sněmovna o tom koneckonců nemusí nic vědět. Probíhají bez vědomí Poslanecké sněmovny již celou řadu let. Jediné, co se na půdě Poslanecké sněmovny projednává, je efektivita těchto programů, která se projednává opět zcela správně ve výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu. Takže by se nedělo vůbec nic. Poslanecká sněmovna by jistě netrýznila vládu s tím, že vláda jí nedala na vědomí, že bude přispívat tou nebo onou částkou do zmíněných programů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP