(12.10 hodin)

(pokračuje Zahradil)

Poslanecká sněmovna a já především osobně bychom byli velmi rádi, že bychom nemuseli se tímto materiálem zabývat a že bychom si tuto zbytečnou debatu mohli odpustit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O slovo se přihlásil předseda klubu pan poslanec Zdeněk Škromach, poté řádně pan poslanec Karel Vymětal, poté pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že podle § 90, tak jak je upraveno jednání v tomto procesu, se hovoří o tom, že v této části již nelze podávat žádné pozměňovací ani jiné návrhy, tudíž podle mého názoru jakýkoliv další návrh, pokud to nejsou legislativně technické, je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Podle mého názoru, pane předsedo, také, proto jsem o návrhu pana poslance Payna nenechal hlasovat.

Pan poslanec Karel Vymětal. Byla to stejná poznámka, takže bere svoji přihlášku zpět. Pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane předsedající. Za prvé k poznámce pana kolegy Škromacha. Já ale nepodávám žádný pozměňovací návrh. Tady se jedná jenom o to, že žádám, abychom mohli tento tisk v klidu projednat, a já se obávám, že tady probíhá jednání, které správně má probíhat ve výboru. To je všechno.

Dovolte, abych ještě zareagoval na pana premiéra. Pan premiér když nemá žádné věcné argumenty, tak se dopouští osobních útoků, ostatně obdobně, jako to před chvílí udělal také pan předseda klubu Škromach. Když naráží na psychiatrii, já bych mu možná navrhl, jestli by nechtěl zvážit a podrobit se - protože psychiatři také provádějí protialkoholní léčbu - také takové léčbě u psychiatrů, možná, že by to bylo případnější.

Když se pan předseda vlády začal ptát, co by bylo, kdyby, tak kdyby vláda tisk přeložila včas sněmovně, protože k podpisu došlo koncem června letošního roku, podpis předsedy vlády, který byl doplněn teprve včera, ještě prokazatelně včera v 16 hodin jsme neměli tisk s podpisem premiéra v ruce, tak podpis je antidatován nebo možná že někde existuje nějaká kopie, ale my jsme o tom nebyli informováni, jak je povinností vlády, tak tady zní datum 30. srpna, to znamená vláda si nechala dva měsíce na zpracování tohoto nepříliš náročného sněmovního tisku. Kdyby to vláda včas předložila, tisk mohl být dávno projednán. Vláda ví, jaké jsou řádné lhůty pro projednávání materiálu.

Za druhé. Kdyby nás vláda teď netlačila do toho, že to teď musíme buď schválit, nebo zamítnout, tak bychom si spoustu těchto věcí mohli vyjasnit, nebylo by nutné vyvolávat takovéto napětí a tisk by mohl být v klidu schválen. Problém je, že vláda, zdá se, před námi něco skrývá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, mrzí mě, že se tady vede řeč, která měla být vedena v obecné rozpravě. V obecné rozpravě nikdo nevystoupil a v podrobné rozpravě, která je otevřena, je tady řečí pomalu na tuny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, není podrobná rozprava, je to obecná rozprava jakoby v rámci druhého čtení o smlouvě. Podrobná rozprava se ke smlouvám nevede.

 

Poslanec Karel Vymětal: Možná, pane předsedající, že jste si nevšiml, ale pokud projednáváme tento zákon podle § 90...

 

Místopředseda PSP František Brožík: …tak jsme přešli do režimu druhého čtení. Smlouvy jsou projednávány jenom ve dvojím čtení a ve druhém čtení se podrobná rozprava ke smlouvám nevede. Děkuji, pane poslanče.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu.

Zeptám se, zda pan ministr chce vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Nezbývá nám nic jiného, než hlasovat o usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s rozhodnutím Rady přidružení Evropská unie - Česká republika a o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání."

Já vás pro jistotu všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci, aby i přicházející poslanci měli dostatek času se zaregistrovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 143 z přítomných 156 poslanců pro hlasovalo 127, proti 8. Návrh byl přijat. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem usnesení souhlas.

 

Končím projednávání bodu 58. Děkuji panu ministrovi. Myslím si, že by neměl opouštět stolek zpravodajů, protože budeme pokračovat bodem 59, kterým je

 

59.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
návrh na sjednání Rozhodnutí č. …/2000 Rady přidružení
Evropská unie - Česká republika z… o přijetí podmínek účasti České republiky
v akčním programu Společenství "Mládež"
/sněmovní tisk 692/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji opět, že je navrženo, abychom s tímto vládním návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Eduard Zeman, případně jej doplní ministr financí a místopředseda vlády pan Pavel Mertlík. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, abych šetřil čas všech přítomných, je to stejný problém, jenom jde tentokrát o další program. Předchozí body se týkaly programu Leonardo a Sokrates, tohle je program Mládež pro Evropu. Vše ostatní je stejné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Pan ministr Mertlík jako spolupředkladatel.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chci jenom podtrhnout to, že jsem ve svém úvodním slově k předchozímu projednávanému bodu včera podrobně vysvětlil finanční, právní, ekonomické aspekty tohoto problému, a potvrzuji, co řekl pan ministr Zeman. Přesně se týkají i tohoto bodu. Odkazuji na své včerejší úvodní slovo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, já se rád připojuji ke slovům pana ministra Zemana, že jde o naprosto stejný problém, a proto i nedostatky, které ho doprovázejí, jsou zcela stejné jako v předchozím bodě. Proto moje výhrady k němu jsou zcela stejné jako v předchozím bodě, takže je opakovat nebudu. Myslím si, že by bylo zcela zbytečné opakovat celou diskusi, kterou jsme tady prodělali v předchozím bodě, protože jak je vidět z obou hlasování v předchozím bodě, nachází se zde dostatečná parlamentní většina, která je ochotna přijmout jak proceduru tzv. rychlého čtení, tak i ten názor, že Poslanecká sněmovna je oprávněna o tom rozhodnout a celou záležitost schválit. Já jsem sice názoru opačného, ale nebudu samozřejmě proti vůli většiny Poslanecké sněmovny to tady mermomocí prosazovat tak, abych zdržoval naše jednání o dalších třicet, čtyřicet, padesát, šedesát atd. minut. Tím končím své zpravodajské vystoupení k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí, protože písemné přihlášky nemám. Nehlásí se nikdo. Nejsou námitky k zrychlenému projednávání? Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Přistoupíme k hlasování podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP