(12.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Přednesu usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 692 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 144 z přítomných 158 poslanců pro 106, proti 29. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Zahajuji rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přednesu návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se sjednáním Rozhodnutí Rady přidružení Evropská unie - Česká republika o přijetí podmínek k účasti České republiky v akčním programu Společenství Mládež."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 145 z přítomných 159 poslanců pro 114, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení sněmovna vyslovila souhlas.

 

Končím projednávání bodu 59. Pan ministr Zeman se ještě hlásí o slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Chtěl bych ne za vládu, ale za 50 tisíc studentů poděkovat všem, kteří toto schválili.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Děkuji také panu zpravodaji Zahradilovi.

Bod č. 60 jsme přeřadili jako druhý bod po polední přestávce.

Táži se, zda se v blízkosti nachází pan ministr Bohumil Fišer, protože bychom měli přistoupit k projednávání návrhu bodu

 

62.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků
a mezinárodních jezer z roku 1992, podepsaný v Londýně dne 17. června 1999
/sněmovní tisk 722/ - první čtení

 

Předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Bohumil Fišer, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992 - dále budu uvádět jen protokol - byl otevřen k podpisu na třetí ministerské konferenci o životním prostředí a zdraví organizované Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace a konané ve dnech 16.-18. června 1999 v Londýně.

Za Českou republiku protokol podepsal dne 17. června 1999 ministr zdravotnictví, který byl k podpisu zmocněn usnesením vlády České republiky č. 575 ze dne 9. června 1999. Česká republika byla tak jednou z třiceti pěti zemí, které podepsaly protokol přímo v Londýně. Svůj podpis k protokolu později přidalo Moldavsko. Zatím jediný stát, a to Ruská federace, uložil ratifikační instrument v depozitáři generálního tajemníka OSN. Protokol tedy dosud nevstoupil v platnost.

Hlavním cílem protokolu je na všech úrovních rozhodování podpořit ochranu lidského zdraví a duševní pohody prostřednictvím zlepšeného hospodaření s vodou, ochrany vodních ekosystémů, zlepšování dostupnosti a kvality vody pro lidskou spotřebu a potlačování chorob souvisejících s vodou. Definovány jsou v odstavci 1 článek 2 protokolu, a to ve vnitrostátním i mezinárodním kontextu.

Požadavky obsažené v protokolu jsou buď v souladu s platnými právními předpisy České republiky, nebo jsou zapracovány do nově připravovaných zákonů a prováděcích předpisů k těmto zákonům, zejména do zákona č. 256/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, návrhu zákona o vodách a návrhu zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, které budou projednávány na této schůzi sněmovny.

Požadavky protokolu také nejsou v rozporu se závazky, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, a respektují uznávané zásady mezinárodního práva. Odpovídají též požadavkům acquis communautaire Evropské unie, které je v současnosti implementováno do právních předpisů České republiky.

Vzhledem k tomu, že požadavky protokolu nepřekračují rámec práva Evropské unie, bude plnění protokolu v České republice zajišťováno jako nedílná součást implementace práva Evropské unie. Z tohoto důvodu nebude plnění požadavků protokolu vyžadovat finanční prostředky nad rámec těch, které budou vynaloženy na implementaci práva Evropské unie v České republice.

Pro plnění požadavků protokolu nebude potřebné zřizovat nové orgány a instituce. Protokol není ve smyslu č. 10 Ústavy České republiky mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách, je však ve smyslu odst. 2 čl. 49 Ústavy České republiky mezinárodní smlouvou, k jejímuž provedení je třeba zákona, a jako taková vyžaduje souhlas Parlamentu České republiky.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Jan Svoboda.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer navazuje na Úmluvu o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, kterou schválily Poslanecká sněmovna dne 23. 2. 2000 a Senát dne 5. 4. 2000.

Cílem protokolu je podpořit ochranu lidského zdraví a duševní pohody prostřednictvím zlepšeného hospodaření s vodou, ochrany vodních ekosystémů, zlepšování dostupnosti a kvality vody a potlačování chorob souvisejících s vodou. V tabulce tisku 722 je uveden stav právních předpisů zajišťujících plnění zásad a závazků uvedených v protokolu.

Dvoustranná spolupráce České republiky na hraničních vodách je upravena smluvními dokumenty, které máme uzavřeny se všemi sousedními státy.

S ohledem na předchozí zdůvodnění pana ministra a řečeného doporučuji postoupit tisk 722 do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu.

Nepadly žádné návrhy na vrácení, případně na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pokud tomu tak není, přednesu návrh na usnesení, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 146 z přítomných 157 poslanců pro 109, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Končím bod projednávání 62.

 

Přistoupíme k projednávanému bodu

 

63.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně
a Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí
/sněmovní tisk 728/ - první čtení

 

Předložený návrh opět uvede ministr zdravotnictví pan Bohumil Fišer, kterého prosím, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP