(12.50 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Ano. Máme dva návrhy. Přednesu návrh:

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 147 z přítomných 156 poslanců pro 100, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Svobody.

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví - zahajuji hlasování - ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 148 z přítomných 157 poslanců pro 77 proti 17. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Končím projednávání bodu č. 63. Děkuji panu ministru Fišerovi, panu zpravodaji Svobodovi.

 

Dovolte, abychom do polední přestávky ještě projednali bod 65, kterým je

 

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu
a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce
/sněmovní tisk 735/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, kterého prosím, aby se ujal slova. Ostatní poprosím o několik málo minut trpělivosti a ztišení atmosféry. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, příprava tohoto instrumentu byla sledována s mimořádným zájmem jak ze strany členských států Mezinárodní organizace práce, Mezinárodního úřadu práce, tak i zainteresovaných nevládních organizací.

Mezinárodní organizace práce přijala tento dokument jednomyslně. Do současné doby tuto úmluvu ratifikovalo z evropských států např. Dánsko, Finsko, Irsko, Itálie, Slovensko, Bulharsko a Maďarsko, z mimoevropských států je za významnou považována ratifikace Spojenými státy americkými.

Úmluva o odstranění nejhorších forem dětské práce si klade za cíl odstranit alespoň ty činnosti, které děti vykonávají a které je nutno považovat za zcela nepřijatelné. Mezi takové činnosti lze zařadit např. všechny formy otroctví a praktik podobných otroctví, jako je prodej a obchodování s dětmi, poddanství pro dluhy a nevolnictví, nucená nebo povinná práce včetně nuceného a povinného najímání dětí do ozbrojených konfliktů, užívání, získávání nebo nabízení dětí k prostituci, k výrobě pornografie nebo pornografických představení, užívání, získávání nebo nabízení dětí k nezákonným činnostem, zejména k výrobě a obchodování s drogami, k práci, která svou povahou nebo okolnostmi, za kterých je vykonávána, je schopna poškodit zdraví, ohrozit bezpečnost nebo morálku dětí.

V rámci přípravy ratifikace této úmluvy bylo provedeno srovnání ustanovení úmluvy s naším právním řádem a výsledkem tohoto procesu byl závěr, že Česká republika je v současné situaci schopna úmluvu plnit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Stanislav Volák.

 

Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí velmi podrobně popsal Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 182. Proto mi nezbývá nic jiného, než abych doporučil, aby sněmovní tisk 735 byl postoupen do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Hlásí se paní poslankyně Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji, aby tato úmluva byla projednána ještě ve výboru petičním, protože se jedná o lidská práva.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Padl druhý návrh. Připojí se ještě někdo? Není tomu tak. Já vás na žádost z pléna všechny odhlašuji. Prosím vás o novou registraci. Přednesu návrh.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 149 z přítomných 102 poslanců pro 96, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Druhé hlasování bude o návrhu, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán výboru petičnímu a pro lidská práva, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 150 z přítomných 103 poslanců pro 72, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru petičnímu a pro lidská práva. Končím projednávání bodu č. 65, děkuji panu ministru Špidlovi i panu zpravodaji. Vzhledem k tomu, že je 12.58 hodin, vyhlašuji polední přestávku s tím, že ve 14.00 hodin začneme přerušenými body č. 28, 29, poté budeme pokračovat návrhem pod bodem 60 a pak podle řádně schváleného programu. Přeji vám dobrou chuť. Ve 14.00 hodin pokračování.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP