(14.10 hodin)

(pokračuje Brožík)

My už jsme v prvním čtení a myslím si, že je třeba, aby tento návrh zákona prošel do druhého čtení. A skutečně nevěřím tomu, že by sněmovna, tak jako za celé období, kdy projednáváme vrácené návrhy zákonů ze Senátu, 120 hlasy hlasovala pro tento komplexní pozměňovací návrh Senátu, a bylo by dobře, aby v průběhu měsíce prosince proběhlo řádné druhé a třetí čtení zákona o referendu.

Doporučuji tedy, abychom nepřerušovali, neodročovali, ale propustili tento návrh zákona do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Brožíkovi.

Hlásí se dále někdo do rozpravy? (Nikdo.) Do rozpravy se dále nikdo nehlásí. V tuto chvíli tedy budeme hlasovat o návrhu, tak jak jej přednesl pan poslanec Výborný. Myslím, že není třeba tento návrh opakovat, pokud nikdo nevysloví takový požadavek. Jedná se v podstatě o odročení projednávání tohoto bodu, dokud nebude ukončen legislativní proces zákona, který byl momentálně vrácen Senátem.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Ještě předtím, než dám hlasovat, potřebuji si vyjasnit jednu věc. Pokud se nemýlím, byla k tiskům 695696 sloučena rozprava. Prosím pana poslance Výborného, aby mě poslouchal. To znamená, že momentálně budeme hlasovat před uzavřením sloučené rozpravy. Týkal se váš návrh obou těchto tisků?

 

Poslanec Miloslav Výborný: Ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. V tuto chvíli nám tedy již nic nebrání hlasováním rozhodnout o návrhu pana poslance Výborného.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 151 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 151 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 149 vyslovilo 72 a 61 bylo proti. S návrhem usnesení nebyl vysloven souhlas.

 

Ptám se, zda se dále někdo hlásí do sloučené obecné rozpravy. (Nikdo.) Není tomu tak, rozpravu končím.

Nyní se budeme dále zabývat sněmovním tiskem 695. Obecná rozprava byla skončena. Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Prosím tedy pana zpravodaje, aby zrekapituloval případné návrhy.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: V rozpravě byl přednesen návrh pana poslance Pavla Svobody na zamítnutí. On jej nespecifikoval. Protože hovořil o ústavním zákonu, domnívám se, že navrhl zamítnutí pouze tisku 695. Pan poslanec zde není přítomen, takže to s ním ani nemohu konzultovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 152, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 152 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 150 vyslovilo 58 a 86 bylo proti.

 

Žádný další návrh nebyl přednesen, pane zpravodaji? (Souhlas.)

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? (Nikdo.) Není tomu tak.

 

V hlasování pořadové číslo 153, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu ústavně právnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 153 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 151 vyslovilo 144 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Nyní se budeme zabývat tiskem 696. Obecná rozprava byla ukončena. Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Prosím pana zpravodaje, aby zrekapituloval případné pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Domnívám se, že k tomuto tisku nepadl v rozpravě žádný návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Žádný návrh nebyl přednesen, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? (Nikdo.) Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 154 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu ústavně právnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 154 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 151 vyslovilo 143 a nikdo nebyl proti.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

Pan poslanec Bohuslav Sobotka se hlásí k procedurální poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vystoupil s procedurálním návrhem. Tento návrh se týká bodů 67, 68 a 69. Návrh, který zde předkládám, vyplynul z dohody zpravodaje a předkladatele těchto tří návrhů zákonů. Všechny tyto návrhy zákonů se týkají dluhopisových programů.

Navrhuji tedy, aby bod č. 67 byl přeřazen na úterý 24. 10. jako druhý bod jednání. Dále navrhuji, aby body 68 a 69 byly vyřazeny z programu této schůze Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pokud neuvidím žádné námitky z pléna Poslanecké sněmovny, dám o tomto návrhu hlasovat jako o celku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP