(14.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

Žádné námitky nevidím. Rozhodneme tedy jediným hlasováním.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 155 a ptám se, kdo je pro procedurální návrh pana poslance Sobotky. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 155 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 152 poslanců vyslovilo 136 a jeden byl proti.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že došlo k dosti značným přesunům v našem programu, tak pokud vás to zajímá, přečetla bych čísla bodů, abyste měli přehled o tom, jakým způsobem budeme dnes dále jednat.

Nyní se bude projednávat bod 60, poté bod 66. Pan ministr Gross, který je předkladatelem tohoto bodu, je dnes ale písemně omluven na dnešní jednání, a tak pravděpodobně bude procedurální návrh pro přeřazení tohoto bodu. Dále budou body 76, 77, 78, 79, 80, 81 a 82 schváleného pořadu schůze. Pokud by se projednal i bod 82, tak myslím nic nebrání tomu, pokračovat dále podle schváleného pořadu schůze - jedná se o samé zprávy, návrhy a další body.

Prosím tedy všechny navrhovatele a zpravodaje, aby na to byli připraveni.

 

Nyní se tedy budeme zabývat bodem číslo

 

60.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky
a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku
v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo
/sněmovní tisk 676/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, z pověření vlády předstupuji před vás s odůvodněním Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo.

Tato smlouva byla podepsána dne 29. června 2000 v Berlíně a důvodem jejího sjednání bylo především vypořádání se s problematikou pasivního salda platební bilance…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid. Ještě jednou prosím o klid!

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: …platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky vůči bývalé Německé demokratické republice. Dlužné saldo existuje již od roku 1990 a souvisí se zavedením měnové, hospodářské a sociální unie mezi Spolkovou republikou Německo a NDR a sjednocením obou německých států v uvedeném roce, jakož i s ukončením systému obchodování v rámci bývalé Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Vzhledem k tomu, že problém salda vznikl v době federace, bylo nutné řešit tuto otázku koordinovaně se Slovenskou republikou. Díky společnému postupu obou zemí bývalé Československé federativní republiky vůči Spolkové republice Německo, především v průběhu posledních dvou expertních jednání, bylo v jejich závěru dosaženo významného snížení částky původně požadované německou stranou. Smluvně zakotvené řešení je příznivé rovněž i v rámcovém porovnání s výsledky, jakých dosáhly při obdobných jednáních se Spolkovou republikou Německo některé srovnatelné státy bývalé RVHP.

Návrh této smlouvy upravuje především komplexní vypořádání dluhu se Spolkovou republikou Německo, fixaci celkové částky v převoditelných rublech, jakož i přepočet na volně směnitelnou měnu i následný způsob splácení.

Jak už bylo řečeno, dosažené kompromisní řešení je pro oba nástupnické státy bývalé Československé federativní republiky příznivé.

Pro ilustraci dodávám, že dosažené ocenění celého finančního závazku je o 42 milionů německých marek nižší než limit, který byl české expertní skupině stanoven vládním usnesením z roku 1999, přičemž tento limit nebyl měkký, neboť byl o 16 milionů německých marek nižší než nejzazší ústupek německé strany z předcházejícího kola jednání.

Předkládaný návrh smlouvy je v souladu s mezinárodními závazky a právním řádem České republiky.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám propustit do druhého čtení předkládanou smlouvu. Děkuji, že jste, alespoň někteří, vyslechli tuto zprávu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, nejdříve musím poněkud opravit mého předřečníka. Nejednalo se o Československou federativní republiku, ale v dané chvíli už - ať se nám to líbí z hlediska češtinářského, nebo ne - o Českou a Slovenskou Federativní Republiku.

Chtěl bych říci, že plně souhlasím s tehdejším hodnocením, které vyslovil ministr financí Klaus: že je to z německé strany nehoráznost, že se něco podobného žádá po Československu, protože - aby bylo jasné v této sněmovně - problém vznikl nikoliv vinou Čechoslováků, ale vznikl tím, že jednostranně byly vlastně zrušeny už platné kontrakty, a tedy ten, kdo platné smlouvy jednostranně zrušil, se dožadoval materiální výhody plynoucí z tohoto jednostranného kroku.

Musím říci, že toto je něco neobvyklého a nehorázného, stejně jako následující krok, kdy byla požadována platba v měně, která nebyla původně předmětem platby.

Chtěl bych říci, že tedy z československé strany tento krok, jednostranný krok německé vlády byl kritizován velmi ostře a naprosto právně. Přesto se ovšem dá říci, že při vyjednávání, které na expertní úrovni probíhalo, se podařilo dosáhnout úspěchu a snížit částku, kterou německá strana původně požadovala. Vzhledem k tomu, že česko-německá relace je citlivá a je v současné době přece jenom poněkud příznivější než obdobná relace s naším jižním sousedem, myslím si, že lze hovořit o určitém úspěchu administrativy, která dnes spravuje naši zemi.

Navrhuji, aby tento tisk byl postoupen k jednání v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ransdorfovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Kohlíček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP