(14.30 hodin)

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Milé kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych přičinil několik poznámek k sněmovnímu tisku 676, o kterém je řeč. Tato smlouva je zvláštním druhem mezistátní smlouvy, která má dvě zvláštnosti. Jedná se o důsledek likvidace NDR pohlcením Spolkovou republikou Německo a pro další "zjednodušení" jsou po rozbití Československa dva nástupnické státy, které musely své pozice koordinovat.

Na tuto smlouvu se můžeme dívat ze dvou zorných úhlů. Jeden zorný úhel pohledu se soustřeďuje čistě technicky na pasivum vzájemné obchodní bilance, které tehdejší Československo, později Česká a Slovenská Federativní Republika, dosáhlo, a to v důsledku vypovězení smluv, jak správně konstatoval můj předřečník, spolu s likvidací dluhu - nesplacené části úvěru přijatého od NDR, a to ve výši 4 966 172 převoditelných rublů a úroky z tohoto úvěru ve výši přes 2 miliardy. Z tohoto úhlu pohledu byla jednání úspěšná, jak tady říkal pan ministr i kolega Ransdorf, celková výše dluhu a jeho přepočet na marky jsou příznivé. Požadovaný kurs byl 1 : 2,34, výsledný kurs je 1 : 0,58.

Je zde ovšem ještě jiný možný úhel pohledu, to je celková bilance pohledávek a závazků mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou. Domnívám se, že zde naši vyjednávači zcela pominuli dluh SRN vůči Československu, to jsou reparace, které dosud při žádném z bilaterálních jednání nebyly projednány. Reparace jsou řádově vyšší než dluh, o který se zde jedná. Z tohoto úhlu pohledu se jedná o neúspěch a lze dokonce hovořit o zradě českých i slovenských národních zájmů.

Dosažené dělení dlužné částky v poměru 2 : 1 mezi Českou a Slovenskou republiku je u podobných dohod standardním řešením, to nemusíme nijak komentovat.

Chtěl bych zdůraznit, že vzhledem k tomu, že nebyly projednány majetkové nároky České republiky, které vyplývají z evidentně dodnes platných mezistátních smluv, které byly nezpochybněny, mám velké rozpaky nad tím, jestli propustit tuto smlouvu k dalšímu čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Já vás pro jistotu všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji pořadové hlasování číslo 156 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 156 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 114 vyslovili 102 a 3 byli proti. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Dalším bodem je sněmovní tisk 736, jehož předkladatelem je ministr vnitra Stanislav Gross, který byl na dnešní jednání dopředu písemně omluven. Dávám procedurální návrh, aby tento bod byl přeřazen z dnešního jednání na jednání v příštím týdnu kterýkoli den, až na něj přijde řada.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 157, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 157 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 120 vyslovilo 106 a 3 byli proti.

 

Dalším bodem je bod 76 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

76.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1999
/sněmovní tisk 626/

 

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 626/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Kateřina Dostálová a informovala nás o výsledcích jednání výboru.

Prosím paní poslankyni Dostálovu, aby se dostavila do jednacího sálu a přednesla zpravodajskou zprávu. (Neděje se.) Já jsem nyní dostala informaci, že paní poslankyně Dostálová pravděpodobně není v Poslanecké sněmovně. Nemám zde její písemnou omluvu. Tento bod je řádně na pořadu schůze, takže nevím, jak se mám v tuto chvíli zachovat.

Pan poslanec Kučera s procedurální poznámkou.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Paní předsedající, kde se v tuto chvíli nachází paní kolegyně Dostálová, samozřejmě nevím, je to asi její problém, ale je tady dost členů výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu i za ODS, takže si myslím, že by ji někdo mohl zastoupit, např. kolega Pleva. Pokud si dobře vzpomínám, tato zpráva neměla ve výboru nějaké zásadní problémy, takže bychom to mohli projednat touto cestou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a udílím slovo panu poslanci Plevovovi, který se tímto ujímá role zpravodaje.

Promiňte, pane poslanče, současně upozorňuji, že dalším zpravodajem je pan poslanec Bendl, kterého zde také nevidím. (Hlasy: Je omluven.) Ano, pan poslanec Bendl je omluven, takže prosím, aby se mezitím, než pan poslanec Pleva odříká zpravodajskou zprávu, dohodli členové stálé komise pro sdělovací prostředky, kdo zastoupí pana poslance Bendla. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já vás nebudu dlouho zdržovat. Zprávu o činnosti České tiskové kanceláře, kterou předkládá Rada ČTK, projednala komise pro sdělovací prostředky. Projednal ji také výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Oba dva tyto orgány Poslanecké sněmovny doporučily Poslanecké sněmovně tuto zprávu schválit. Rozprava se vedla spíše nad budoucností ČTK a o uvažované možné transformaci nebo privatizaci, ale to je zřejmě téma, které nebudeme řešit dnes, které budeme řešit někdy příště. V samotné zprávě jsme nenašli žádné nedostatky, které by nás opravňovaly k tomu, abychom navrhli tuto zprávu neschválit.

Takže usnesení zní: Výbor i komise doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyslovit souhlas se zprávou Rady ČTK o činnosti a hospodaření ČTK.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím zpravodaje stálé komise pro sdělovací prostředky, aby se ujal slova. Slovo má pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Paní místopředsedkyně, já nemohu než potvrdit slova kolegy Plevy. Skutečně tento dokument byl projednán. Mohu přečíst pouze, že:

Po odůvodnění předsedy Rady ČTK pana Vrabce, na návrh zpravodaje poslance Bendla a po rozpravě stálá komise pro sdělovací prostředky

I. bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1999,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně schválit výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1999,

III. pověřuje předsedu komise, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP