(14.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodajovi. Vzhledem k tomu, že jsou zde dva odlišné návrhy usnesení, prosím zpravodaje, aby se mezi sebou dohodli, o kterém se bude hlasovat jako o prvním. Jako předsedající se domnívám, že usnesení hospodářského výboru je přesnější. Proto bych doporučila dohodu, že o usnesení hospodářského výboru se bude hlasovat jako o prvním.

Já nyní, pane poslanče Patočko, otevřu rozpravu a hned vám do ní udělím slovo.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji. Souhlasím s vaším stanoviskem. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní má slovo pan ministr Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, domnívám se, že jde o informaci závažnou, protože export hraje velmi významnou roli v národním hospodářství ČR, a proto bych byl nerad, aby tento materiál zapadl do pátečního odpoledne zcela bez povšimnutí, byť by asi - troufám si říci - docela dobře prošel.

Dovolte mi, abych se zapojil do rozpravy o proexportní politice vlády z pohledu realizace zabezpečované Českou exportní bankou - ČEB - a Exportní garanční a pojišťovací společností - EGAP - za celé období minulého roku. Chci v této souvislosti připomenout účast Poslanecké sněmovny Parlamentu při rozšiřování jednotlivých produktů pojišťování a financování vývozu schválením novel příslušného zákona, což významně přispělo k nárůstu objemu podpořeného vývozu v minulém roce, a z toho titulu si dovolím Poslanecké sněmovně poděkovat.

Z porovnání vývoje dosaženého objemu podepsaných a realizovaných smluv v minulých letech je na první pohled zřejmé, že se počíná zúročovat společné úsilí vlády a PS Parlamentu, vyplývající z realizace novely zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Vývoz podpořený Českou exportní bankou v minulém roce vzrostl až na 16,5 mld. Kč, bohužel na druhé straně narůstá rizikovost jednotlivých obchodních případů, která je do budoucna potenciálním zdrojem finančních dopadů do hospodaření společnosti.

Lze však jednoznačně konstatovat, že i v tomto roce je Česká exportní banka schopna, v souladu s podmínkami obezřetného podnikání, uspokojit poptávku vývozců.

Obecným problémem je velmi špatná finanční situace části žadatelů, což přináší velké potíže při hledání vhodného typu zajištění poskytnutých úvěrů a značná rizika pro Českou exportní banku a EGAP. Úmyslně, vážené kolegyně a kolegové, poukazuji právě na tyto nové, zhoršující se podmínky, abych vás včas informoval a případně předešel různým dohadům o zatajování narůstajících potíží z rizikových exportů, které mnohdy bohužel vyplývají i z nepřiměřené důvěry exportérů v zahraničního zákazníka, teritorium nevyjímaje.

I přesto obchodní záměr České exportní banky na tento rok počítá minimálně s 10% meziročním nárůstem zvýhodněného financování, s dotací ztrát jen poněkud převyšující úroveň minulého roku.

Příznivě se v minulém roce vyvíjela situace i v oblasti pojišťování vývozních úvěrů realizovaných EGAP, které na konci minulého roku dosáhlo za více než 26 mld. Kč pojištěného vývozu, tj. meziroční nárůst o cca 27 %. Za povšimnutí stojí i to, že v roce 1999 bylo tak pojištěno 5,2 % úhrnného českého vývozu.

Na základě předloženého hodnocení byl loňský rok pro EGAP jednoznačně rekordní. K 31. 12. 1999 činí objem pojištěného vývozu cca 48 mld. Kč, což je v souladu s neustále rostoucím trendem našeho exportu. V této souvislosti znovu opakuji, že limitujícím faktorem většiny žadatelů o zvýhodněné financování a pojištění vývozu je jejich špatná finanční situace. I proto je hlavním cílem prováděné hospodářské politiky našeho ministerstva podpora zvyšování konkurenceschopnosti v jednotlivých nosných odvětvích. Naše vláda si dobře uvědomuje, že úspěchy hospodářství jako celku musí být založeny na prosperujícím fungování jednotlivých podnikatelských subjektů.

Závěrem bych chtěl připomenout, že aktivní státní podpora exportu v žádném případě nevybočuje ze systému uznávaných pravidel OECD, Evropské unie a Bernské unie. Tento druh podpory je pouze jedním ze směrů celkové proexportní politiky státu. Vláda a naše ministerstvo průběžně pracují, rozpracovávají a zdokonalují i další směry podpor, od služeb informativního charakteru, jako je CzechTrade, rozšiřování a prohlubování finanční a formální podpory prezentace českých vývozců, včetně racionálnější koordinace vnějších ekonomických vztahů, přes obchodně-ekonomické útvary našich zastupitelských úřadů až po komplexní koncepci naší zahraničněobchodní politiky v období přípravy ČR na vstup do EU.

Doufám, že se vám, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v této souvislosti vybaví souhrnný materiál o proexportní politice, který jsme zpracovávali nejenom pro vládu, ale i pro Parlament, a informace o vývoji společností EGAP a ČEB za první pololetí minulého roku, ve kterém jsme předem signalizovali dobrý start obou hodnocených organizací. Toto jsem považoval za nutné říci, abych osvěžil tuto informaci. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi. Další přihlášky do rozpravy nemám. Obecnou rozpravu končím. Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Návrhy, které přednesli zpravodajové, již znovu být předneseny nemusí. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrzích usnesení, a to nejprve o návrhu usnesení, jak jej předložil hospodářský výbor. Návrh usnesení by zněl:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních a úvěrových rizik za rok 1999."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 159, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 159 byl tento návrh přijat, když ze 126 přítomných hlasovalo 111 pro, nikdo proti.

 

Dalším bodem je

 

78.
Informace o zvýhodněném financování za rok 1999
/sněmovní tisk 628/

 

Informaci projednal rozpočtový výbor a hospodářský výbor, jejich usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 628/1 a 628/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Patočka a informoval nás o výsledcích jednání výboru.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, vážené kolegyně a kolegové, opět uvést několik souhrnných informací o České exportní bance za rok 1999.

Česká exportní banka vystupuje jako bankovní instituce a nástroj vlády k realizaci podpory vývozních operací u podniků zřejmě procházejících obtížným a rizikovým obdobím restrukturalizace a transformace. Objem podpořeného vývozu v roce 1999 činil 16,4 mld. Kč. Pro přesnější pohled - činí to 1,8 % z celkového vývozu naší republiky. Z toho stav úvěrů, které byly poskytnuty v uvedeném roce, činil 12,6 mld. Kč a z těchto poskytnutých úvěrů pouze 0,7 % činí úvěry tzv. klasifikované. Je to důsledkem skutečnosti, že Česká exportní banka financuje převážně banky, tedy méně rizikové klienty než vlastní podnikatelské subjekty, které se nacházejí převážně v tíživé finanční situaci pod hrozbou konkursu, ale také jsou zčásti zakrývány ochranou státu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP