(15.10 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Tento výsledek představuje 49 % úrovně zákonem schváleného schodku a z tohoto hlediska je zatím relativně - podtrhuji relativně - uspokojivý. Přesto považuji za potřebné poukázat na rizika z hlediska dodržení zákonem schváleného celoročního schodku státního rozpočtu, která existují především na jeho příjmové straně. Podle aktualizované predikce lze totiž počítat s výpadkem daňových příjmů ve výši několika miliard korun, který se týká zejména spotřebních daní - zde odhadujeme zhruba 8 miliard korun - a částečně i daně z příjmu právnických osob. Kromě toho budou příjmy i výdaje státního rozpočtu sníženy navíc o stejnou částku týkající se změny rozpočtového určení daní v souvislosti se vznikem Státního fondu dopravní infrastruktury, což je prvek, se kterým samozřejmě návrh státního rozpočtu, jak je v takových případech obvyklé, nepočítal.

O tom, do jaké míry budou předpokládané výpadky daňových příjmů kompenzovány přírůstkem u jiných daní, zejména v důsledku růstu hrubého domácího produktu, ukáže až vývoj české ekonomiky v posledních měsících tohoto roku. Nicméně i do současnosti lze říci, že zejména daň z přidané hodnoty se vyvíjí relativně velmi příznivě.

Dále dovolte, abych upozornil ještě na to, že po projednání ve vládě dne 4. 10. 2000 byla dne 16. 10. předložena Poslanecké sněmovně zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za první pololetí, která má tradiční, podstatně obsáhlejší strukturu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi Mertlíkovi. Usnesení rozpočtového výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 631/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru, který se zprávou vlády o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za první čtvrtletí 2000, kterou máme v tisku 631, zabýval na své 32. schůzi dne 14. června 2000 a přijal usnesení č. 319.

Toto usnesení

1. konstatuje, že rozpočtový výbor bere na vědomí zprávu vlády o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za první čtvrtletí - tisk 631,

2. rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu vlády o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za první čtvrtletí 2000.

Tolik zpravodajská zpráva.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které také nemám žádnou přihlášku. Podrobnou rozpravu končím.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, jak jej přednesl pan poslanec Martin Kocourek, které zní:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomi zprávu vlády o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za první čtvrtletí 2000, tisk 631."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 161, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 161 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 133 vyslovilo 106 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

80.
Výroční zpráva a roční účetní závěrka Fondu národního majetku
České republiky za rok 1999
/sněmovní tisk 661/

 

Předložený materiál uvede místopředseda vlády, ministr financí a předseda prezidia Fondu národního majetku Pavel Mertlík, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, výroční zpráva a účetní závěrka Fondu národního majetku se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ke schválení ve smyslu § 9 odstavec 2 zákona ČNR 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o Fondu národního majetku. Předkládaná výroční zpráva Fondu národního majetku za rok 1999 vyjadřuje hlavní aktivity Fondu národního majetku České republiky v roce 1999, stav realizace privatizačních projektů k 31. 12. 1999 a čerpání rozpočtových prostředků v roce 1999.

V uvedeném roce pokračoval trend snižování počtu předaných privatizačních projektů k realizaci a přes tuto skutečnost nedošlo u realizace majetku ke snížení rozpracovanosti privatizačních jednotek u všech privatizačních metod. Zůstala přibližně na úrovni roku 1998, kdy šlo o 302 privatizační jednotky. Důvodem bylo především pozastavení privatizace zdravotnických zařízení podle usnesení vlády České republiky 411/1999 Sb. a vyhlašování konkursů, případně vstupy do likvidace těch společností, jejichž akcie byly připraveny k privatizaci. Řadu projektů také Fond národního majetku musel vrátit k revokaci, protože privatizace nebyla technicky proveditelná.

V roce 1999 pokračovala privatizace majetku a akcií. Fond národního majetku České republiky přitom soustředil svou činnost zejména na dosažení zásadního zlomu v privatizaci akcií zbývajících strategických společností. Fond národního majetku proto intenzivně spolupracoval s ostatními účastníky privatizačního procesu, především s Ministerstvem financí České republiky, se zakladatelskými ministerstvy, zejména Ministerstvem průmyslu a obchodu, a poradenskými společnostmi, které schválila vláda České republiky pro přípravu a koordinaci prodeje státních podílů strategickým investorům.

V průběhu roku 1999 bylo rozhodnuto zejména o prodeji 73,74% akciového podílu v Chemických závodech Sokolov, 46,29% podílu v Mostecké uhelné společnosti a také o způsobu privatizace společnosti České radiokomunikace.

V tomto roce vstoupil do konečné fáze privatizační proces České spořitelny a výrazně pokročila příprava privatizace Komerční banky a příprava privatizace SPT Telecom, nyní Českého Telecomu.

V portfoliu Fondu národního majetku České republiky bylo k 31. 12. Celkem 38 strategických akciových společností, u kterých měl Fond národního majetku majetkové podíly v celkové nominální výši 154,359 miliardy korun. Majetkové podíly ve 262 nestrategických společnostech k témuž datu představovaly v celkové nominální hodnotě akcií 19,357 miliardy korun.

Podařilo se ukončit privatizaci akcií u daleko menšího počtu společností oproti roku 1998, konkrétně pouze u 58, zatímco v roce 1998 to ještě bylo 168 akciových společností.

Zároveň v roce 1999 došlo k výraznému prohloubení působnosti Fondu národního majetku při výkonu akcionářských práv především ve strategických společnostech. V této náročné oblasti svého působení se o své pravomoci dělí s resortními ministerstvy fond na základě uzavřených smluv.

V roce 1999 byla provedena a prezidiem Fondu národního majetku schválena novelizace kodexů týkající se pravidel pro jednání zástupců Fondu národního majetku České republiky.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že privatizace prakticky končí, ve skutečnosti Fond národního majetku vstoupil do nejnáročnější etapy své existence, právě proto, že se nyní uskutečňuje či dokončuje privatizační operace s největším očekávaným výnosem a probíhá restrukturalizace v řadě velkých podniků, stabilizuje se bankovní sektor a připravuje se pro privatizaci.

V jedné z podstatných činností Fondu národního majetku, totiž v oblasti vymáhání pohledávek a vedení soudních sporů, Fond národního majetku České republiky stále naráží na problém spočívající v privatizačních projektech z let 1992 - 1994 a ve smlouvách uzavřených v té době. Rychlost privatizace a dobová naivita působí řadu komplikací, které jsou řešeny dodnes.

K 31. 12. 1999 Fond národního majetku evidoval celkem 302 případů pohledávek po lhůtě splatnosti v objemu 5,56 miliardy korun. Zároveň evidoval Fond národního majetku k témuž datu 119 aktivních a 2063 pasivních žalob.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP