(15.20 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Relativně nejmladší oblastí činnosti Fondu národního majetku je aktivita zaměřená na odstraňování starých ekologických zátěží u privatizovaného majetku. Přitom v roce 1999 bylo z prostředků fondu na likvidaci ekologických škod vynaložena 1 758 900 000 korun, přičemž k 31. 12. 1999 od samého počátku privatizace fond uzavřel celkem 234 ekologických smluv, z čehož v roce 1999 tři smlouvy. Nedostatkem uzavřených ekologických smluv především z prvního období existence fondu je historicky přijatá koncepce smluv, které zavazují fond po časově neomezenou dobu - čili je to jakási neomezená a nekonečná garance řekl bych - přičemž výše závazků fondu není limitována odhadem těchto škod. Zároveň se fond snaží problematiku řešit revizí těchto smluv tam, kde je to možné.

Celkové příjmy fondu v roce 1999 z velké privatizace činily 28 340 000 000, výdaje činily 26 036 000 000 korun. Největší část výdajů byla použita následujícím způsobem: převod pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění 5 800 000 000, doplnění zdrojů České inkasní 5 424 000 000, stabilizační program bankovního sektoru Česká finanční prostřednictvím Konsolidační banky 1 601 000 000, úhrada ekologických závazků 1 759 000 000, peněžní vklad, úpis akcií, Česká spořitelna, Komerční banka a Strojsvit 9 134 000 000. Všechna čísla jsou samozřejmě zaokrouhlená.

Rozpočet nákladů na provozní, mzdové a ostatní osobní náklady a investiční náklady byl dodržen. Skutečné čerpání těchto nákladů za rok 1999 činilo 148 765 000, což je 91,95 % z rozpočtu schváleného. Lze tedy říci, že fond hospodařil s velkou obezřetností, když téměř 10 % svého rozpočtu nevyčerpal.

Náklady na realizaci privatizačních projektů za rok 1999 činily 442 067 000 korun, skutečné čerpání bylo ve výši 40,77 % dle rozpočtu. Účetní závěrka byla schválena všemi příslušnými orgány a auditor se k ní vyjádřil výrokem "bez výhrad". Všechna stanoviska máte v příloze materiálu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi vlády Pavlu Mertlíkovi. Usnesení rozpočtového výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 661/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 34. schůze dne 6. září 2000, a to číslo 334, k výroční zprávě a roční účetní závěrce Fondu národního majetku České republiky za rok 1999, tisk 661.

Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby výroční zprávu a roční účetní závěrku Fondu národního majetku České republiky za rok 1999, tisk 661, schválila.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Martinu Kocourkovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, dámy a pánové, tento materiál, který je předkládán každoročně na základě zákona 171/1999 Sb., dle mých zkušeností nemá v Poslanecké sněmovně velkou odezvu. Pouze náš poslanecký klub se snaží upozornit na nehospodárnost instituce Fondu národního majetku a zejména na doslova diletantský přístup Fondu národního majetku k samotné privatizaci jako takové. Svědčí o tom i řada našich interpelací poukazujících doslova na podvody, které se staly v privatizaci, ale vždy jsou tyto interpelace odmítnuty, a to dokonce i za vlády sociální demokracie. Jako příklad je možno uvést privatizaci podniku Galena Opava, který byl prodán v podstatě za 2,5 milionu dolarů a dnes je inzerován americkým vlastníkem k prodeji za 150 milionů dolarů.

Nyní několik poznámek k samotné předložené zprávě, kterou zde předložil pan ministr financí. Auditor DKM Salustro Reidel doporučuje stejně jako vláda účetní závěrku Fondu národního majetku České republiky za rok 1999 schválit, a to schválit bez výhrad. Přesto však údajně v souladu se zásadou opatrnosti se v auditorské zprávě upozorňuje na rozdíl ve výši 15,4 miliardy korun mezi nominální hodnotou uvedenou v účetnictví a vypočtenou tržní hodnotou o akcie nestrategických společností, což představuje možnou ztrátu pro Fond národního majetku při případném prodeji těchto akcií. Dále se k tomu zpráva už vůbec nevyjadřuje.

Dále se zde upozorňuje na pohledávky ve výši 17,4 miliardy korun, neboť dle odhadu se nepodaří vymoci celkem asi 10,7 miliardy korun. Největší dopad do hospodaření Fondu národního majetku má pak v budoucnu úhrada tzv. ekologických závazků, které představují částku asi 70 miliard korun. Dle mých informací je tato částka ještě nedostatečná. V součtu to znamená sumu 102,8 miliardy korun jako potenciální ztrátu Fondu národního majetku v budoucích letech. To ovšem zůstává bez závěru, jak ve stanovisku auditora, tak ve stanovisku vlády.

Snad poprvé se zpráva kriticky vyjadřuje k úloze Fondu národního majetku ve výkonu vlastnických práv. Je to údajně dluh minulosti, kdy se opakovaně zdůrazňovalo, že Fond národního majetku nemá vystupovat jako vlastník a jeho úloha v této oblasti je jen sekundární, to je nouzová. Tím se v podstatě potvrzuje naše kritika z minulých let, která však vždy byla odmítána.

Za zmínku snad stojí otázka vnitřních nákladů a počtu předaných jednotek. Jen proti roku 1998 došlo k poklesu předaných jednotek na 25 %. Podstatně se změnily i příjmy Fondu národního majetku, neboť klesly v kategorii "prodej majetku". U veřejných dražeb a veřejných soutěží činí v podstatě nulu nebo zanedbatelnou částku, totéž je u přímého prodeje. Naopak se zvýšil příjem z prodeje akcií, což je samozřejmě pro Fond národního majetku velice pohodlné. Přitom materiální náklady a služby nemateriální povahy vzrostly na 482 milionů korun, i když v plánu se počítalo pouze s 303 miliony korun. Provozní a investiční náklady pak činily 590 milionů korun proti plánu 415 milionů korun. Vládě to zřejmě nevadí. Tabulky jsou značně nepřehledné a např. srovnání s rokem 1998 úplně schází. Fond národního majetku je podle mého názoru díra a nejen že rozhazuje štědře národní majetek, ale pouští žilou i na vlastní spotřebu. Souhlasné stanovisko vlády k této zprávě proto nepodpořím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se hlásí pan poslanec Kocourek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP